Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho giáo viên trung học phổ thông vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn - 1


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM


ĐOÀN THỊ HOA MAI


TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG

KỸ NĂNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG

CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, TỈNH BẮC KẠN


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 122 trang: Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho giáo viên trung học phổ thông vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC


Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho giáo viên trung học phổ thông vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn - 1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM


ĐOÀN THỊ HOA MAI


TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG

KỸ NĂNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG

CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, TỈNH BẮC KẠN


Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC


Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHÙNG THỊ HẰNG

LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong các công trình khoa học khác. Các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.


Tác giả luận văn

Đoàn Thị Hoa Mai

LỜI CẢM ƠN


Trong suốt quá trình học tập, nhận thức và triển khai nghiên cứu đề tài, hoàn thành luận văn, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, các thầy cô khoa Tâm lý - Giáo dục. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Phùng Thị Hằng đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn và có thể áp dụng có hiệu quả trong quá trình công tác.

Em xin chân thành cảm ơn các đồng chí đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, các thầy cô giáo và các em học sinh của các trường THPT vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em có được những thông tin bổ ích phục vụ quá trình nghiên cứu.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu xong luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của các thầy cô giáo cùng các đồng nghiệp.

Thái Nguyên, tháng 11 năm 2019

Học viên

Đoàn Thị Hoa Mai

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ v

MỞ ĐẦU 1

1. Lí do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 2

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3

4. Giả thuyết khoa học 3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3

6. Phạm vi nghiên cứu 3

7. Phương pháp nghiên cứu 4

8. Cấu trúc của luận văn 4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 6

1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 6

1.1.1. Ở nước ngoài 6

1.1.2. Ở Việt Nam 9

1.2. Một số khái niệm cơ bản 12

1.2.1. Bồi dưỡng 12

1.2.2. Tổ chức, tổ chức bồi dưỡng 13

1.2.3. Kỹ năng, kỹ năng tư vấn học đường 14

1.2.4. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho GV 16

1.3. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường

cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn 17

1.3.1. Bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn 17

1.3.2. Sở Giáo dục và Đào tạo với vai trò tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho GV các trường phổ thông 26

1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường

cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn 32

Tiểu kết chương 1 34

Chương 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH BẮC KẠN 35

2.1. Khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội và tình hình giáo dục THPT vùng

đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn 35

2.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn 35

2.1.2. Tình hình giáo dục THPT vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn 36

2.2. Mục đích, nội dung và phương pháp khảo sát 40

2.3. Thực trạng về hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn 41

2.3.1. Nhận thức của CBQL, GV về tầm quan trọng của hoạt động tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn 41

2.3.2. Nội dung hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn 41

2.3.3. Phương pháp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho GV THPT vùng

đặc biệt khó khăn 43

2.3.4. Hình thức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho GV THPT vùng đặc

biệt khó khăn 45

2.3.5. Thực trạng hoạt động tư vấn học dưỡng của GV THPT vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn 46

2.3. Thực trạng về tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn 51

2.3.1. Thực trạng lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường

cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn 51

2.3.2. Thực trạng tổ chức triển khai các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tư vấn

học đường cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn 52

2.3.3. Thực trạng chỉ đạo thực hiện các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tư vấn

học đường cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn 55

2.3.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tư vấn

iv

học đường cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn 56


2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường

cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn 58

2.5. Đánh giá chung về thực trạng tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho GV THPT vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Bắc Kạn 60

2.5.1. Ưu điểm 60

2.5.2. Hạn chế 60

Tiểu kết chương 2 62

Chương 3. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH BẮC KẠN 63

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 63

3.1.1. Nguyên tắc về mặt pháp lý 63

3.1.2. Đảm bảo tính mục tiêu 63

3.1.3. Đảm bảo tính kế thừa 63

3.1.4. Đảm bảo tính hệ thống 64

3.1.5. Đảm bảo tính khả thi 64

3.2. Các biện pháp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho GV các trường trung học phổ thông vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn 65

3.2.1. Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, GV về tầm quan trọng của việc tổ chức bồi dưỡng kỹ năng TVHĐ cho GV các trường THPT

vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn 65

3.2.2. Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng để lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư

vấn học đường cho giáo viên các trường THPT vùng đặc biệt khó khăn 69

3.2.3. Tổ chức xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng kỹ năng TVHĐ cho

giáo viên phù hợp với thực tiễn các trường THPT vùng đặc biệt khó khăn 71

3.2.4. Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng kỹ năng TVHĐ cho giáo viên các trường THPT vùng đặc biệt khó khăn 73

3.2.5. Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng kỹ năng TVHĐ cho giáo viên các trường THPT vùng đặc biệt khó khăn 76

3.2.6. Tăng cường nguồn tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ việc tổ chức

bồi dưỡng kỹ năng TVHĐ cho giáo viên THPT vùng đặc biệt khó khăn 78

v

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 813.4. Khảo nghiệm các biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học đường cho

GV trung học phổ thông vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn 81

3.4.1. Mục đích 81

3.4.2. Nội dung và cách tiến hành 81

3.4.3. Kết quả khảo nghiệm 82

Tiểu kết chương 3 86

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 87

1. Kết luận 87

2. Khuyến nghị 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

vi

PHỤ LỤC


Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *