Bồi Dưỡng, Nâng Cao Trình Độ Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Cho Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Và Cán Bộ Giáo Viên Theo Hướng Nâng Cao Kỹ Năng Nghề

đẩy, khuyến khích HV phát huy các yếu tố tích cực, khắc phục các yếu tố tiêu cực phấn đấu vươn lên, đạt kết quả học tập, rèn luyện ngày càng cao.

Xây dựng và hướng dẫn, tổ chức HV tự học và thực hành theo cá nhân và theo nhóm. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nền nếp tự học của HV. Tổ chức những buổi trao đổi, phổ biến kinh nghiệm tự học.

* Cách thức thực hiện

- Lập kế hoạch quản lý hoạt động dạy của GV và hoạt động học tập của HV:

Tổ chức điều tra đặc điểm từng ngành nghề, đặc thù phần học để lập kế hoạch quản lý hoạt động dạy - học. Tổ chức phân nhóm độ tuổi, trình độ theo mỗi lớp học để các hoạt động học được thuận lợi. Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động học tập của HV trong trung tâm, như: Công tác quản lý việc học tập ở lớp, ở xưởng thực hành. Quản lý việc tổ chức HV tự học, tự thực hành theo cá nhân và theo nhóm. Sự giám sát của đội ngũ CBQL, GV chủ nhiệm, GV trực tiếp giảng dạy với hoạt động học tập của HV… Từ đó xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động học của HV, cụ thể:

Phòng Đào tạo căn cứ các văn bản qui định của cấp trên, soạn thảo các văn bản qui định về công tác tổ chức, quản lý hoạt động học, tự học của HV thông qua Ban giám đốc vào đầu năm để Giám đốc ra quyết định ban hành.

Các khoa, GV chủ nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện.

Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí…), thời gian, phương pháp tiến hành.

- Tổ chức thực hiện

Quán triệt đến toàn bộ CBQL, GV, công nhân viên và HV trong trung tâm về tầm quan trọng của công tác quản lý đào tạo và đổi mới phương pháp dạy học cũng như quản lý hoạt động học của HV, qua đó xác định nhiệm vụ cụ thể mà mỗi bộ phận, cá nhân phải làm để thực hiện tốt công tác này.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 126 trang tài liệu này.

Chỉ đạo phòng Đào tạo phối hợp với giáo viên, địa phương có cơ chế khuyến khích khen thưởng động viên đối với HV có thành tích học tập xuất

sắc. Trên cơ sở đó, hướng dẫn, giúp đỡ từng HV tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện để đạt được mục tiêu đào tạo.

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 12

Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của ban cán sự lớp trong công tác quản lý hoạt động học, đặc biệt là tự học, tự rèn, tự thực hành. Qui định rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi của đội ngũ ban cán sự lớp.

Tạo điều kiện thuận lợi cho HV phát huy nội lực, năng lực tự học, tự rèn, tự thực hành. Tổ chức HV theo nhóm, tích cực tự học hỏi thảo luận, chia sẻ kinh nhiệm cá nhân về ngành nghề đang học. Cho HV tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tham quan các cơ sở sản xuất theo nghề đào tạo.

- Chỉ đạo thực hiện

Hướng dẫn việc triển khai thực hiện các qui định của cấp trên và trung tâm về công tác quản lý hoạt động day - học đến các bộ phận và cá nhân trong trung tâm, theo dõi để nắm bắt và kịp thời xử lý những thông tin để bổ sung hoặc sửa đổi các qui định (trong phạm vi của trung tâm) phù hợp và hiệu quả.

Chỉ đạo GV trực tiếp giảng dạy kết hợp cán bộ quản lý lớp tổ chức và quản lý tốt HV trong giờ lên lớp, giao các bài tập thực hành nhóm cho học sinh tự làm, tăng cường giám sát, kiểm tra; đổi mới nội dung sinh hoạt lớp, phương pháp quản lý theo hướng phát huy năng lực tự học, tự đào tạo của HV.

Theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các qui định về công tác tổ chức, quản lý hoạt động học của các nhóm, các cá nhân, bộ phận trong trung tâm.

- Kiểm tra, đánh giá

Giám đốc chỉ đạo phòng Đào tạo tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ việc thực hiện nội qui, qui chế đào tạo, các qui định về quản lý hoạt động học của cá nhân và các bộ phận trong trung tâm. Tổng hợp, đánh giá những mặt được, mặt còn tồn tại đưa ra hội đồng GV thảo luận, tìm nguyên nhân, biện pháp khắc phục tồn tại.

Tổ chức dự giờ sinh hoạt của GV chủ nhiệm, của cán bộ quản lý lớp và tự quản của ban cán sự lớp. Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác quản

lý học của HV hàng năm vào cuối năm học, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, biện pháp khắc phục tồn tại cho năm học sau.

* Điều kiện thực hiện

Có bộ phận quản lý HV có kinh nghiệm và trách nhiệm trong công tác quản lý tự học, thực hành của HV.

Trang bị đủ điều kiện cơ sở vật chất, thư viện, phân nhóm dựa vào điều kiện cụ thể mỗi lớp học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự học của HV.

3.2.3. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ giáo viên theo hướng nâng cao kỹ năng nghề

* Mục đích

Đội ngũ CBQL và GV là lực lượng nòng cốt, nhân tố quyết định tới hiệu quả, chất lượng dạy nghề và sự phát triển của trung tâm. Do đó việc nâng cao trình độ đội ngũ CBQL, trình độ chuyên môn của đội ngũ GV là rất cần thiết, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo trung tâm.

Vì vậy, để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề của trung tâm, công tác quản lý đội ngũ CBQL và GV cần thiết phải chú trọng nhiệm vụ nâng cao trình độ đội ngũ CBQL, trình độ chuyên môn của đội ngũ GV. Phương châm là: “Giáo viên dạy nghề phải giỏi một nghề và biết nhiều nghề”. Như vậy mới tạo tiền đề đáp ứng nhu cầu người học đang dịch chuyển liên tục hiện nay.

* Nội dung

Cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm nhìn chung mỏng về số lượng, hạn chế về trình độ và kinh nghiệm. Nên xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm, kết hợp với nguyện vọng, nhiệm vụ của mỗi cá nhân để xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cao trình độ đội ngũ CBQL và trình độ chuyên môn của đội ngũ GV nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề của trung tâm, từ đó đảm bảo mục tiêu chất lượng dạy nghề của trung tâm.

Lập kế hoạch định hướng nghề tiếp tục mở rộng và đưa giáo viên các nghề có nhu cầu học nghề giảm đi học nghề mới. Đồng thời tham khảo đơn vị

bạn, thực tế thị trường lao động để tìm hiểu những đơn vị có ngành nghề thương hiệu, đưa giáo viên đi học tập và liên kết đào tạo cho những khóa học đầu tiên.

* Cách thức thực hiện

- Lập kế hoạch

Trên cơ sở thực trạng đội ngũ CBQL, GV của trung tâm và định hướng phát triển trung tâm, qui hoạch, phát triển đội ngũ CBQL và GV trong thời gian tới, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ CBQL và GV theo từng năm học và từng giai đoạn, bao gồm:

+ Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL và GV.

+ Kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL, GV theo chuẩn và trên chuẩn.

+ Kế hoạch cử giáo viên học tập nghề mới và liên kết đào tạo nghề mới.

+ Kế hoạch bồi dưỡng chuẩn hóa GV đối với GV chưa đạt chuẩn và bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho GV dạy thực hành (bao gồm cả việc sử dụng những thiết bị sản xuất hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến của nghề).

Đối với trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn hiện nay đã thực hiện xong giai đoạn tiếp nhận máy móc, trang thiết bị được đầu tư, cần tiếp tục ưu tiên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyển giao công nghệ và kỹ năng nghề cho GV dạy thực hành, cụ thể:

+ Các lớp bồi dưỡng về kỹ thuật, công nghệ cao.

+ Các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

+ Các lớp bồi dưỡng tự kiểm định chất lượng dạy nghề.

+ Các lớp bồi dưỡng về khai thác và sử dụng thiết bị dạy học…

- Tổ chức thực hiện

Phòng Đào tạo căn cứ các văn bản pháp qui định và yêu cầu thực tế của trung tâm, lựa chọn, xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng, tiến độ, thời gian thực hiện, chuẩn bị các điều kiện, lập kế hoạch dạy nghề để thông qua Ban

Giám đốc vào đầu năm và triển khai thực hiện khi quyết định của Giám đốc được ban hành.

Đối với các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng ngoài trường: liên hệ với các cơ sở đào tạo, đơn vị quản lý cấp trên, GV đi học theo điều lệ, qui chế của nơi đào tạo.

Đối với các lớp bồi dưỡng tổ chức tại trung tâm, việc bố trí người bồi dưỡng, có thể chọn trong trung tâm hoặc cử người đi học về truyền đạt lại.

Đối với giáo viên được cử đi học nghề mới, đảm bảo sau khóa học có thể trở giảng, giảng tập lớp đầu tiên và giảng thật lớp thứ hai đạt chất lượng kiến thức, kỹ năng nghề mới.

Thông báo đến toàn thể CBQL, GV về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL và GV của trung tâm để từng cá nhân chuẩn bị sắp xếp công việc và tham dự đầy đủ có hiệu quả các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

- Chỉ đạo thực hiện

Kế hoạch bố trí CBQL, GV tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo trình tự và thời gian hợp lý để trung tâm không bị thiếu CBQL, GV ảnh hưởng tới hoạt động chung của trung tâm.

Trong một số trường hợp có thể tổ chức CBQL, GV tham quan, học tập tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoặc các trung tâm dạy nghề, các trung tâm dạy nghề trong và ngoài tỉnh về biện pháp quản lý, phát triển đào tạo, trang thiết bị mới, công nghệ tiên tiến.

Chỉ đạo và hướng dẫn CBQL, GV xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, tự học tập, bồi dưỡng của mình.

CBQL, GV ngoài việc được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, cần phải quan tâm bồi dưỡng về chính trị, ngoại ngữ, tin học; có như vậy mới giúp CBQL, GV nắm được chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao về chuyên môn, nắm bắt và xử lý thông tin, tự tin trong công việc.

- Kiểm tra, đánh giá

Quá trình đào tạo, bồi dưỡng bao gồm cả giám sát, kiểm tra, đánh giá. Việc đánh giá phải được tiến hành trước, trong và sau khi đào tạo, bồi dưỡng. So sánh kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL, GV với mục tiêu đề ra. Xem xét các sai lệch, tìm nguyên nhân của các sai lệch, tiến hành rút kinh nghiệm để từ đó có các quyết định hoàn thiện cho năm sau.

* Điều kiện thực hiện

- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc tới toàn bộ CBQL, GV, công nhân viên, các tổ chức đoàn thể trong trung tâm về tầm quan trọng của công tác nâng cao trình độ đội ngũ CBQL, trình độ chuyên môn của đội ngũ GV theo hướng nâng cao kỹ năng nghề đối với công tác đào tạo của trung tâm, động lực thúc đẩy trung tâm phát triển.

- Người đào tạo và người được đào tạo đều phải nỗ lực trong việc nhận thức, lập kế hoạch đào tạo và tham gia quá trình đào tạo.

- Tạo mọi điều kiện, trang bị đầy đủ phương tiện, tài liệu, thiết bị… Đầu tư kinh phí cần thiết phục vụ cho công tác học tập, bồi dưỡng của CBQL và GV. Có chính sách cụ thể, công khai để khuyến khích công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ của CBQL và GV.

3.2.4. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá quá trình dạy nghề

*Mục đích

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá quá trình dạy nghề nhằm tạo ra tính đồng bộ trong các khâu của quá trình dạy nghề trong trung tâm, nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo.

* Nội dung

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá quá trình dạy nghề trong trung tâm theo các nội dung:

Hoàn thiện việc tạo lập các kênh thông tin phản hồi về tình hình thực hiện quá trình dạy nghề, kịp thời phát huy những nhân tố tích cực, ngăn chặn

và xử lý các sai phạm, góp phần thúc đẩy cá nhân và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời giúp người quản lý thực hiện tốt chức năng của mình.

Phát hiện tính khả thi, tính phù hợp của các quyết định quản lý, thẩm định những lệch lạc, tìm ra nguyên nhân để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn làm cho công tác quả lý diễn ra liên tục và đạt hiệu quả cao.

Xây dựng nề nếp tự kiểm tra, đánh giá, qua đó tạo ra tính tự giác, tự chịu trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc thực hiện nội qui, điều lệ, các qui định đối với quá trình đào tạo của trung tâm. Làm cho công tác kiểm tra trở thành nền nếp và là nhu cầu không thể thiếu được trong hoạt động quản lý.

* Cách thức thực hiện

- Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá

Căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể, vào đầu năm, đi đôi với công tác xây dựng kế hoạch dạy nghề, Giám đốc xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch dạy nghề.

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá phải nêu rõ: mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành, hình thức, đơn vị và cá nhân được kiểm tra, thời gian kiểm tra… đảm bảo tính ổn định tương đối và tính khả thi của kế hoạch.

- Tổ chức thực hiện

Tổ chức lực lượng kiểm tra, đánh giá: Giám đốc ra quyết định thành lập Ban kiểm tra, đánh giá gồm những thành viên có uy tín, có nghiệp vụ chuyên môn giỏi; phân công cụ thể và xác định quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên. Giám đốc có thể kiểm tra trực tiếp hay gián tiếp, khi kiểm tra gián tiếp phải ủy nhiệm phân cấp rõ ràng (Phó giám đốc, trưởng phòng, GV có uy tín).

Xây dựng chế độ kiểm tra: qui định thể thức làm việc, nhiệm vụ cụ thể, thời gian, qui trình tiến hành.

Kỹ thuật đánh giá bao gồm: thu thập số liệu, tổng hợp tài liệu, xây dựng phiếu đánh giá, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến cộng tác viên, kết luận.

- Chỉ đạo thực hiện

Qui trình kiểm tra, đánh giá phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan; tránh hiện tượng người kiểm tra thì qua loa, người bị kiểm tra thì đối phó.

Kiểm tra xong phải đánh giá, kết luận, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời những cá nhân làm tốt; phê bình, nhắc nhở những cá nhân làm chưa tốt để học khắc phục, sửa chữa. Đảm bảo đúng phương châm kiểm tra để thúc đẩy sự đoàn kết nội bộ, thúc đẩy việc thực hiện điều lệ, qui chế trung tâm ngày một tốt hơn.

Chỉ đạo người được kiểm tra xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và định kỳ thực hiện việc tự kiểm tra của mình trước khi tiến hành kiểm tra, đánh giá.

- Kiểm tra, đánh giá

Người quản lý phải kiểm tra việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo theo các yếu tố: Xây dựng chuẩn đánh giá khi thực hiện; Đánh giá phải được thực hiện trên cơ sở so sánh với chuẩn; Điều chỉnh hoạt động (nếu xét thấy có sự chênh lệch) hoặc trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh mục tiêu.

* Điều kiện thực hiện

Đầu mỗi năm, trung tâm cần quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu tầm quan trọng của việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá quá trình dạy nghề. Phổ biến đầy đủ các nội qui, điều lệ, qui định của ngành, của trung tâm liên quan đến các hoạt động dạy nghề tới toàn bộ CBQL, GV.

Cán bộ các phòng và mọi thành viên trong trung tâm đều phải xây dựng kế hoạch công tác của bộ phận, cá nhân mình từng năm, từng tháng một cách cụ thể, khoa học, chính xác theo nhiệm vụ được phân công.

Xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức kiểm tra, các tiêu chí đánh giá cụ thể, chi tiết và khoa học.

Có đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, đánh giá thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất tốt, trung thực, khách quan.

Xem tất cả 126 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí