Các Công Trình Nghiên Cứu Ở Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

18 môi trường du lịch; (2) Làm rõ những ưu tiên hàng đầu trong phát triển du lịch ở Việt Nam với việc hướng tới việc ưu tiên phát triển và thu hút các nhóm thị trường có khả năng chi trả cao cho các dịch vụ du lịch; khai thác các ...

Các Công Trình Nghiên Cứu Ở Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Thị trường cho sản phẩm, lập dự án riêng cho từng làng nghề, tạo sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa các làng nghề trong các địa phương; (3) Chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường ở các làng nghề; xây dựng kế hoạch, nội ...

Nhân Tố Con Người Là Chủ Thể Phát Triển Kinh Tế Du Lịch

50 phần nhằm khơi dậy năng lực, tính năng động sáng tạo của con người trong phát triển kinh tế du lịch. Những nội dung này được thể hiện: Thứ nhất , phát huy nhân tố con người nhằm khơi dậy năng lực của con người trong phát triển ...

Bố Trí, Sắp Xếp Con Người Trong Phát Triển Kinh Tế Du Lịch

Trên cả 3 miền cần phải có các báo cáo dự báo hàng năm dựa trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá từ các nhà nghiên cứu về mức độ tăng trưởng của các ngành kinh tế du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch, cũng như dự báo nguồn nhân ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí