Kỹ Năng, Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường

Những lý thuyết đem lại hiệu quả cho công tác TVHĐ là lý thuyết tâm lí - xã hội của con người, thuyết phát triển văn hóa xã hội, thuyết phát triển nhu cầu,. có thể khẳng định rằng, hoạt động TVHĐ khá phức tạp. Bởi vậy, sự ...

Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Gv

Những định nghĩa trên thường bắt nguồn từ góc nhìn chuyên môn và quan niệm cá nhân của nhà nghiên cứu. Tuy nhiên hầu hết chúng ta đều thừa nhận rằng kỹ năng được hình thành khi con người áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Kỹ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí