Kết Quả Ước Lượng Var Của Hình 2

1 0.094708 4.121829 50.61756 3.927870 41.33274 0.000000 2 0.137011 4.681274 48.87629 6.090285 40.28758 0.064568 3 0.165080 6.486834 45.94134 7.592556 39.75742 0.221852 4 0.189791 7.879876 44.92390 9.699088 37.19794 0.299199 5 0.206959 7.206344 37.79026 13.35235 40.82350 0.827544 6 0.223194 7.546770 ...

Kết Quả Iể Định Unit Root Test Của Hình 1

Excluded Chi-sq df Prob. LNGDP 2.753729 5 0.7379 LNIG 31.31257 5 0.0000 LNIP 9.248288 5 0.0996 LNLAB 12.96796 5 0.0237 All 139.5025 20 0.0000 Dependent variable: LNLAB Excluded Chi-sq df Prob. LNGDP 6.414567 5 0.2679 LNIG 10.93993 5 0.0526 LNIP 3.248460 5 0.6617 LNIF 12.40875 5 0.0296 All 32.24058 ...

Kiể Tra Tính Dừng Của Biến Inf

Null Hypothesis: D(LNOILP) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.285538 0.0000 Test critical values: 1% level -3.499167 5% level -2.891550 10% level -2.582846 *MacKinnon (1996) one-sided ...

Kiể Tra Tính Dừng Của Biến Lnif

Null Hypothesis: D(LNIP) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.947039 0.0025 Test critical values: 1% level -3.497727 5% level -2.890926 10% level -2.582514 *MacKinnon (1996) one-sided ...

Kiể Tra Tính Dừng Của Biến Lngdp

Tiếng Anh 1. Adam Smith (1937), The Wealth of Nations, The Modern Library, New York; 2. Anderson và các cộng sự (2006), The Role of Public Investment in Poverty Reduction: Theories, Evidence and Methods 3. schauer, D., 1989. Public Investment nd Productivity Growth In The Group Of Seven, ...

Hạn Chế Của Luận Án Và Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

KẾT LUẬN 1. Kết luận Luận án đã áp dụng mô hình VAR để ước lượng về sự tác động của đầu tư công với tăng trưởng kinh tế (mô hình 1) và tác động của đầu tư công đến lạm phát (mô hình 2), rút ra được các kết luận như ...

Tăng Cường Tá Cơ Cấu Và Đổi Mới Doanh Nghi P N À Nước

Khuyến kh ch tư nhân tham gia cung ứng các dịch vụ dầu tư công Về cơ chế chính sách: cần xem xét hoàn thiện một số quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Nghị ...

Tăng Cường Giám Sát Vi C Sử D Ng Vốn Đầu Tư Công

Nghiên cứu sửa đổi các nội dung chồng chéo giữa các Nghị định của Chính phủ về công tác thẩm định nguồn vốn, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư để đảm bảo sự thống nhất về quy trình thực hiện giữa Luật Đầu tư công và ...

Địn Ướng Về Tăng Trưởng Kinh Tế Và Lạm Phát

(ii) Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; (iii) Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn ...

Bảng Tổng Hợp Tính Dừng Của Các Chu I Dữ Liệu

Dừng ở sai phân bậc 1; riêng biến LnGDP và INF dừng ở giá trị nguyên gốc, không cần sai phân. Bảng 3.4: Bảng tổng hợp tính dừng của các chu i dữ liệu Biến Trình tự t ch hợp (ADF) t-statistic P-value LNGDP I(0) -11,1718 0,0000 LNIG I(1) -3,2083 ...

Ô Ìn Đán G Á Tác Động Củ Đầu Tư Công Tới Lạm Phát

STT Ký hiệu biến Giải thích biến Kỳ vọng dấu Nguồn A., 2011); (Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Lê Hoàng Phong, 2014); (Tô Trung Thành, 2012); LnIP Logarit tự nhiên của Vốn đầu tư ngoài quốc doanh + Solow (1956 và 1957); Romer (1986 và 1989); Grossman, Helpman ...

Hệ Số Icor Và Trưởng Inh Tế Việt Na Giai Đoạn 1995 – 2019

Giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng trưởng cũng có sự biến động khác biệt giữa các năm. Năm 2006-2007 đã đánh dấu thành công trong quá trình hội thập kinh tế quốc tế là chính thức được kết nạp vào tổ chức thương mại thế giới ...

Cơ Cấu Đầu Tư C Ng Theo Nhó Ngành

Phương ở Việt Nam dẫn đến rủi ro đầu tư dàn trải và giảm hiệu suất đầu tư, trừ khi có sự phối hợp tốt giữa các dự án hạ tầng lớn, bao gồm cả các dự án hạ tầng giữa các địa phương. Để thay đổi cơ bản tình trạng ...

Bảng Chi Tiêu Đầu Tư C Ng Của Singapore Từ 2006-2018

Khi Chính phủ gia tăng đầu tư và chi tiêu công để tăng trưởng kinh tế, sẽ làm tăng tổng cầu. Việc duy trì liên tục chi tiêu công ở mức cao dẫn đến tăng mức giá, gây ra lạm phát. Đầu tiên, bội chi NSNN tăng dần theo thời gian do liên ...

Tác Động Của Đầu Tư C Ng Đến T Ng Trưởng Kinh Tế

Yếu tố này mới làm tăng năng suất vượt bậc, giảm chi phí sản xuất tăng hiệu quả đầu tư, rút ngắn khoảng cách thu nhập với các nước khác. Tuy nhiên lý thuyết của Solow vẫn còn cần hoàn thiện bởi nó chưa giải đáp được quá ...