Hoạt Động Giáo Dục Kĩ Năng Sống

PHẦN NỘI DUNG Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC‌ 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Nghiên cứu nước ngoài 1.1.1.1. Hoạt động giáo dục ...

Kĩ Năng Sống, Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh

Công việc của các thành viên thuộc một hệ thống đơn vị và việc sử dụng các nguồn lực phù hợp để đạt được các mục đích đã định” [20, tr.23]. - Theo Đặng Vũ Hoạt và Hà Thế Ngữ: “Quản lý là một quá trình định hướng, ...

Khái Quát Về Giáo Dục Tiểu Học Thành Phố Lào Cai

- Tính tích cực của học sinh là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới hoạt động giáo dục KNS bởi học sinh chính là đối tượng của hoạt động này. Đây là nhân tố quyết định kết quả cuối cùng của quá trình giáo dục ...

Kết Quả Khảo Sát Tính Cần Thiết Của Các Biện Pháp

Bảng 3.2. Kết quả khảo sát tính cần thiết của các biện pháp TT Biện pháp Tính cần thiết  x Thứ bậc Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết SL % SL % SL % 1 Xây dựng danh mục các KNS cần giáo dục cho học sinh các trường tiểu học ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí