Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 19


Covariances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CE

<-->

RA

,093

,025

3,771

***


RA

<-->

CA

,090

,024

3,826

***


CA

<-->

IC

,139

,025

5,566

***


IC

<-->

MA

,104

,025

4,199

***


CE

<-->

CA

,129

,024

5,484

***


RA

<-->

IC

,092

,026

3,522

***


CA

<-->

MA

,097

,023

4,211

***


CE

<-->

IC

,151

,026

5,785

***


RA

<-->

MA

,114

,028

4,094

***


CE

<-->

MA

,081

,021

3,826

***


CE

<-->

ICO

,152

,025

6,033

***


RA

<-->

ICO

,115

,025

4,584

***


CA

<-->

ICO

,132

,023

5,667

***


IC

<-->

ICO

,173

,027

6,320

***


MA

<-->

ICO

,096

,023

4,237

***


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 172 trang tài liệu này.

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 19

Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

CE

<-->

RA

,350

RA

<-->

CA

,382

CA

<-->

IC

,670

IC

<-->

MA

,530

CE

<-->

CA

,681

RA

<-->

IC

,320

CA

<-->

MA

,597

CE

<-->

IC

,656

RA

<-->

MA

,506

CE

<-->

MA

,448

CE

<-->

ICO

,715

RA

<-->

ICO

,431

CA

<-->

ICO

,690

IC

<-->

ICO

,745

MA

<-->

ICO

,530

Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CE


,212

,042

5,076

***


RA

,329

,062

5,312

***


CA

,170

,037

4,596

***


IC

,251

,045

5,530

***


MA

,154

,043

3,628

***


ICO

,215

,040

5,378

***


e1

,362

,036

10,121

***


e2

,309

,031

9,884

***


e3

,348

,035

9,870

***


e4

,330

,035

9,560

***


e5

,291

,049

5,980

***


e6

,334

,036

9,297

***


e7


,313

,033

9,618

***

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e8


,346

,034

10,058

***


e9

,349

,038

9,179

***


e10

,335

,036

9,248

***


e11

,341

,035

9,614

***


e12

,347

,038

9,047

***


e13

,296

,033

8,948

***


e14

,480

,047

10,210

***


e15

,240

,067

3,587

***


e16

,348

,033

10,573

***


e17

,329

,033

10,062

***


e18

,327

,032

10,066

***


e19

,339

,034

9,894

***


e20


,405

,037

11,001

***Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

ICO6


,307

ICO5

,470

ICO3

,450

ICO2

,451

ICO1

,381

MA1

,620

MA4

,243

IC4

,481

IC3

,474

IC1

,425

CA5

,403

CA2

,408

CA1

,329

RA5

,307

RA3

,331

RA2

,531

CE2

,428

CE3

,397

CE6

,395

CE7


,369

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

55

239,624

155

,000

1,546

Saturated model

210

,000

0Independence model

20

1707,192

190

,000

8,985

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,026

,928

,902

,685

Saturated model

,000

1,000Independence model

,152

,411

,349

,372


Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

,860

,828

,945

,932

,944

Saturated model

1,000


1,000


1,000

Independence model

,000

,000

,000

,000

,000

Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,816

,701

,770

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1,000

,000

,000

NCP

Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

84,624

46,664

130,533

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1517,192

1388,772

1653,036

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

,821

,290

,160

,447

Saturated model

,000

,000

,000

,000

Independence model

5,847

5,196

4,756

5,661

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,043

,032

,054

,850

Independence model

,165

,158

,173

,000

AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

349,624

358,148

552,034

607,034

Saturated model

420,000

452,546

1192,836

1402,836

Independence model

1747,192

1750,292

1820,796

1840,796

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

1,197

1,067

1,355

1,227

Saturated model

1,438

1,438

1,438

1,550

Independence model

5,984

5,544

6,449

5,994

HOELTER

Model

HOELTER

.05

HOELTER

.01

Default model

226

243

Independence model

39

41


Phụ lục 5.4

Kết quả kiểm định mô hình hoá cấu trúc tuyến tính (SEM)


Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

RA

<---

CE

,597

,123

4,860

***


CA

<---

CE

,771

,119

6,471

***


IC

<---

CE

,880

,128

6,873

***


MA

<---

CE

,419

,125

3,360

***


ICO

<---

RA

,087

,056

1,563

,118


ICO

<---

CE

,339

,231

1,469

,142


ICO

<---

CA

,169

,162

1,045

,296


ICO

<---

IC

,340

,114

2,976

,003


ICO

<---

MA

,034

,097

,351

,726


CE7

<---

CE

1,000

CE6

<---

CE

,976

,131

7,475

***


CE3

<---

CE

1,058

,140

7,583

***


CE2

<---

CE

1,141

,143

7,953

***


RA2

<---

RA

1,000

RA3

<---

RA

,668

,106

6,309

***


RA5

<---

RA

,603

,098

6,181

***

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CA1

<---

CA

1,000

CA2

<---

CA

1,140

,157

7,249

***


CA5

<---

CA

1,162

,157

7,418

***


IC1

<---

IC

1,000

IC3

<---

IC

1,110

,124

8,965

***


IC4

<---

IC

1,036

,115

8,984

***


MA4

<---

MA

1,000

MA1

<---

MA

2,179

,579

3,767

***


ICO1

<---

ICO

1,000

ICO2

<---

ICO

1,120

,125

8,939

***


ICO3

<---

ICO

1,116

,125

8,931

***


ICO5

<---

ICO

1,185

,131

9,080

***


ICO6

<---

ICO

,916

,118

7,747

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

RA

<---

CE

,428

CA

<---

CE

,791

IC

<---

CE

,747

MA

<---

CE

,533

ICO

<---

RA

,112

ICO

<---

CE

,313

ICO

<---

CA

,153

ICO

<---

IC

,370

ICO

<---

MA

,025

CE7

<---

CE

,565

CE6

<---

CE

,584

CE3

<---

CE

,596

CE2

<---

CE

,642

RA2

<---

RA

,757

RA3

<---

RA

,564

RA5

<---

RA

,535

CA1

<---

CA

,581

CA2

<---

CA

,619

CA5

<---

CA

,647

IC1

<---

IC

,655

IC3

<---

IC

,688

IC4

<---

IC

,691

MA4

<---

MA

,422

MA1

<---

MA

,921

ICO1

<---

ICO

,617

ICO2

<---

ICO

,670

ICO3

<---

ICO

,670

ICO5

<---

ICO

,686

ICO6

<---

ICO

,555


Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CE

,183

,038

4,769

***


e22

,290

,060

4,868

***


e23

,065

,020

3,244

,001


e24

,112

,027

4,221

***


e25

,081

,026

3,161

,002


e21

,069

,017

4,135

***


e1

,391

,036

10,802

***


e2

,337

,032

10,665

***


e3

,371

,035

10,567

***


e4

,339

,033

10,140

***


e5

,265

,054

4,950

***


e6

,341

,037

9,311

***


e7

,322

,033

9,763

***


e8

,342

,035

9,895

***


e9

,363

,039

9,380

***


e10

,325

,036

8,917

***


e11

,338

,035

9,532

***


e12

,347

,039

8,995

***


e13

,298

,033

8,953

***


e14

,522

,051

10,253

***


e15

,096

,128

,748

,455


e16

,348

,033

10,564

***


e17

,329

,033

10,053

***


e18

,328

,033

10,063

***


e19

,338

,034

9,873

***


e20

,404

,037

10,990

***


Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

MA


,284

IC

,559

CA

,625

RA

,183

ICO

,676

ICO6

,308

ICO5

,470

ICO3

,448

ICO2

,449

ICO1

,381

MA1

,848

MA4

,178

IC4

,477

IC3

,474

IC1

,429

CA5

,419

CA2

,383

CA1

,337

RA5


,286
Estimate

RA3


,318

RA2

,573

CE2

,413

CE3

,356

CE6

,341

CE7


,319

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

49

275,257

161

,000

1,710

Saturated model

210

,000

0Independence model

20

1707,192

190

,000

8,985

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,031

,915

,890

,702

Saturated model

,000

1,000Independence model

,152

,411

,349

,372

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

,839

,810

,926

,911

,925

Saturated model

1,000


1,000


1,000

Independence model

,000

,000

,000

,000

,000

Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,847

,711

,784

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1,000

,000

,000

NCP

Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

114,257

72,239

164,150

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1517,192

1388,772

1653,036

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

,943

,391

,247

,562

Saturated model

,000

,000

,000

,000

Independence model

5,847

5,196

4,756

5,661

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,049

,039

,059

,534

Independence model

,165

,158

,173

,000


AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

373,257

380,851

553,586

602,586

Saturated model

420,000

452,546

1192,836

1402,836

Independence model

1747,192

1750,292

1820,796

1840,796

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

1,278

1,134

1,449

1,304

Saturated model

1,438

1,438

1,438

1,550

Independence model

5,984

5,544

6,449

5,994

HOELTER

Model

HOELTER

.05

HOELTER

.01

Default model

204

219

Independence model

39

41


Phụ lục 5.5

Kết quả kiểm định mô hình cạnh tranh (mô hình điều chỉnh)Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

RA

<---

CE

,597

,123

4,860

***


CA

<---

CE

,771

,119

6,471

***


IC

<---

CE

,880

,128

6,873

***


MA

<---

CE

,419

,125

3,360

***


ICO

<---

RA

,087

,056

1,563

,118


ICO

<---

CE

,339

,231

1,469

,142


ICO

<---

CA

,169

,162

1,045

,296


ICO

<---

IC

,340

,114

2,976

,003


ICO

<---

MA

,034

,097

,351

,726


CE7

<---

CE

1,000

CE6

<---

CE

,976

,131

7,475

***


CE3

<---

CE

1,058

,140

7,583

***


CE2

<---

CE

1,141

,143

7,953

***


RA2

<---

RA

1,000

RA3

<---

RA

,668

,106

6,309

***


RA5

<---

RA

,603

,098

6,181

***


CA1

<---

CA

1,000

CA2

<---

CA

1,140

,157

7,249

***


CA5

<---

CA

1,162

,157

7,418

***


IC1

<---

IC

1,000

IC3

<---

IC

1,110

,124

8,965

***


IC4

<---

IC

1,036

,115

8,984

***


MA4

<---

MA

1,000

MA1

<---

MA

2,179

,579

3,767

***


ICO1

<---

ICO

1,000

ICO2

<---

ICO

1,120

,125

8,939

***


ICO3

<---

ICO

1,116

,125

8,931

***


ICO5

<---

ICO

1,185

,131

9,080

***


ICO6

<---

ICO

,916

,118

7,747

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

RA

<---

CE

,428

CA

<---

CE

,791

IC

<---

CE

,747

MA

<---

CE

,533

ICO

<---

RA

,112

ICO

<---

CE

,313

ICO

<---

CA

,153

ICO

<---

IC

,370

ICO

<---

MA

,025

CE7

<---

CE

,565

CE6

<---

CE

,584

CE3

<---

CE

,596

CE2

<---

CE

,642
Estimate

RA2

<---

RA

,757

RA3

<---

RA

,564

RA5

<---

RA

,535

CA1

<---

CA

,581

CA2

<---

CA

,619

CA5

<---

CA

,647

IC1

<---

IC

,655

IC3

<---

IC

,688

IC4

<---

IC

,691

MA4

<---

MA

,422

MA1

<---

MA

,921

ICO1

<---

ICO

,617

ICO2

<---

ICO

,670

ICO3

<---

ICO

,670

ICO5

<---

ICO

,686

ICO6

<---

ICO

,555


Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CE

,183

,038

4,769

***


e22

,290

,060

4,868

***


e23

,065

,020

3,244

,001


e24

,112

,027

4,221

***


e25

,081

,026

3,161

,002


e21

,069

,017

4,135

***


e1

,391

,036

10,802

***


e2

,337

,032

10,665

***


e3

,371

,035

10,567

***


e4

,339

,033

10,140

***


e5

,265

,054

4,950

***


e6

,341

,037

9,311

***


e7

,322

,033

9,763

***


e8

,342

,035

9,895

***


e9

,363

,039

9,380

***


e10

,325

,036

8,917

***


e11

,338

,035

9,532

***


e12

,347

,039

8,995

***


e13

,298

,033

8,953

***


e14

,522

,051

10,253

***


e15

,096

,128

,748

,455


e16

,348

,033

10,564

***


e17

,329

,033

10,053

***


e18

,328

,033

10,063

***


e19

,338

,034

9,873

***


e20

,404

,037

10,990

***Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

MA


,284

IC

,559

CA

,625

RA

,183

ICO

,676

ICO6

,308

ICO5

,470

ICO3

,448

ICO2

,449

ICO1

,381

MA1

,848

MA4

,178

IC4

,477

IC3

,474

IC1

,429

CA5

,419

CA2

,383

CA1

,337

RA5

,286

RA3

,318

RA2

,573

CE2

,413

CE3

,356

CE6

,341

CE7


,319

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

49

275,257

161

,000

1,710

Saturated model

210

,000

0Independence model

20

1707,192

190

,000

8,985

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,031

,915

,890

,702

Saturated model

,000

1,000Independence model

,152

,411

,349

,372

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

,839

,810

,926

,911

,925

Saturated model

1,000


1,000


1,000

Independence model

,000

,000

,000

,000

,000


Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,847

,711

,784

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1,000

,000

,000

NCP

Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

114,257

72,239

164,150

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1517,192

1388,772

1653,036

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

,943

,391

,247

,562

Saturated model

,000

,000

,000

,000

Independence model

5,847

5,196

4,756

5,661

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,049

,039

,059

,534

Independence model

,165

,158

,173

,000

AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

373,257

380,851

553,586

602,586

Saturated model

420,000

452,546

1192,836

1402,836

Independence model

1747,192

1750,292

1820,796

1840,796

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

1,278

1,134

1,449

1,304

Saturated model

1,438

1,438

1,438

1,550

Independence model

5,984

5,544

6,449

5,994

HOELTER

Model

HOELTER

.05

HOELTER

.01

Default model

204

219

Independence model

39

41

Xem tất cả 172 trang.

Ngày đăng: 23/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí