Hướng Nghiệp Thông Qua Các Buổi Sinh Hoạt Hướng Nghiệp

Muốn làm tốt công tác hướng nghiệp này, phải xây dựng đội ngũ giáo viên chỉ đạo lao động và làm nòng cốt cho công tác hướng nghiệp của nhà trường. Phải có kế hoạch kết hợp với các cơ sở sản xuất của địa phương. Ngoài ra, ...