Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 1


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH


KHAMPHETH SENGSOULATTANA


PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI

TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH

Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY


LUẬN ÁN TIẾN SĨ

NGÀNH: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

Mã số: 9229002


Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS, TS. VŨ HỒNG SƠN

2. TS. LÊ HỒNG PHONG


HÀ NỘI - 2022

LỜI CAM ĐOAN


Tôi xinn cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu được đưa ra trong luận án đều trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy định.


Tác giả


KHAM PHETH SENGSOULATTANA

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 193 trang tài liệu này.

Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 1

MỤC LỤCTrang

MỞ ĐẦU

1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI


6

1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến những vấn đề lý luận chung

về nhân tố con người


6

1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng phát huy nhân tố

con người trong phát triển kinh tế du lịch


15

1.3. Các công trình nghiên cứu liên quan đến giải pháp phát huy nhân tố

con người trong phát triển kinh tế du lịch


22

1.4. Những giá trị của các công trình khoa học đã tổng quan và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu


27

Chương 2: PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG


31

2.1. Quan niệm về nhân tố con người và nội dung phát huy nhân tố con người

trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào


31

2.2. Vai trò của phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch

ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào


46

2.3. Những nhân tố cơ bản tác động đến việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào


57

Chương 3: PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN

LÀO HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN


73

3.1. Khái quát chung về phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ

Nhân dân Lào


73

3.2. Một số thành tựu cơ bản về phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay và

nguyên nhân


79

3.3. Một số hạn chế cơ bản về phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay và nguyên nhân


100

Chương 4: MỘT SỐ NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY HIỆU QUẢ NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

THỜI GIAN TỚI


113

4.1. Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về phát huy hiệu quả nhân tố con người trong phát triển kinh tế

du lịch ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian tới


113

nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian tới


121

4.3. Nhóm giải pháp về tạo môi trường gia tăng động lực nhằm phát huy

nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian tới


129

4.4. Nhóm giải pháp về sử dụng hiệu quả, hợp lý nhân tố con người trong phát

triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian tới


145

4.5. Nhóm giải pháp về nâng cao ý thức tự rèn luyện, học tập, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian tới


152

KẾT LUẬN

157

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ

159

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

160

PHỤ LỤC

173

4.2. Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng


AEC

:

Association of Southeast Asian Nations Economic Community

Cộng đồng kinh tế ASEAN

ASEAN

:

Association of Southeast Asian Nations

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

3T

:

Transport- elecommucation-Tourism

Giao thông-Viễn thông-Du lịch

CHDCND

:

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân

CNH, HĐH

:

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

DCT

:

Dual-Cooperative Training

Đào tạo hợp tác kép

ECTT

:

European Council on Tourism and Trade

Hội đồng Du lịch và Thương mại Châu Âu

IVET

:

Integrated Vocational Education and Training

Giáo dục và đào tạo nghề tổng hợp

LNCCI

:

Lao National Chamber of Commerce and Industry

Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Lào

NDCM

:

Nhân dân cách mạng

NQF

:

National Qualification Framework

Khung trình độ quốc gia

TVET

:

The national technical vocational education and training

Giáo dục và đào tạo kỹ năng nghề quốc gia

UNESCO

:

Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học Và Văn Hóa Liên Hiệp Quốc

WTO

:

Tổ chức Thương mại thế giới

XHCN

:

Xã hội chủ nghĩa


Tên bảng

Trang

Bảng 2.1: Thực trạng hội nhập quốc tế của nước CHDCND Lào trong

giai đoạn hiện nay


56

Bảng 2.2: Các lễ hội truyền thống của nước CHDCND Lào

66

Bảng 3.1: Công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên du lịch tại CHDCND

Lào trong giai đoạn 2011 đến nay


83Tên biểu đồ

Nội dung biểu đồ

Trang

Biểu đồ 2.1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước CHDCND Lào từ

năm 1996 đến năm 2020


58

Biểu đồ 3.1

Doanh thu của ngành kinh tế du lịch từ năm 2011 đến

năm 2020 của nước CHDCND Lào


76

Biểu đồ 3.2

Số khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, khu vui chơi nhằm

đáp ứng sự phát triển KTDL ở nước CHDCND Lào từ năm 2011 đến năm 2020


77

Biểu đồ 3.3

Đào tạo sinh viên tại các trường dạy nghề của

CHDCND Lào từ năm 2011 đến 2018


80

Biểu đồ 3.4

Thực tiễn triển khai đào tạo cán bộ trong lĩnh vực du

lịch của nước CHDCND Lào giai đoạn 2016 đến 2020


81

Biểu đồ 3.5

Công tác bồi dưỡng nhân tố con người trong các lĩnh

vực ở nước CHDCND Lào từ năm 2011 đến năm 2018


82

Biểu đồ 3.6

Công tác bồi dưỡng nhân sự ngành du lịch của Bộ thông

tin, văn hóa và du lịch giai đoạn 2016-2020


86

Biểu đồ 3.7

Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý du lịch của Bộ Thông

tin, Văn hóa và Du lịch từ năm 2016 đến năm 2020


86


MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của nhân tố con người trong phát triển đất nước, các quốc gia trên thế giới trong thời gian qua đều có chương trình mang tính chất chiến lược về đầu tư và phát triển con người, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đặt con người vào trung tâm của sự phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói, để phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước trong thời đại ngày nay, con người là nhân tố quan trọng nhất và là yếu tố chủ đạo quyết định các nguồn lực khác. Bất cứ quốc gia, dân tộc nào muốn phát triển nhanh, bền vững cũng đều phải tính đến vấn đề nhân tố con người và phát huy nhân tố con người. Sự thành bại của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước là tùy thuộc vào những giải pháp về đào tạo, sử dụng và phát huy nhân tố con người.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào và Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng con người, coi nhân tố con người như mục tiêu, động lực chủ yếu của sự phát triển. Hiện nay, CHDCND Lào đang ở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Vì thế, việc đào tạo con người Lào phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo càng trở nên cấp thiết. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã nhấn mạnh: “Nâng cao trình độ lực lượng sản xuất và xây dựng kinh tế tri thức, trong đó coi con người là đối tượng và là trung tâm của sự phát triển…” [129, tr.44].

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới từ Đại hội IV năm 1986 đến nay, nhất là trong hai nhiệm kỳ Đại hội IX và X, nền kinh tế của CHDCND Lào đã từng bước đi vào ổn định, phát triển hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, nhờ đó cuộc sống của đại đa số nhân dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, kinh tế du lịch đã góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế của đất nước Lào nhờ việc thúc đẩy phát triển các khu nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí, xây dựng kết cấu hạ tầng và thúc đẩy đô thị hóa, cũng như xóa đói giảm nghèo tại các vùng du lịch có người dân tộc thiểu số sinh sống. Đóng góp vào thành công này có nhiều yếu tố, trong đó việc chú trọng phát huy nhân tố con người có vai trò

Xem tất cả 193 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí