Kiểm Định Sự Hài Lòng Của Kh Thay Đổi Theo Giới Tính

- Tiêu chí Collinearity Diagnostics (chuẩn đoán hiện tượng đa cộng tuyến) với hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance inflation factor) của các biến độc lập trong mô hình 0,0001). Vì vậy, mối quan hệ giữa các biến độc lập là không đáng ...