Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 18

41. Tỉnh uỷ Ninh Bình (2009), Nghị quyết số 15/NQ-BCH của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 , Ninh Bình. 42. Tổng cục Du lịch Việt Nam (2006), Phát triển nguồn nhân lực du ...

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 17

Phương hướng, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực du lịch Ninh Bình đến năm 2020. Trên cơ sở đó luận văn đã đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Ninh Bình trong đến 2020. Các nhóm giải pháp bao ...

Cơ Cấu Lđ Theo Trình Độ Ngoại Ngữ Tháng 3 Năm 2014

Thành thạo tối thiểu một ngoại ngữ. Chứng chỉ A Chứng chỉ B Chứng chỉ C ĐH -CĐ Chưa qua đào tạo 26.7 23.8 25.2 7.9 16.4 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu LĐ theo trình độ ngoại ngữ tháng 3 năm 2014 Đơn vị: % Nguồn: Số liệu điều tra thực tế ...

Nhu Cầu Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch

Đối tượng phục vụ là khách hàng với nhu cầu rất đa dạng. Chất lượng dịch vụ được cung cấp cho khách hàng không chỉ phụ thuộc vào trình độ, kỹ năng, tay nghề của người LĐ mà còn phụ thuộc vào thái độ làm việc của họ. ...

Khái Niệm Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch

Trong hoạt động DL, từ phía cung DL có nhiều thành phần tham gia vào hoạt động phục vụ khách DL là: + Tại các đầu mối giao thông : Các hoạt động phục vụ khách DL đi qua bằng phương tiện giao thông đường hàng không, đường bộ, ...

Khái Niệm Ngành Du Lịch Và Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch

Số lượng, chất lượng và cơ cấu lao động thì sẽ có trùng lắp với một số biện pháp của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Sự thay đổi số lượng nhân lực có được thông qua tuyển dụng. Sự thay đổi về cơ cấu lao động đòi ...

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 4

Theo quan điểm của kinh tế học phát triển, nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên nhân sự của quốc gia hoặc của một tổ chức, là vốn nhân lực. Ở tầm vĩ mô đó là nguồn lực xã hội, ở tầm vi mô đó là một tập hợp của rất nhiều ...

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 2

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Một trong những nhân tố mang tính quyết định sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế nói chung và du lịch nói riêng là nhân tố con người. Trong văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ...

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế O0O Trần Thị Hương Giang Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch Tỉnh Ninh Bình Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tê ́ Chính Trị Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế O0O Trần Thị ...