Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN GDTX huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

Xem tất cả 126 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 15 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 15

Phụ lục 1 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên) Để đánh giá thực trạng lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra đánh giá của công tác quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn và góp phần nâng cao ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 14 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 14

Qua bảng 3.3, chúng tôi thấy: có 100% CBQL, GV đều thống nhất đánh giá cao mức độ cần thiết, khả thi của 5 biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho LĐNT tại trung tâm GDNN- GDTX huyện Ngân Sơn. Kết quả phản ảnh cụ thể như sau: Các ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 13 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 13

3.2.5. Chú trọng đầu tư và quản lý sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy nghề * Mục đích Chất lượng dạy nghề, đặc biệt là chất lượng đào tạo kỹ năng nghề phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó cơ sở ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 12 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 12

Đẩy, khuyến khích HV phát huy các yếu tố tích cực, khắc phục các yếu tố tiêu cực phấn đấu vươn lên, đạt kết quả học tập, rèn luyện ngày càng cao. Xây dựng và hướng dẫn, tổ chức HV tự học và thực hành theo cá nhân và theo ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 11 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 11

Tiểu kết chương 2 Quản lý dạy nghề cho LĐNT ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn hiện nay tuy đã được thực hiện khá sớm nhưng sự phát triển còn rất chậm và thiếu tính ổn định; mức độ thực hiện chung của các nội dung quản ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 10 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 10

Và không đồng ý chiếm tỷ lệ 17,4 %, do đó chứng tỏ công tác chỉ đạo có tính khả thi tại trung tâm đang thực hiện khá tốt. - Nội dung văn bản chỉ đạo có tính kịp thời có điểm X = 3,22, trong đó rất đồng ý cao là 9 (chiếm 39,1%), ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 9 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 9

Công tác quản lý hoạt động học nghề của học viên được thực hiện theo đúng nội quy Trung tâm đã đề ra, đa số các học viên nhiệt tình tham gia các hoạt động do Trung tâm tổ chức, có kết quả học tập khá tốt. Tuy nhiên việc ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 8 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 8

Nghề KT trồng rau an toàn, nghề KT trồng cây LTTP được trang bị 02 bộ và 01 bộ trang cấp cho nghề KT trồng nấm. Số lượng các CSVC được xây dựng kiên cố là 10 phòng, trong đó có 02 phòng học lý thuyết, 03 phòng học thực hành, 03 phòng ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 7 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 7

Bảng 2.3. Thực trạng cơ cấu giáo viên dạy nghề ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn Nội dung Nam (%) Nữ (%) Trình độ Số năm dạy nghề Chứng chỉ Trên ĐH (%) ĐH (%) CĐ (%) TC (%) Dưới 3 năm (%) Trên 3 năm (%) Sư phạm dạy nghề (%) Sư phạm ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 6 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 6

Chiếm tỷ lệ trung bình 22.95%, ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội và khoa học tự nhiên lần lượt chiếm tỷ lệ trung bình 12,89% và 9,07%, cuối cùng là ngành nghề thuộc Y tế, môi trường, khác chiếm tỷ lệ trung bình 8,21%. Ngành ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 5 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 5

Phát triển chương trình là việc xem xét, vận dụng trong việc xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình dạy nghề. Phát triển chương trình bao gồm hai giai đoạn chủ yếu: + Giai đoạn khảo sát, mô tả, phân tích nghề sẽ được đào ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 4 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 4

Sáu là: trình độ của LĐNT thấp, khả năng tổ chức sản xuất kém, thực tế ngay cả những người trong độ tuổi lao động thì trình độ vẫn thấp hơn so với lao động trong các ngành kinh tế khác. Nhìn chung, trình độ học vấn của ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 3 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 3

Thanh Miện - tỉnh Hải Dương ” làm luận văn thạc sĩ. Luận văn đã khái quát được những vấn đề chung về đào tạo nghề cho lao động nói chung và lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới nói riêng. Đây là những vấn đề mà ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 2 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 2

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Bảng: Bảng 2.1. Tình hình dân số và lao động huyện Ngân Sơn giai đoạn 2014-2016 29 Bảng 2.2. Cơ cấu nghề nghiệp lao động của huyện Ngân Sơn 30 Bảng 2.3. Thực trạng cơ cấu giáo viên dạy nghề ở trung tâm GDNN - GDTX ...

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 1 thumb

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Hoàng Văn Giám Quản Lý Hoạt Động Dạy Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Ở Trung Tâm Gdnn - Gdtx Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn Chuyên Ngành: Quản Lý Giáo Dục Mã Số: 60.14.01.14 Luận Văn Thạc Sĩ ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số