Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Về Giáo Dục Và Đào Tạo

Giáo dục” [30]. Nguyễn Thị Tính nghiên cứu về “ Quản lý chuyên môn trong nhà trường ” [34]. Trần Khánh Đức nghiên cứu về “ GD và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI ” [11], Chu Mạnh Nguyên (chủ biên) bộ giáo trình “ Bồi ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số