Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình

Xem tất cả 147 trang, được chia thành 18 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 18

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 18

41. Tỉnh uỷ Ninh Bình (2009), Nghị quyết số 15/NQ-BCH của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 , Ninh Bình. 42. Tổng cục Du lịch Việt Nam (2006), Phát triển nguồn nhân lực du ...

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 17

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 17

Phương hướng, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực du lịch Ninh Bình đến năm 2020. Trên cơ sở đó luận văn đã đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Ninh Bình trong đến 2020. Các nhóm giải pháp bao ...

Xây Dựng Cơ Chế Thu Hút Nhân Tài, Đãi Ngộ Và Sử Dụng Lao Động Du Lịch

Xây Dựng Cơ Chế Thu Hút Nhân Tài, Đãi Ngộ Và Sử Dụng Lao Động Du Lịch

chương trình hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động nông thôn của các Sở LĐ,TB&XH để hỗ trợ đào tạo nghề cho người địa phương. - Các cơ sở đào tạo du lịch cần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào ...

Nhóm Giải Pháp Thứ Hai: Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch

Nhóm Giải Pháp Thứ Hai: Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch

Doanh và đào tạo nguồn nhân lực. Để thực hiện được vấn đề này cần tiến hành một số việc cụ thể sau: - Các cơ sở đào tạo cập nhật số liệu sinh viên tốt nghiệp hàng năm (số lượng, trình độ, ngành nghề) trên trang web của ...

Phương Hướng Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch Tỉnh Ninh Bình Trong Thời Gian Tới

Phương Hướng Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch Tỉnh Ninh Bình Trong Thời Gian Tới

Mặc dù đã đạt được tiến bộ đáng kể trong công tác xóa đói giảm nghèo nhưng tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn ở mức 5,44%, mức thu nhập của dân cư còn thấp, đặc biệt là ở các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô. Đây là vấn ...

Đánh Giá Về Chất Lượng Nhân Lực Du Lịch Ninh Bình Của Du Khách Quốc Tế

Đánh Giá Về Chất Lượng Nhân Lực Du Lịch Ninh Bình Của Du Khách Quốc Tế

Rất tốt Tốt Bình thường 5% 5% Kém Rất kém 13% 22% 55% Biểu đồ 2.8: Đánh giá về chất lượng nhân lực du lịch Ninh Bình của du khách quốc tế Đơn vị: % Nguồn: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa ở Ninh ...

Cơ Cấu Lđ Theo Trình Độ Ngoại Ngữ Tháng 3 Năm 2014

Cơ Cấu Lđ Theo Trình Độ Ngoại Ngữ Tháng 3 Năm 2014

Thành thạo tối thiểu một ngoại ngữ. Chứng chỉ A Chứng chỉ B Chứng chỉ C ĐH -CĐ Chưa qua đào tạo 26.7 23.8 25.2 7.9 16.4 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu LĐ theo trình độ ngoại ngữ tháng 3 năm 2014 Đơn vị: % Nguồn: Số liệu điều tra thực tế ...

Cơ Cấu Lđ Theo Độ Tuổi Trong Các Cslt Được Điều Tra Tháng 3 – 2014

Cơ Cấu Lđ Theo Độ Tuổi Trong Các Cslt Được Điều Tra Tháng 3 – 2014

2.025 LĐ, chiếm 52%, còn lại 48% LĐ là nam giới. Tỷ lệ chênh lệch giữa LĐ nam và LĐ nữ không quá cao (< 10%) thể hiện nhu cầu LĐ nam và nữ tương đối đồng đều. Con số này còn phản ánh rõ đặc điểm của LĐ trong ngành DL của Việt ...

Doanh Thu Và Nộp Ngân Sách Của Ngành Du Lịch Ninh Bình Giai Đoạn Từ 2005 -2012

Doanh Thu Và Nộp Ngân Sách Của Ngành Du Lịch Ninh Bình Giai Đoạn Từ 2005 -2012

Đầu tư du lịch : Triển khai Quy hoạch phát triển du lịch Ninh Bình, ngành du lịch đã thu hút được 55 dự án đầu tư du lịch, với số vốn 13.064 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu là đầu tư hạ tầng du lịch, xây dựng các cơ sở lưu trú, ...

Hình Thành Các Sản Phẩm Du Lịch Chủ Yếu Gắn Với Hệ Thống Di Tích, Khu, Điểm Du Lịch Và

Hình Thành Các Sản Phẩm Du Lịch Chủ Yếu Gắn Với Hệ Thống Di Tích, Khu, Điểm Du Lịch Và

Nhà nước về du lịch đã được quan tâm, định hướng phát triển trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh. Thực hiện Nghị Quyết TW 5 (khoá 8) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc ...

Một Số Bài Học Rút Ra Cho Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch Tỉnh Ninh Bình.

Một Số Bài Học Rút Ra Cho Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch Tỉnh Ninh Bình.

Của du khách. Xác định nhân lực là yếu tố chính trong quá trình kinh doanh và phục vụ các dịch vụ , Bà Rịa - Vũng Tàu luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng NNL cho địa phương; và trở thành một trong những địa phương đạt ...

Nhu Cầu Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch

Nhu Cầu Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch

Đối tượng phục vụ là khách hàng với nhu cầu rất đa dạng. Chất lượng dịch vụ được cung cấp cho khách hàng không chỉ phụ thuộc vào trình độ, kỹ năng, tay nghề của người LĐ mà còn phụ thuộc vào thái độ làm việc của họ. ...

Khái Niệm Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch

Khái Niệm Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch

Trong hoạt động DL, từ phía cung DL có nhiều thành phần tham gia vào hoạt động phục vụ khách DL là: + Tại các đầu mối giao thông : Các hoạt động phục vụ khách DL đi qua bằng phương tiện giao thông đường hàng không, đường bộ, ...

Khái Niệm Ngành Du Lịch Và Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch

Khái Niệm Ngành Du Lịch Và Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch

Số lượng, chất lượng và cơ cấu lao động thì sẽ có trùng lắp với một số biện pháp của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Sự thay đổi số lượng nhân lực có được thông qua tuyển dụng. Sự thay đổi về cơ cấu lao động đòi ...

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 4

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 4

Theo quan điểm của kinh tế học phát triển, nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên nhân sự của quốc gia hoặc của một tổ chức, là vốn nhân lực. Ở tầm vĩ mô đó là nguồn lực xã hội, ở tầm vi mô đó là một tập hợp của rất nhiều ...

Một Số Công Trình Nghiên Cứu Liên Quan Về Du Lịch Ninh Bình, Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch Ninh

Một Số Công Trình Nghiên Cứu Liên Quan Về Du Lịch Ninh Bình, Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch Ninh

Trong khuôn khổ hợp tác với Cộng đồng Châu Âu, Tổng cục Du lịch đã tiến hành Dự án Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam (Mã số: VNM/B7-301/ IB/97/0234). Mục tiêu của Dự án là: Xây dựng một cơ cấu tổ chức thống nhất cấp ...

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 2

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 2

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Một trong những nhân tố mang tính quyết định sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế nói chung và du lịch nói riêng là nhân tố con người. Trong văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ...

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 1

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế O0O Trần Thị Hương Giang Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch Tỉnh Ninh Bình Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tê ́ Chính Trị Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế O0O Trần Thị ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top