Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 15

Phụ lục 1

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên)

Để đánh giá thực trạng lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra đánh giá của công tác quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn và góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình qua bảng dưới đây: (Đánh dấu x vào ô phù hợp).

1. Mức độ thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra đánh giá của công tác quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở Trung tâm trong thời gian qua:

TT

Nội dung

Rất đồng ý

Đồng ý

Không

đồng ý

Rất không

đồng ý

A

Việc lập kế hoạch dạy nghề cho

LĐNT

1

Kế hoạch có tính đồng bộ

2

Kế hoạch có tính khả thi

3

Kế hoạch phù hợp về thời gian với

thực tiễn địa phương

4

Kế hoạch phù hợp với đối tượng

B

Thực trạng tổ chức thực hiện kế

hoạch dạy nghề cho LĐNT

1

Tổ chức thực hiện có sự phối hợp

giữa các đơn vị

2

Tổ chức thực hiện huy động được

các nguồn lực cần thiết

3

Tổ chức thực hiện bám sát kế

hoạch dạy nghề

C

Công tác chỉ đạo tổ chức thực

hiện kế hoạch dạy nghề

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 126 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 15

Nội dung

Rất đồng ý

Đồng ý

Không

đồng ý

Rất không

đồng ý

1

Chỉ đạo gắn với thực tiễn

2

Chỉ đạo có tính khả thi

3

Chỉ đạo có tính kịp thời

4

Chỉ đạo góp phần nâng cao chất

thực trạng công tác dạy nghề

5

Chỉ đạo có tầm nhìn và định hướng

cho thực tiễn

D

Việc kiểm tra, đánh giá việc thực

hiện kế hoạch dạy nghề

1

Đánh giá góp phần nâng cao hiệu

quả thực tiễn

2

Đánh giá đã kết hợp giữa đánh giá

thường xuyên và đánh giá tổng kết

3

Đánh giá được thực hiện ở tất cả

các cấp quản lý

4

Đánh giá sử dụng nhiều hình thức

khác nhau

5

Đánh giá được tổ chức thường

xuyên liên tục

TT


2. Xin các Ông (Bà) vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân

Họ tên:…………………………………………………………………………… Tuổi:…………………………………………………………………………… Trình độ:…………………………………………………………………………

Phụ lục 2 PHIẾU ĐIỀU TRA

(Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên)

Để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý hoạt động dạy nghề cho LĐNT của trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình về các nội dung dưới đây: (Đánh dấu x vào ô phù hợp)

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn tại trung tâm GDNN-GDTX huyện Ngân Sơn

TT

Nội dung

Rất ảnh hưởng

Ảnh hưởng

Không

ảnh hưởng

Rất không

ảnh hưởng

A

Các yếu tố khách quan

1

Nhận thức của người lao

động ở địa phương

2

Trình độ học vấn của người

học nghề


3

Các cơ chế chính sách về dạy nghề cho LĐNT của

nhà nước, của cấp trên

B

Các yếu tố chủ quan


1

Nhận thức của cán bộ quản lý về tầm quan trọng của

công tác dạy nghề

2

Năng lực và trình độ quản

lý và cán bộ quản lý

3

Tính cách và uy tín của cán

bộ quản lý

2. Tính cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho LĐNT tại trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn


TT


Nội dung

Rất đồng ý

Đồng ý

Không đồng ý

Rất không đồng ý

1

Đổi mới phương pháp rà

soát nhu cầu học nghề

2

Nâng cao chất lượng đội

ngũ CBQL và giáo viên.


3

Chỉ đạo và tổ chức đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng tiếp cận

nghề nghiệp


4

Quản lý đầu tư và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất,

thiết bị đào tạo nghề

5

Đổi mới công tác kiểm tra,

đánh giá quá trình đào tạo

3. Tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho LĐNT tại trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn


TT


Nội dung


Rất đồng ý


Đồng ý

Không đồng ý

Rất không đồng ý

1

Đổi mới phương pháp rà

soát nhu cầu học nghề

2

Nâng cao chất lượng đội

ngũ CBQL và giáo viên.


3

Chỉ đạo và tổ chức đổi mới phương pháp dạy - học theo

hướng tiếp cận nghề nghiệp


4

Quản lý đầu tư và khai thác

hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề

5

Đổi mới công tác kiểm tra,

đánh giá quá trình đào tạo

Xin các ông (bà) vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân

Họ tên:…………………………………………………………………………… Tuổi:…………………………………………………………………………… Trình độ:…………………………………………………………………………

Xem tất cả 126 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí