Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 20


Phụ lục 5.6

Kết quả SEM (chuẩn hoá) của mô hình điều chỉnh dựa vào hệ số MI


Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

RA

<---

CE

,411

,106

3,870

***

CA

<---

CE

,620

,101

6,155

***

IC

<---

CE

,758

,111

6,827

***

ICO

<---

RA

,113

,052

2,181

,029

ICO

<---

CE

,257

,145

1,767

,077

ICO

<---

CA

,205

,124

1,651

,099

ICO

<---

IC

,316

,098

3,222

,001

ICO

<---

MA

,284

,100

2,829

,005

CE7

<---

CE

1,000
CE6

<---

CE

,926

,116

7,975

***

CE3

<---

CE

,978

,123

7,977

***

CE2

<---

CE

,985

,121

8,130

***

RA2

<---

RA

1,000
RA3

<---

RA

,677

,112

6,042

***

RA5

<---

RA

,589

,100

5,870

***

CA1

<---

CA

1,000
CA2

<---

CA

1,084

,162

6,704

***

CA5

<---

CA

1,102

,161

6,851

***

IC1

<---

IC

1,000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 172 trang tài liệu này.

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 20IC3

<---

IC

1,095

,124

8,820

***

IC4

<---

IC

1,024

,116

8,851

***

MA4

<---

MA

1,000
MA1

<---

MA

1,802

,982

1,835

,066

ICO1

<---

ICO

1,000
ICO2

<---

ICO

1,065

,129

8,249

***

ICO3

<---

ICO

1,128

,147

7,657

***

ICO5

<---

ICO

1,259

,157

8,039

***

ICO6

<---

ICO

,972

,139

6,983

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

RA

<---

CE

,324

CA

<---

CE

,698

IC

<---

CE

,697

ICO

<---

RA

,160

ICO

<---

CE

,286

ICO

<---

CA

,203

ICO

<---

IC

,383

ICO

<---

MA

,228

CE7

<---

CE

,616

CE6

<---

CE

,605

CE3

<---

CE

,602

CE2

<---

CE

,621

RA2

<---

RA

,756

RA3

<---

RA

,570

RA5

<---

RA

,521

CA1

<---

CA

,583

CA2

<---

CA

,597

CA5

<---

CA

,623

IC1

<---

IC

,660

IC3

<---

IC

,685

IC4

<---

IC

,689

MA4

<---

MA

,428

MA1

<---

MA

,765

ICO1

<---

ICO

,569

ICO2

<---

ICO

,588

ICO3

<---

ICO

,627

ICO5

<---

ICO

,677

ICO6

<---

ICO

,542

Covariances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e16

<-->

e17

,077

,026

3,021

,003


e17

<-->

e18

,065

,026

2,561

,010


e1

<-->

e17

-,057

,023

-2,494

,013


e4

<-->

e15

,086

,027

3,176

,001


e3

<-->

e5

,068

,026

2,635

,008


e2

<-->

e14

-,004

,026

-,157

,875


e1

<-->

e14

-,002

,027

-,082

,935


e10

<-->

e14

-,029

,029

-1,021

,307

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e9

<-->

e15

,098

,031

3,211

,001


e8

<-->

e15

,045

,029

1,582

,114


e7

<-->

e14

,078

,029

2,701

,007


e6

<-->

e14

,125

,031

4,048

***


e5

<-->

e14

,098

,033

2,976

,003


e10

<-->

e15

,110

,031

3,507

***


Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

e16

<-->

e17

,208

e17

<-->

e18

,181

e1

<-->

e17

-,156

e4

<-->

e15

,290

e3

<-->

e5

,217

e2

<-->

e14

-,010

e1

<-->

e14

-,005

e10

<-->

e14

-,072

e9

<-->

e15

,318

e8

<-->

e15

,154

e7

<-->

e14

,191

e6

<-->

e14

,303

e5

<-->

e14

,269

e10

<-->

e15

,376

Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CE

,218

,042

5,209

***


e22

,315

,064

4,929

***


e23

,088

,024

3,610

***


e24

,133

,030

4,464

***


e25

,113

,066

1,704

,088


e21

,048

,016

2,980

,003


e1

,358

,035

10,151

***


e2

,324

,032

10,287

***


e3

,367

,036

10,318

***


e4

,337

,034

10,038

***


e5

,264

,056

4,688

***


e6

,335

,037

8,990

***


e7

,328

,033

9,821

***


e8

,334

,036

9,398

***


e9

,365

,040

9,183

***


e10

,329

,038

8,753

***


e11

,334

,036

9,290

***


e12

,350

,039

8,875

***


e13

,299

,034

8,796

***


e14

,505

,073

6,933

***


e15

,260

,201

1,296

,195


e16

,366

,035

10,511

***


e17

,378

,037

10,126

***


e18

,345

,035

9,933

***

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e19

,328

,035

9,414

***


e20

,399

,037

10,810

***


Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

MA


,000

IC

,486

CA

,487

RA

,105

ICO

,728

ICO6

,294

ICO5

,459

ICO3

,393

ICO2

,345

ICO1

,324

MA1

,586

MA4

,183

IC4

,475

IC3

,469

IC1

,436

CA5

,389

CA2

,357

CA1

,340

RA5

,271

RA3

,325

RA2

,571

CE2

,386

CE3

,363

CE6

,366

CE7


,379

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

62

264,124

148

,000

1,785

Saturated model

210

,000

0Independence model

20

1707,192

190

,000

8,985

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,052

,922

,889

,650

Saturated model

,000

1,000Independence model

,152

,411

,349

,372

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

,845

,801

,926

,902

,923

Saturated model

1,000


1,000


1,000

Independence model

,000

,000

,000

,000

,000


Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,779

,658

,719

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1,000

,000

,000

NCP

Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

116,124

74,641

165,455

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1517,192

1388,772

1653,036

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

,905

,398

,256

,567

Saturated model

,000

,000

,000

,000

Independence model

5,847

5,196

4,756

5,661

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,052

,042

,062

,371

Independence model

,165

,158

,173

,000

AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

388,124

397,733

616,294

678,294

Saturated model

420,000

452,546

1192,836

1402,836

Independence model

1747,192

1750,292

1820,796

1840,796

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

1,329

1,187

1,498

1,362

Saturated model

1,438

1,438

1,438

1,550

Independence model

5,984

5,544

6,449

5,994

HOELTER

Model

HOELTER

.05

HOELTER

.01

Default model

197

212

Independence model

39

41


PHỤ LỤC 6

Danh sách mẫu nghiên cứu


STT

Chi nhánh ngân hàng

Sở hữu

Khu vực

Địa chỉ

1

Chi nhánh Ngân hàng Á Châu

Cổ

phần

Miền

Trung

80 Quang Trung, P. Lộc Thọ, Thành phố

Nha Trang, Khánh Hòa

Khánh

Hòa

2

Chi nhánh Ngân hàng An Bình

Cổ

phần

Miền

Trung

22 Thái Nguyên, Phường Phương Sài,

TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Khánh

Hòa

3

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt

Cổ

phần

Miền

Trung

14 Ngô Gia Tự, P. Phước Tiến, TP. Nha

Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Khánh

Hòa


4


Chi nhánh Ngân hàng Bảo Việt

Cổ phần

Miền Trung

15 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh

Hòa

Khánh Hòa

5

Chi nhánh Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam

Cổ phần

Miền Trung

Số 2 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa


6


Chi nhánh Ngân hàng Đông Á

Cổ phần

Miền Trung

55 2 tháng 4, Phường Vạn Thắng, Thành

phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam

Khánh Hòa

7

Chi nhánh Ngân hàng Đông

Nam Á

Cổ

phần

Miền

Trung

42 Yersin, Phường Vạn Thắng, Nha

Trang

Khánh

Hòa

8

Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải

Cổ

phần

Miền

Trung

Số 76A Quang Trung, P. Lộc Thọ, TP

Nha Trang, Khánh Hòa

Khánh

Hòa

9

Chi nhánh Ngân hàng Kiên

Long

Cổ

phần

Miền

Trung

Số 54A Yersin, P. Phương Sài, Tp. Nha

Trang, T. Khánh Hòa

Khánh

Hòa


10

Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương

Cổ phần

Miền Trung

Trung tâm thương mại Vincom Plaza, số 44

- 46 đường Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa

Khánh Hòa

11

Chi nhánh Ngân hàng Nam Á

Cổ

phần

Miền

Trung

66 Thái Nguyên, Phường Phương Sài,

TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Khánh

Hòa


12

Chi nhánh Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

Số 12 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa

13

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 04 Hoàng Hoa Thám, phường Vạn

Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Khánh

Hòa

14

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 35 đường 2/4

Khánh

Hòa

15

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

17 Quang Trung, phường Vạn Thạnh,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khánh

Hòa

16

Chi nhánh Ngân hàng TNHH

MTV Đại Dương

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 53 phố Yersin, tp. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Khánh

Hòa

17

Chi nhánh Ngân hàng TNHH

MTV Xây dựng

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 30, đường Quang Trung, Phường Vạn

Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khánh

Hòa

18

Chi nhánh Ngân hàng Phương

Đông

Cổ

phần

Miền

Trung

80-89A Yersin, Phường Phương Sài, Tp.

Nha Trang, Khánh Hoà

Khánh

Hòa


19


Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội

Cổ phần

Miền Trung

Số 09 đường Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa.

Khánh Hòa

20

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế

Cổ

phần

Miền

Trung

Số 50 Lê Thành Phương, Thành phố Nha

Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Khánh

Hòa


21

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội

Cổ phần

Miền Trung

Số 175-177 Đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, Tỉnh

Khánh Hoà

Khánh Hòa

22

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn

Cổ

Miền

76 Quang Trung, Phường Lộc Thọ,

KhánhSTT

Chi nhánh ngân hàng

Sở hữu

Khu vực

Địa chỉ


Thương Tín

phần

Trung

Nha Trang, Khánh Hòa

Hòa

23

Chi nhánh Ngân hàng Tiên

Phong

Cổ

phần

Miền

Trung

Số 9F Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ,

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khánh

Hòa

24

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam

Thương Tín

Cổ

phần

Miền

Trung

24 Yersin, P. Vạn Thắng, TP Nha Trang,

Tỉnh Khánh Hòa

Khánh

Hòa

25

Chi nhánh Ngân hàng Xăng dầu

Petrolimex

Cổ

phần

Miền

Trung

84 Quang Trung, P. Lộc Thọ, Thành phố

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Khánh

Hòa

26

Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu

Cổ phần

Miền Trung

63 Yersin, P.Phương Sài, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa

27

Chi nhánh Ngân hàng Á Châu

Cổ

phần

Miền

Nam

451 Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Lạc,

Thị xã Rạch giá, Kiên Giang

Kiên

Giang

28

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt

Cổ

phần

Miền

Nam

169 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, Tp.

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Kiên

Giang


29

Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Cổ phần

Miền Nam

Số C9 - 19 đường Lạc Hồng, phường

Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang


30


Chi nhánh Ngân hàng Đông Á

Cổ phần

Miền Nam

240-242 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt

Nam

Kiên Giang

31

Chi nhánh Ngân hàng Đông

Nam Á

Cổ

phần

Miền

Nam

204 Nguyễn Trung Trực, Thành phố

Rạch Giá, Kiên Giang

Kiên

Giang

32

Chi nhánh Ngân hàng Kiên

Long

Cổ

phần

Miền

Nam

Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh

Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang

Kiên

Giang


33

Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương

Cổ phần

Miền Nam

Gian L1-04 tầng 1, TTTM Vincom Rạch

Giá, lô A12, đường Cô Bắc, khu phố 1, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

Kiên Giang


34

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Việt Nam

Nhà nước

Miền Nam

Số 01 đường Hàm Nghi, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh

Kiên Giang

Kiên Giang

35

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Nam

Số D11-5B đường 3/2, phường Vĩnh Lạc,

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Kiên

Giang

36

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Nam

Số 205 Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá,

Kiên Giang

Kiên

Giang


37

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Nhà nước

Miền Nam

Số 89, đường 3 tháng 2, phường Vĩnh

Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang

38

Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội

Cổ

phần

Miền

Nam

Số 24, 26, 28 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh,

TP Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang

Kiên

Giang


39

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

Số nhà 88, Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh

Kon Tum

Kon Tum

40

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 92 Trần Phú, TP. Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

Kon

Tum

41

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 1A Trần Phú, Kon Tum

Kon

Tum

42

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

348 Trần Hưng Đạo,thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Kon Tum

43

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn

Thương Tín

Cổ

phần

Miền

Trung

73A Phan Đình Phùng, Quang Trung,

Thành phố KonTum

Kon

Tum

44

Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện

Liên Việt

Cổ

phần

Miền

Trung

Số 33 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lâm

Đồng

45

Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải

Cổ

phần

Miền

Trung

Số 104 Phan Đình Phùng, P.2, TP. Đà

Lạt, Lâm Đồng

Lâm

Đồng

46

Chi nhánh Ngân hàng Nông

Nhà

Miền

Số 693 Quốc lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa,

LâmSTT

Chi nhánh ngân hàng

Sở hữu

Khu vực

Địa chỉ


nghiệp và Phát triển Nông thôn

Việt Nam

nước

Trung

Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Đồng

47

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 05 Lê Đại Hành, phường 3, TP. Đà

Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lâm

Đồng

48

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 30 Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Lâm

Đồng

49

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

Số 33 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng

50

Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội

Cổ

phần

Miền

Trung

Số 26 Phan Đình Phùng, P.1, thành phố

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lâm

Đồng

51

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn

Thương Tín

Cổ

phần

Miền

Trung

05 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố

Đà Lạt, Lâm Đồng

Lâm

Đồng

52

Chi nhánh Ngân hàng Xuất

Nhập Khẩu

Cổ

phần

Miền

Trung

2D-2D/1-2E Nguyễn Văn Trỗi, P.1,

Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lâm

Đồng

53

Chi nhánh Ngân hàng Á Châu

Cổ

phần

Miền

Trung

S5-B201-B301, Teccotower, C1 Quang

Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

Nghệ

An

54

Chi nhánh Ngân hàng An Bình

Cổ

phần

Miền

Trung

Số 09 Hồ Tùng Mậu, Phường Hưng

Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Nghệ

An

55

Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á

Cổ

phần

Miền

Trung

117 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh

Nghệ An

Nghệ

An

56

Chi nhánh Ngân hàng

Đại Chúng Việt Nam

Cổ

phần

Miền

Trung

Tầng 1 - 7, tòa nhà Dầu khí, số 7, đường

Quang Trung, Tp. Vinh

Nghệ

An

57

Chi nhánh Ngân hàng Kỹ

Thương

Cổ

phần

Miền

Trung

Tầng 1 tòa nhà CT1A Handico 30 Quang

Trung, Vinh, Nghệ An

Nghệ

An


58

Chi nhánh Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

Số 02, đường Dương Vân Nga, Phường

Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Nghệ An

59

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 07 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, tỉnh Nghệ

An

Nghệ

An

60

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 216 Đường Lê Duẩn, Thành Phố

Vinh, Nghệ An

Nghệ

An

61

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 21 Đường Quang Trung, thành phố

Vinh, tỉnh Nghệ An

Nghệ

An

62

Chi nhánh Ngân hàng TNHH

MTV Đại Dương

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 215 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi,

Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An

Nghệ

An

63

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn

Thương Tín

Cổ

phần

Miền

Trung

72 Lê Lợi, Phường Hưng Bình, Thành

phố Vinh, Nghệ An

Nghệ

An

64

Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong

Cổ phần

Miền Trung

Lô 12, cụm CT1 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Nghệ An

65

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam

Thịnh Vượng

Cổ

phần

Miền

Trung

Nhà A, khu TMDV nhà ở C1 Quang

Trung, Vinh, Nghệ An

Nghệ

An

66

Chi nhánh Ngân hàng Xuất

Nhập Khẩu

Cổ

phần

Miền

Trung

182 Nguyễn Văn Cừ, P.Hưng Phúc, Tp

Vinh, Tỉnh Nghệ An

Nghệ

An

67

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam

Thương Tín

Cổ

phần

Miền

Trung

45-47 Lê Lợi, P. Lê Lợi, Thành phố

Vinh, Tỉnh Nghệ An

Nghệ

An

68

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn –

Hà Nội

Cổ

phần

Miền

Trung

Số 58 Lê Lợi, P. Hưng Bình,

Thành phố Vinh, Nghệ An

Nghệ

An


69


Chi nhánh Ngân hàng Nam Á

Cổ phần

Miền Trung

Số 40 đường 16 tháng 4, Phường Tấn

Tài, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận


70

Chi nhánh Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

Số 540-544 Thống nhất, Phường Đạo

Long, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Ninh ThuậnSTT

Chi nhánh ngân hàng

Sở hữu

Khu vực

Địa chỉ


71

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

Số 77 đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh

Thuận

Ninh Thuận

72

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 138 Đường 21 tháng 8, Phước Mỹ,

Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

Ninh

Thuận


73

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

Số 47 đường 16/4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh

Ninh Thuận

Ninh Thuận

74

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn

Thương Tín

Cổ

phần

Miền

Trung

757 Thống Nhất, thành phố Phan Rang,

Ninh Thuận

Ninh

Thuận

75

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam

Thịnh Vượng

Cổ

phần

Miền

Trung

108 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới, Quảng

Bình

Quảng

Bình

76

Chi nhánh Ngân hàng Á Châu

Cổ

phần

Miền

Trung

485 Quang Trung, P. Nguyễn Nghiêm,

Thị xã Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Quảng

Ngãi


77

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

194 Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng

Ngãi

Quảng Ngãi

78

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 97 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi,

tỉnh Quảng Ngãi

Quảng

Ngãi

79

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 56 Đại Lộ Hùng Vương, Quảng Ngãi

Quảng

Ngãi

80

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

345 Hùng Vương, phường Trần Phú,

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Quảng

Ngãi

81

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn

Thương Tín

Cổ

phần

Miền

Trung

449 Quang Trung, Phường Quảng Ngãi,

thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Quảng

Ngãi


82


Chi nhánh Ngân hàng Việt Á

Cổ phần

Miền Trung

27 Phan Đình Phùng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng

Ngãi

Quảng Ngãi


83

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

Cổ phần

Miền Trung

473 - 475 Quang Trung, P.Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng

Ngãi

Quảng Ngãi

84

Chi nhánh Ngân hàng Xuất

Nhập Khẩu

Cổ

phần

Miền

Trung

35A-35B Đại lộ Hùng Vương, TP.Quảng

Ngãi

Quảng

Ngãi

85

Chi nhánh Ngân hàng Á Châu

Cổ phần

Miền Trung

570 Cửa Đại, Thị xã Hội An, Quảng Nam

Quảng Nam

86

Chi nhánh Ngân hàng An Bình

Cổ

phần

Miền

Trung

151 Phan Châu Trinh, Phường Phước

Hoà, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam

Quảng

Nam

87

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

35 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ,

tỉnh Quảng Nam

Quảng

Nam

88

Chi nhánh Ngân hàng Việt Á

Cổ

phần

Miền

Trung

567A Hai Bà Trưng, Cẩm Phô, Thành

phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Quảng

Nam


89

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội

Cổ phần

Miền Trung

Số 215 đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh

Quảng Nam

Quảng Nam

90

Chi nhánh Ngân hàng Á Châu

Cổ phần

Miền Trung

171 Trần Hưng Đạo, P. Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

Quy Nhơn

91

Chi nhánh Ngân hàng Kiên

Long

Cổ

phần

Miền

Trung

Số 98 Phạm Hùng, P. Lý Thường Kiệt,

Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

Quy

Nhơn


92


Chi nhánh Ngân hàng Nam Á

Cổ phần

Miền Trung

SR18 - SR19, Trung tâm thương mại Quy Nhơn , 07 Nguyễn Tất Thành,

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Quy Nhơn


93

Chi nhánh Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

Số 64 đường Lê Duẩn, Phường Lý

Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Quy NhơnSTT

Chi nhánh ngân hàng

Sở hữu

Khu vực

Địa chỉ

94

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 218 Lạc Long Quân, TP. Quy Nhơn,

tỉnh Bình Định

Quy

Nhơn

95

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 72 Lê Duẩn, Quy Nhơn, Bình Định

Quy

Nhơn


96

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

433 Lạc Long Quân, phường Trần Quang

Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Quy Nhơn

97

Chi nhánh Ngân hàng TNHH

MTV Đại Dương

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 70 Lê Duẩn, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình

Định

Quy

Nhơn


98


Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội

Cổ phần

Miền Trung

Số 322 đường Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình

Định

Quy Nhơn

99

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn

Thương Tín

Cổ

phần

Miền

Trung

98 Mai Xuân Thưởng, Lý Thường Kiệt,

Quy Nhơn, Bình Định

Quy

Nhơn


100


Chi nhánh Ngân hàng Việt Á

Cổ phần

Miền Trung

273 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình

Định

Quy Nhơn

101

Chi nhánh Ngân hàng Á Châu

Cổ

phần

Miền

Nam

85 - 87 Xuân Hồng, P.12, Quận Tân

Bình, Hồ Chí Minh

Sài

Gòn

102

Chi nhánh Ngân hàng An Bình

Cổ

phần

Miền

Nam

855 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5,

TP. Hồ Chí Minh

Sài

Gòn

103

Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á

Cổ

phần

Miền

Nam

Số 125 Bà Huyện Thanh Quan, Phường

9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Sài

Gòn

104

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt

Cổ

phần

Miền

Nam

135 Phan Ðăng Lưu, Phường 2, Quận

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Sài

Gòn

105

Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện

Liên Việt

Cổ

phần

Miền

Nam

Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường

Đa Kao, Quận 1

Sài

Gòn

106

Chi nhánh Ngân hàng

Đại Chúng Việt Nam

Cổ

phần

Miền

Nam

19 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3,

TP.HCM

Sài

Gòn

107

Chi nhánh Ngân hàng Đông Á

Cổ

phần

Miền

Nam

828 Sư Vạn Hạnh, P13, Q10, Tp HCM

Sài

Gòn

108

Chi nhánh Ngân hàng Đông

Nam Á

Cổ

phần

Miền

Nam

197-199 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân

Bình, TP HCM

Sài

Gòn

109

Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải

Cổ

phần

Miền

Nam

Số 267 Quang Trung, P. 10, Q. Gò Vấp,

TP. HCM

Sài

Gòn

110

Chi nhánh Ngân hàng Kiên

Long

Cổ

phần

Miền

Nam

Số 98 - 108A Cách Mạng Tháng 8, P.7,

Q.3, Tp. HCM

Sài

Gòn


111

Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương

Cổ phần

Miền Nam

Tầng trệt, tầng lửng số 10-12 đường Lê Quang Định, phường 14, Bình Thạnh,

Hồ Chí Minh

Sài Gòn

112

Chi nhánh Ngân hàng Nam Á

Cổ

phần

Miền

Nam

190 Bis Trần Quang Khải, Quận 1,

TP.HCM

Sài

Gòn


113

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Việt Nam

Nhà nước

Miền Nam

145Bis Luỹ Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí

Minh

Sài Gòn

114

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Nhà nước

Miền Nam

20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Sài Gòn

115

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Nam

Lô 2-4-6, đường C, KCN Tân Tạo, Quận

Tân Bình, Hồ Chí Minh

Sài

Gòn

116

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Nam

69 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ

Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Sài

Gòn


117

Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu

Nhà nước

Miền Nam

Tầng trệt và tầng 16, toà nhà Centec

Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Sài GònSTT

Chi nhánh ngân hàng

Sở hữu

Khu vực

Địa chỉ

118

Chi nhánh Ngân hàng TNHH

MTV Xây dựng

Nhà

nước

Miền

Nam

426 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3,

TP.HCM

Sài

Gòn

119

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển

Thành phố Hồ Chí Minh

Cổ

phần

Miền

Nam

Số 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

Sài

Gòn

120

Chi nhánh Ngân hàng Phương

Đông

Cổ

phần

Miền

Nam

435G-435H Hoàng Văn Thụ, Phường 4,

Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Sài

Gòn

121

Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội

Cổ phần

Miền Nam

Số 3 Nguyễn Oanh, Q. Gò Vấp- Hồ Chí Minh.

Sài Gòn

122

Chi nhánh Ngân hàng Quốc dân

Cổ

phần

Miền

Nam

152 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5,

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Sài

Gòn

123

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế

Cổ

phần

Miền

Nam

Số 2B đường Quang Trung, phường 3,

quận Gò Vấp,thành phố Hồ Chí Minh

Sài

Gòn

124

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn

Công Thương

Cổ

phần

Miền

Nam

8-10 đường Lý Thường Kiệt, Quận Tân

Bình, TP.HCM

Sài

Gòn

125

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn

Thương Tín

Cổ

phần

Miền

Nam

47 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa,

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Sài

Gòn

126

Chi nhánh Ngân hàng Việt Á

Cổ

phần

Miền

Nam

31 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Sài

Gòn

127

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam

Thương Tín

Cổ

phần

Miền

Nam

62A Cách Mạng Tháng 8, Phường 6,

Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Sài

Gòn


128


Chi nhánh Ngân hàng An Bình

Cổ phần

Miền Trung

Số nhà 40 Nguyễn Trãi, Phường Ba

Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hoá


129

Chi nhánh Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

Số 12 Phan Chu Trinh, Phường Điện

Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hoá

130

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

05 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên,

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thanh

Hoá

131

Chi nhánh Ngân hàng Kiên

Long

Cổ

phần

Miền

Trung

Số 97 Nguyễn Trãi, P.4, Tp. Tuy Hòa, T.

Phú Yên

Tuy

Hoà


132

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Việt Nam

Nhà nước

Miền Trung

Số 321 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Tuy Hoà

133

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 236 Hùng Vương, phường 7, TP. Tuy

Hòa, tỉnh Phú Yên

Tuy

Hoà

134

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 287 Nguyễn Huệ, Tùy Hòa, Phú Yên

Tuy

Hoà

135

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Trung

Số 192-194-196 Hùng Vương, phường 7,

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Tuy

Hoà


136


Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội

Cổ phần

Miền Trung

Số 99A - 101 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú

Yên

Tuy Hoà

137

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn

Thương Tín

Cổ

phần

Miền

Trung

205 - 207 - 209 - 211 Hùng Vương,P. 5,

Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tuy

Hoà

138

Chi nhánh Ngân hàng Đông

Nam Á

Cổ

phần

Miền

Nam

102A Lê Hồng Phong, Phường 4, Tp.

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng

Tàu

139

Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải

Cổ phần

Miền Nam

Số 55-57 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Vũng Tàu

Vũng Tàu


140


Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long


Cổ phần


Miền Nam

Số 26A-28-30 Cách Mạng Tháng Tám, Kp. Hương Tân, P. Long Hương, Tp. Bà Rịa,

T. Bà Rịa – Vũng Tàu


Vũng Tàu

141

Chi nhánh Ngân hàng Kỹ

Thương

Cổ

phần

Miền

Nam

142-144 Lê Hông Phong, Phường 4,

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng

TàuSTT

Chi nhánh ngân hàng

Sở hữu

Khu vực

Địa chỉ


142

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Việt Nam

Nhà nước

Miền Nam

Số 21 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu

Vũng Tàu

143

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Nam

Số 10 Trưng Trắc, Phường 1, TP. Vũng

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng

Tàu

144

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà nước

Miền Nam

Số 24 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu

Vũng Tàu

145

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Nam

Số 27 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng

Tàu


146

Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu

Nhà nước

Miền Nam

Số 1K3, Nguyễn Thái Học, Trung tâm thương mại, P.7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà

Rịa-Vũng Tàu

Vũng Tàu

147

Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội

Cổ

phần

Miền

Nam

Số 155 Nguyễn Thái Học, Phường 7- TP.

Vũng Tàu

Vũng

Tàu

148

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn

Thương Tín

Cổ

phần

Miền

Nam

67A Lê Hồng Phong, Phường 7, Vũng

Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng

Tàu

149

Chi nhánh Ngân hàng Á Châu

Cổ

phần

Miền

Bắc

242 Trần Phú, TT Từ Sơn, Huyện Từ

Sơn, Bắc Ninh

Bắc

Ninh


150

Chi nhánh Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Nhà nước

Miền Bắc

Số 26 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh

151

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Bắc

Số 31 Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối

Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Bắc

Ninh

152

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Bắc

Số 1 Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh

Bắc

Ninh

153

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Bắc

Ngã 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Bắc

Ninh

154

Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội

Cổ

phần

Miền

Bắc

Số 24 đường Lý Thái Tổ, phường Đại

Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Bắc

Ninh

155

Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện

Liên Việt

Cổ

phần

Miền

Nam

Số 368 đại lộ Đồng Khởi, KP 1, Phường

4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Bến

Tre


156


Chi nhánh Ngân hàng Đông Á

Cổ phần

Miền Nam

336 A1 Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến

Tre, Việt Nam

Bến Tre

157

Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long

Cổ phần

Miền Nam

517 Đại lộ Đồng Khởi, Tp. Bến Tre

Bến Tre


158

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Việt Nam

Nhà nước

Miền Nam

Số 284A1, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến

Tre

Bến Tre

159

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Nam

Số 02 Đại lộ Đồng Khởi, phường 2,

TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Bến

Tre

160

Chi nhánh Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà

nước

Miền

Nam

Số 21 Đại Lộ Đồng Khởi, Phường 3,

Bến Tre

Bến

Tre


161

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Nhà nước

Miền Nam

Số 55B3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú

Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Bến Tre


162


Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội

Cổ phần

Miền Nam

Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi,

phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Bến Tre


163


Chi nhánh Ngân hàng Đông Á

Cổ phần

Miền Nam

15 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Phú Cường,

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Bình Dương

164

Chi nhánh Ngân hàng Kỹ

Thương

Cổ

phần

Miền

Nam

347-349 Đại Lộ Bình Dương, P. Chánh

Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Bình

Dương

Xem tất cả 172 trang.

Ngày đăng: 23/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí