Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17

b. Predictors: (Constant), GAS4, GAS2, GAS3, GAS1


CoefficientsaModel

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients


t


Sig.

Collinearity Statistics

B

Std.

Error

Beta

Tolerance

VIF

1 (Constant)

.002

.054


.031

.976GAS1

.343

.066

.341

5.184

.000

.381

2.625

GAS2

.257

.062

.231

4.134

.000

.527

1.899

GAS3

.100

.062

.096

1.611

.108

.467

2.140

GAS4

.273

.069

.248

3.947

.000

.418

2.393

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 142 trang tài liệu này.

Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17

a. Dependent Variable: GAS


-------------------------------------Model Summary


Model

R

R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1

.684a

.467

.458

.67689

a. Predictors: (Constant), GEM4, GEM1, GEM3, GEM2

ANOVAaModel

Sum of

Squares


df


Mean Square


F


Sig.

1

Regression

89.661

4

22.415

48.922

.000b


Residual

102.174

223

.458
Total

191.835

227
a. Dependent Variable: GEM

b. Predictors: (Constant), GEM4, GEM1, GEM3, GEM2


CoefficientsaModel

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients


t


Sig.

Collinearity Statistics

B

Std.

Error

Beta

Tolerance

VIF

1 (Constant)

-.251

.060


-4.201

.000GEM1

.306

.084

.322

3.662

.000

.309

3.235

GEM2

.126

.091

.138

1.382

.169

.238

4.205

GEM3

.036

.085

.039

.423

.673

.286

3.502

GEM4

.230

.080

.249

2.868

.005

.317

3.154

a. Dependent Variable: GEM

Xem tất cả 142 trang.

Ngày đăng: 23/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí