Hỗ Trợ Nông Dân Giảm Chi Phí Vật Tư Nông Nghiệp

Tạo cơ chế thuận lợi nhằm để huy động cao nhất các nguồn lực trong xã hội, kể cả huy động vốn ODA và FDI để tự phát triển của các vùng còn nhiều tiềm năng. - Có cơ chế đầu tư phù hợp. Tập trung đầu tư cho các ngành, hàng có ...

Về Hỗ Trợ Hông Dân Tiếp Cận Vốn Tín Dụng Thuận Lợi

Tầng lớp địa chủ mới và tá điền mới ở nông thôn vì ta có hệ thống chính trị hoạt động mạnh ở các cấp. Chúng ta có nhiều chế tài khác để chặn được tình trạng tiêu cực này như đánh thuế cao vào người có nhiều đất nhưng ...

Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Và Giải Quyết Việc Làm Cho Nông Dân

Và vùng nguyên liệu; chưa đặt lợi ích của người sản xuất hài hoà với lợi ích của doanh nghiệp; chưa tích cực đổi mới cơ chế tổ chức quản lý phù hợp với phương pháp làm ăn mới; chậm đổi mới công nghệ nên năng lực cạnh ...

Những Hạn Chế Trong Hỗ Trợ Tài Chính Cho Nông Dân

Sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 10.631 tỷ đồng, giải quyết việc làm 5.662 tỷ đồng và cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở 3.833 tỷ đồng. Dư nợ 6 chương trình này chiếm gần 97% tổng dư nợ… [100]. Theo báo cáo của NHNo&PTNT, ...

Những Hạn Chế Của Chính Sách Đất Đai Đối Với Nông Dân

Chính sách đất đai tạo điều kiện để nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giải phóng sức sản xuất. Chế độ giao đất cho hộ nông dân và coi hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, cho phép họ ...

Năng Lực Tài Chính Của Nông Dân Việt Nam Còn Yếu Kém

Quen tùy tiện, đại khái của phần lớn nông dân, nên nông dân vẫn là đối tượng khó tiếp cận được với những cơ hội để hội nhập có hiệu quả, thậm chí họ còn trở thành đối tượng dễ bị tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi ...

Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Và Giải Quyết Việc Làm Cho Nông Dân

2.1.4.5. Hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nông dân Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay đòi hỏi những người làm việc trong ngành nông nghiệp phải đó đầy đủ tri thức, sự hiểu biết ...

Những Vấn Đề Đặt Ra Cần Được Tiếp Tục Nghiên Cứu

Th ứ nh ấ t, công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài có nhiều gợi mở tốt, nhưng việc vận dụng nó không dễ dàng bởi đặc thù của Việt Nam, đặt ra trong tiến trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam, ...