Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Xem tất cả 182 trang, được chia thành 22 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - 22

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - 22

174. Trung ương Cục miền Nam (6-5-1954), Chỉ thị số 21/CT-TWC Về làm lễ truy điệu các đồng chí bị giặc thủ tiêu ở trại tập trung Hạnh - Thông - Tây , Tài liệu Viện Lịch sử Đảng. 175. Trung ương Cục miền Nam (6-5-1954), Chỉ thị số ...

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - 21

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - 21

89.Philippe Devillers (1993), Paris - Saigon- Hanoi, Tài liệu lưu trữ của cuộc chiến tranh 1944-1947 , 2 tập, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 90.Dương Quang Đông (1982), Công tác hậu cần đường biển và đường bộ, vận chuyển vũ khí từ Thái Lan về Nam ...

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - 20

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - 20

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12.Võ Quang Anh (1997), Tài liệu về thời kỳ Lịch sử kháng chiến chống Pháp ở Tây Nam Bộ, Hồi ký nhân chứng lịch sử. 13.Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (2008), Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn- Chợ ...

Trong Hoạt Động, Điều Hành Thực Tiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Cơ Quan Lãnh Đạo Phải Tuân Thủ

Trong Hoạt Động, Điều Hành Thực Tiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Cơ Quan Lãnh Đạo Phải Tuân Thủ

Bộ, đồng chí Ung Văn Khiêm, cán bộ chủ chốt của Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam đã phát biểu những lời tâm huyết, đúc kết từ những trải nghiệm thực tiễn lâu dài trên chiến trường Nam Bộ: "Nếu Đảng mà không được ...

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - 18

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - 18

Nam Bộ tạm thời dưới quyền kiểm soát của đối phương. Cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới trong điều kiện quốc tế và trong nước có những thuận lợi to lớn, nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, phức tạp. Cách mạng miền ...

Thực Hiện Hiệu Quả Nhiệm Vụ Giúp Đỡ Cuộc Kháng Chiến Của Nhân Dân Campuchia, Góp Phần Xây

Thực Hiện Hiệu Quả Nhiệm Vụ Giúp Đỡ Cuộc Kháng Chiến Của Nhân Dân Campuchia, Góp Phần Xây

Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết, trong suốt quá trình kháng chiến, Xứ ủy Nam Bộ rồi Trung ương Cục miền Nam đã lãnh đạo thực hiện một cách nhất quán chủ trương của Đảng về giải quyết vấn ...

Xứ Ủy Nam Bộ, Trung Ương Cục Miền Nam Được Tổ Chức Và Hoạt Động Sát Hợp Với Đặc

Xứ Ủy Nam Bộ, Trung Ương Cục Miền Nam Được Tổ Chức Và Hoạt Động Sát Hợp Với Đặc

Cụ thể để lãnh đạo phong trào kháng chiến ở Nam Bộ và Campuchia. Các chức vụ chủ chốt do Ban Chấp hành Trung ương chỉ định. Với những qui định về cơ cấu tổ chức, Trung ương Cục được tổ chức có các chức danh Bí thư, Phó Bí ...

Bố Trí Lại Lực Lượng, Chuẩn Bị Chuyển Vào Hoạt Động Bí Mật, Bảo

Bố Trí Lại Lực Lượng, Chuẩn Bị Chuyển Vào Hoạt Động Bí Mật, Bảo

Chống tư tưởng cầu an, lo bảo toàn tính mạnh mà không kiên quyết đấu tranh; chống tư tưởng cục bộ địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục miền Nam, các tỉnh uỷ đã tổ chức, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể, ...

Lãnh Đạo Đấu Tranh Sau Hiệp Định Giơnevơ, Chuyển Hướng

Lãnh Đạo Đấu Tranh Sau Hiệp Định Giơnevơ, Chuyển Hướng

Gian cho nông dân, chủ yếu là triệt để giảm tô, nhằm thoả mãn yêu cầu chính đáng về kinh tế của nông dân. Công tác phát động quần chúng năm nay là một bước cần thiết để thiết thực cải cách ruộng đất[68, tr.129]. Sau một thời ...

Thực Hiện Nghĩa Vụ Quốc Tế, Giúp Đỡ Nhân Dân Campuchia Kháng

Thực Hiện Nghĩa Vụ Quốc Tế, Giúp Đỡ Nhân Dân Campuchia Kháng

Sau khi Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt thống nhất thành Mặt trận Liên-Việt, Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo củng cố các đoàn thể quần chúng, gồm: Nông hội, Hội Phụ nữ, Thanh niên, Công Đoàn. Chấp nhận sự lãnh đạo ...

Lãnh Đạo Phát Triển Nền Kinh Tế Kháng Chiến, Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc

Lãnh Đạo Phát Triển Nền Kinh Tế Kháng Chiến, Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc

Lượng dân quân, tự vệ và du kích xã chủ yếu phát triển từ phong trào thanh niên và các cuộc vận động của các đoàn thể công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ. Huyện trực tiếp phát triển rộng rãi du kích xã (thoát ly và không thoát ly ...

Lãnh Đạo Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Quân Sự, Phát Triển Thế Chủ Động Chiến Lược

Lãnh Đạo Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Quân Sự, Phát Triển Thế Chủ Động Chiến Lược

Việc phân chia Nam Bộ thành hai Phân Liên khu đã tạo thuận tiện việc lãnh đạo kháng chiến của Trung ương Cục, sự chỉ đạo của các cơ quan Quân - Dân-Chính Nam Bộ, cũng như tạo thuận lợi cho việc bố trí lại lực lượng vũ trang, nhất ...

Trung Ương Cục Miền Nam Chính Thức Đi Vào Hoạt Động Và Kiện Toàn Cơ Cấu Tổ Chức, Bộ Máy

Trung Ương Cục Miền Nam Chính Thức Đi Vào Hoạt Động Và Kiện Toàn Cơ Cấu Tổ Chức, Bộ Máy

Trung ương chỉ giao cho một ủy viên phụ trách), phạm vi giao thông liên lạc chậm trễ, phần vì các Đảng bộ trong đó không cho việc báo cáo kinh thường với Trung ương là một bổn phận"[64, tr.143]. Hoàn cảnh chiến trường Nam Bộ rộng ...

Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Giúp Đỡ Cách Mạng Campuchia.

Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Giúp Đỡ Cách Mạng Campuchia.

Địa tô trước Cách mạng tháng Tám 1945, xoá bỏ các loại tô phụ, lập Hội đồng giảm tô cấp tỉnh… Mặc dù đạt được một số kết quả, trong thời gian này, việc giảm tô, giảm tức còn gặp nhiều khó khăn và một số hạn chế. ...

Lãnh Đạo Thực Hiện Chính Sách Ruộng Đất Của Đảng Gắn Với Xây Dựng Kinh Tế Kháng Chiến

Lãnh Đạo Thực Hiện Chính Sách Ruộng Đất Của Đảng Gắn Với Xây Dựng Kinh Tế Kháng Chiến

Là hẹp, tuy vẫn có lúc, có nơi lại phát triển bừa bãi.Một khuyết điểm lớn là không chăm lo đào tạo cán bộ và quá sơ sài về vấn đề tổ chức. Lại có những xích mích về nội bộ, xét ra chỉ vì kém lý luận và chính trị, không ...

Xứ Ủy Nam Bộ Lãnh Cuộc Kháng Chiến Toàn Dân, Toàn Diện Trên

Xứ Ủy Nam Bộ Lãnh Cuộc Kháng Chiến Toàn Dân, Toàn Diện Trên

Nam Bộ thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thường vụ Xứ ủy giao nhiệm vụ cho các Xứ ủy viên trực tiếp phụ trách các ban chuyên môn của Xứ ủy. ...

Thành Lập Xứ Ủy Chính Thức, Lãnh Đạo Nhân Dân Nam Bộ Kháng

Thành Lập Xứ Ủy Chính Thức, Lãnh Đạo Nhân Dân Nam Bộ Kháng

Như đã đề cập, trong quá trình lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc, ở Nam Bộ hình thành 2 hệ thống tổ chức Đảng, có 8 Đảng bộ địa phương có 2 hệ thống tổ chức hoạt động, nhiều tỉnh có 2 Tỉnh ủy hoặc Ban cán sự. Ngoài ...

Xây Dựng Và Chấn Chỉnh Lực Lượng Vũ Trang Nam Bộ

Xây Dựng Và Chấn Chỉnh Lực Lượng Vũ Trang Nam Bộ

Thực hiện chủ trương của Hội nghị, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy và các Đảng bộ địa phương, nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng bố trí trận địa chiến đấu cản địch khắp nơi. Ngày 20-11-1945, Xứ ủy họp tại ...

Thống Nhất Cơ Quan Lãnh Đạo Của Đảng, Lập Xứ Ủy Duy Nhất Của

Thống Nhất Cơ Quan Lãnh Đạo Của Đảng, Lập Xứ Ủy Duy Nhất Của

Kinh nghiệm tổ chức và điều hành kháng chiến. Lực lượng vũ trang Nam Bộ mới được thành lập, gồm các sư đoàn dân quân cách mạng và Cộng hòa vệ binh, thiếu thốn về cán bộ chỉ huy, trang bị, vũ khí, bỡ ngỡ tác chiến, phức tạp ...

Thống Nhất Hai Xứ Ủy Thành Xứ Ủy Nam Bộ, Bước Đầu Củng Cố Tổ Chức, Bộ Máy Và Lãnh

Thống Nhất Hai Xứ Ủy Thành Xứ Ủy Nam Bộ, Bước Đầu Củng Cố Tổ Chức, Bộ Máy Và Lãnh

Minh; nhận định sai lệnh về mối quan hệ giữa cơ quan lãnh đạo kháng chiến ở Nam Bộ với Trung ương Đảng ngoài Bắc, cho rằng: Việt Minh Nam Bộ tự trị gần như hoàn toàn đối với Tổng bộ ở Bắc Kỳ, hoặc đánh giá không đúng về ...

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - 2

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - 2

Trọng Phúc chủ biên, phản ánh một số khía cạnh công tác xây dựng Đảng ở Nam Bộ về tổ chức, chính trị, tư tưởng. Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và Bài học [36] của Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh ...

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - 1

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 - 1

Mục Lục Trang Mở Đầu 1 Tổng Quan Tình Hình Nghiên Cứu 7 1. Các Công Trình Nghiên Cứu Có Liên Quan Đến Đề Tài 7 2. Đánh Giá Kết Quả Của Các Công Trình Nghiên Cứu 14 3. Những Vấn Đề Luận Án Tập Trung Giải Quyết 17 Nội Dung Chương 1 : ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top