Những Vấn Đề Cơ Bản Về Dịch Vụ Ngân Hàng Thương Mại

Chặt chẽ với các biến khác của nhóm [58]. Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu của luận án, cơ sở để lựa chọn những biến có độ tin cậy đạt yêu cầu là những biến có hệ số Cronbach‟s Alpha lớn hơn 0,7. Hệ số tương quan biến tổng ...

Bài Học Đối Với Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Tiếp cận các giải pháp ngân hàng đa dạng với đầy đủ tính năng giao dịch và các đặc quyền dành riêng cho khách hàng. Tiếp theo, để nâng cao chất lượng dịch vụ, ngân hàng tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, các ...

Số Lượng Giao Dịch Của Hệ Thống Thanh Toán Quốc Gia

Dụng nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 8%, tín dụng xuất khẩu tăng khoảng 14%, tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khoảng 6,15%. Dư nợ cho vay các lĩnh vực không khuyến khích giảm và chiếm tỷ trọng khoảng 4,4% so tổng dư nợ cho vay ...

Nguyên Nhân Thuộc Về Ngân Hàng Thương Mại

Trong những năm qua số lượng dịch vụ của hệ thống các ngân hàng thương mại ngày càng tăng. Ngoài các dịch vụ ngân hàng truyền thống như huy động và cho vay, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã thêm vào danh mục sản phẩm của mình ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí