Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 142 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17

B. Predictors: (Constant), GAS4, GAS2, GAS3, GAS1 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) .002 .054 .031 .976 GAS1 .343 .066 .341 5.184 .000 .381 2.625 GAS2 .257 .062 .231 4.134 .000 .527 ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 16 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 16

Biến Loại câu hỏi Nhãn (Nội dung) RAS3 Tỷ số đáp ứng Khi có thắc mắc hay khiếu nại, ngân hàng luôn giải quyết thỏa đáng RAS4 Tỷ số đáp ứng Ngân hàng thực hiện dịch vụ thẻ ghi nợ đúng ngay từ lần đầu tiên RRN Tỷ số đáp ứng ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15

Tuổi của anh/chị Dưới 25 25 -34 35 - 44 45 - 54 55 trở lên Anh/chị là: Học sinh/sinh viên Người làm công ăn lương Khác Thẻ ghi nợ của anh chị thuộc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Công thương (Vietinbank) Ngoại thương ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14

21. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2013), Văn bản số 8413/NHNN-TT Ngày 12/11/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc đẩy mạnh thanh toán qua POS từ nay đến năm 2015. 22. Tổng cục thống kê (2014), Tài liệu báo cáo tại Hội nghị ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13

Dịch vụ thanh toán mới của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán như thanh toán qua internet, thanh toán qua điện thoại di động; thanh toán qua trung gian thanh toán). - Định kỳ xem xét lại thiết kế chức năng, quy trình nghiệp vụ, sự ứng ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12

Chỉ tiêu Phân tích thống kê khoảng cách cảm nhận và mong muốn chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ Phân tích Gap Score Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ Ghi chú muốn, đặc biệt: “Khi có thắc mắc, khiếu nại” ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11

ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 111.600 5 22.320 54.955 .000 b Residual 90.165 222 .406 Total 201.765 227 a. Dependent Variable: GRL b. Predictors: (Constant), GRL5, GRL2, GRL4, GRL3, GRL1 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. RN1E 5.357 aa 2 2.679 4.716 .010 RN1R 2.381 ab 2 1.191 1.722 .181 RN2E 4.964 ac 2 2.482 4.399 .013 RN2R 1.271 ad 2 .635 1.018 .363 RN3E 5.089 ae 2 2.544 3.707 .026 RN3R 3.117 af 2 1.558 2.293 .103 ASE 3.055 ag 2 1.527 2.412 .092 ASR 2.224 ah 2 ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9

Nhóm tuổi dưới 25 chiếm gần 50% phù hợp với thực tế là lớp trẻ dễ dàng chấp nhận các dịch vụ mới nhất là các dịch vụ liên quan nhiều đến công nghệ hiện đại. Phần còn lại chủ yếu là số người từ 44 tuổi trở xuống ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8

Số lượng và giá trị thanh toán qua POS tiếp tục tăng nhanh, đạt mức trên 14 triệu giao dịch và 47.778 tỷ đồng trong quý III/2015; nhận thức về thanh toán thẻ qua POS đã có sự chuyển biến tích cực ở các địa phương, việc sử dụng thẻ ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7

ĐVT: Triệu thẻ Hình 3.7. Tổng số lượng thẻ ngân hàng đã phát hành lũy kế Nguồn: Hội thẻ ngân hàng Việt Nam Số lượng thẻ ghi nợ tăng là minh chứng về kết quả đạt được về chất lượng dịch vụ này. Gia tăng số lượng thẻ ghi ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6

Hợp của các nhóm nghiên cứu. Ví dụ, trong một tình huống có 3 trạng thái (nhóm) khác nhau mà chúng ta quan tâm tới sự khác biệt của từng cặp nhóm thì chúng ta có thể thực hiện các kiểm định t đối với từng cặp nhóm ví dụ tìm khác ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5

Hình 2.1. Mô hình cách tiếp cận theo quá trình 2.1.2. Các bước nghiên cứu Lựa chọn Trách nhiệm của lãnh đạo: Coi quá trình cung cấp dịch vụ thẻ ghi nợ là của toàn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Trách nhiệm lãnh đạo bao gồm ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4

(4) Tiếp cận (Access): Liên quan đến việc tạo mọi điều kiện dễ dàng cho khách hàng trong việc tiếp cận dịch vụ như rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng, địa điểm phục vụ và giờ mở của thuận lợi cho khách hàng. (5) Lịch ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3

Được đưa đến khách hàng tương xứng với mong đợi của khách hàng. Việc tạo ra một dịch vụ chất lượng nghĩa là đáp ứng mong đợi của khách hàng một cách đồng nhất. Từ trước những năm 1970, cũng đã có nhiều công trình nghiên ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

5. Những đóng góp mới của đề tài - Nhiều nghiên cứu chất lượng dịch vụ ngân hàng (dịch vụ thẻ ghi nợ) trên quan điểm gia tăng sự hài lòng của khách hàng, hoặc trên quan điểm gia tăng doanh lợi cho ngân hàng. Luận án cho rằng có ...

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1 thumb

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Bản Luận Án Này Là Công Trình Nghiên Cứu Độc Lập Của Riêng Tôi. Các Số Liệu Và Trích Dẫn Trong Luận Án Có Nguồn Gốc Rõ Ràng Và Trung Thực. Nghiên Cứu Sinh Phạm Thị Bích Duyên Mục Lục Trang Phụ Bìa Lời ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số