Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Xem tất cả 193 trang, được chia thành 24 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 24 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 24

Phụ lục 7 Số thương hiệu du lịch tại nước CHDCND Lào từ năm 2015 đến năm 2020 TT Tỉnh 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Attapeu 0 0 0 0 0 0 2 Bokeo 3 1 1 1 1 1 3 Bolikhamsay 0 0 0 0 0 0 4 Champasak 10 7 7 7 7 7 5 Huaphanh 0 0 0 0 0 0 6 Khammouane 1 2 2 1 1 0 7 Luangnamtha 1 ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 23 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 23

170 nghề,” Tạp chí Nhà quản lý , số XI (Tháng 11, 2013), Văn phòng chính phủ, Viêng Chăn. 126. ເຈືອງ ສົມບູນຂັນ (2013), ບາງບັນຫາ ເສດຖະກິດກ່ຽວກັບການພັດທະນາຢູ່ ສປປລາວ , ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 22 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 22

26. Võ Thị Thu Ngọc (2018), Kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế , Luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 27. Phạm Công Nhất (2007), Phát huy nhân ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 21 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 21

Làm việc, cũng như tự trau dồi trình độ ngoại ngữ để qua đó nâng cao trình độ mọi mặt của bản thân. Chỉ có như vậy thì những người làm việc trong ngành du lịch mới có thể có cơ sở để tận dụng những điều kiện thuận lợi ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 20 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 20

Trên cả 3 miền cần phải có các báo cáo dự báo hàng năm dựa trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá từ các nhà nghiên cứu về mức độ tăng trưởng của các ngành kinh tế du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch, cũng như dự báo nguồn nhân ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 19 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 19

Cho đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ dệt. Tuy nhiên, để vừa có thể giúp nhân dân các dân tộc phát triển về đời sống tinh thần, vừa qua đó làm cơ sở, nguồn lực cho quá trình phát triển kinh tế thì ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 18 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 18

Để phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch, đòi hỏi Nhà nước CHDCND Lào cần sớm hoàn thiện hệ thống chính sách và các cơ chế quản lý về nguồn nhân lực trong ngành kinh tế du lịch, qua đó tạo điều kiện thuận ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 17 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 17

Đào tạo nghề trong ngành kinh tế du lịch cho người học, nhất là cho đối tượng thành niên. Bên cạnh đó, những khóa đào tạo nghề này cần có sự định hướng rõ ràng để có thể tập trung đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực phục vụ ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 16 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 16

Trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế du lịch - đó chính là nhân tố con người. Việc Đảng NDCM Lào nhận thức rõ để qua đó đề ra được chủ trương, đường lối, định hướng nhằm góp phần phát huy nhân tố con ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 15 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 15

106 Ngoài ra, cơ sở vật chất phục vụ cho phát triển kinh tế du lịch những năm qua cũng đã bộc lộ một số nhược điểm tại các điểm du lịch tự nhiên. Vấn đề phối hợp với đối tác nhằm cải thiện dịch vụ, cơ sở vật chất và ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 14 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 14

98 trường lao động trong nước và quốc tế, nhất là việc thông qua Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực trong nước” [60, tr.1,2]. Từ đó, làm cơ sở để Chính phủ và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 13 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 13

90 Trong Luật Du lịch năm 2013 (sửa đổi) : Để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn nhằm thúc đẩy ngành du lịch, Quốc hội nước CHDCND Lào năm 2013 đã thông qua Luật du lịch 2013 (sửa đổi), trong đó tại Điều 6 đưa ra một số qua ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 12 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 12

82 đào tạo trong nước, 114 người được đào tạo tại nước ngoài ở tất cả các bậc học từ cao đẳng đến tiến sĩ; trong đó tiến sĩ có 33 người, thạc sĩ có 129 người, đại học có 155 người và cao đẳng có 10 người” [124, tr.130] ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 11 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 11

Với việc mới hội nhập trở lại với khu vực và quốc tế được 2 thập kỷ, nền kinh tế du lịch ở CHDCND Lào có đặc điểm đó là đang trong quá trình phát triển cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế - xã hội của đất ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 10 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 10

66 ảnh hưởng này, văn hóa Phật giáo tiểu thừa tại nước Lào thể hiện qua kiến trúc, điêu khắc, thực tiễn thực hành đạo Phật. Trên cả nước hiện có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng mang đậm nét văn hóa Phật giáo và cũng là nơi ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 9 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 9

Ngừng, do vậy, những năm gần đây nước CHDCND Lào đang “chú trọng hợp tác chặt chẽ và chủ động với các tổ chức quốc tế để đạt được sự cân bằng giữa tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế xã hội nhằm hướng đến mục ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 8 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 8

50 phần nhằm khơi dậy năng lực, tính năng động sáng tạo của con người trong phát triển kinh tế du lịch. Những nội dung này được thể hiện: Thứ nhất , phát huy nhân tố con người nhằm khơi dậy năng lực của con người trong phát triển ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 7 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 7

42 Hai là , bồi dưỡng nhân tố con người phục vụ phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào Cùng với đào tạo thì bồi dưỡng cũng là một trong những nội dung không thể thiếu nhằm phát huy nhân tố con người phục vụ phát triển kinh tế du ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 6 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 6

Đặc biệt của quá trình sản xuất. V.I.Lênin coi "lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là người lao động" [53, tr.430]. Thực tế cho thấy, lao động của con người không chỉ cải biến tự nhiên, mà còn cải ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 5 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 5

Thị trường cho sản phẩm, lập dự án riêng cho từng làng nghề, tạo sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa các làng nghề trong các địa phương; (3) Chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường ở các làng nghề; xây dựng kế hoạch, nội ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 4 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 4

18 môi trường du lịch; (2) Làm rõ những ưu tiên hàng đầu trong phát triển du lịch ở Việt Nam với việc hướng tới việc ưu tiên phát triển và thu hút các nhóm thị trường có khả năng chi trả cao cho các dịch vụ du lịch; khai thác các ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 3 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 3

10 hợp đầy đủ vai trò của các thành phần trong xã hội; thông qua phát triển nền dân chủ XHCN bảo đảm quyền làm chủ của con người bằng pháp luật xã hội chủ nghĩa; thông qua chủ trương đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 2 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 2

Quan trọng, giữ vị trí trung tâm giúp nước CHDCND Lào tận dụng được các ưu thế, cũng như thúc đẩy thu hút khách du lịch nước ngoài, qua đó giúp tăng trưởng kinh tế du lịch bền vững. Tuy vậy, mặc dù đất nước Lào có tiềm năng về ...

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 1 thumb

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 1

Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Khampheth Sengsoulattana Phát Huy Nhân Tố Con Người Trong Phát Triển Kinh Tế Du Lịch Ở Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Hiện Nay Luận Án Tiến Sĩ Ngành: Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Chủ Nghĩa Duy Vật ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số