Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Nghề Cho Lđnt Ở Trung Tâm Gdnn- Gdtx Huyện Ngân Sơn

Tiểu kết chương 2


Quản lý dạy nghề cho LĐNT ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn hiện nay tuy đã được thực hiện khá sớm nhưng sự phát triển còn rất chậm và thiếu tính ổn định; mức độ thực hiện chung của các nội dung quản lí hoạt động dạy nghề là khá thấp và không đồng đều, có nhiều nội dung chưa được thực hiện tốt. Các nội dung quản lý chưa được thực hiện đồng bộ và đạt kết quả thấp, thể hiện ở các nhược điểm cơ bản sau:

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh chưa phù hợp với điều kiện thực tế các ngành nghề, chưa tạo được sức hút đối với người học.

- Nội dung và chương trình dạy nghề chưa có sự thay đổi, chưa sát với thực tế để đáp ứng với các tiêu chí các ngành nghề trong sản xuất, kinh doanh.

- CSVC, trang thiết bị dạy nghề, còn thiếu và lạc hậu so với công nghệ máy móc của doanh nghiệp.

- Phương pháp và hình thức tổ chức dạy nghề cho LĐNT chưa linh động, chưa mạnh dạn đổi mới PPDH.

- Công tác quản lí hoạt động dạy nghề của đội ngũ giáo viên còn yếu, đội ngũ giáo viên tham gia hoạt động dạy nghề cho LĐNT còn hạn chế,thiếu kinh nghiệm thực hành tại các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp.

Từ những tồn tại của thực trạng nêu trên trung tâm cần phải tìm các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy quản lý hoạt động dạy nghề cho LĐNT. Để giải quyết vấn đề trên tác giả xin đề xuất các biện pháp ở chương 3.

Chương 3

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 126 trang tài liệu này.

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN NGÂN SƠN‌

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp

Quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - 11

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ngân Sơn phải tạo được sự đồng bộ, nhất quán, tránh được sự chồng chéo trong tổ chức thực hiện. Việc thực hiện các giải pháp sẽ phát huy được tính mới trong hệ thống đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra. Mỗi biện pháp là một mắt xích trong chuỗi hệ thống có mối quan hệ và hỗ trợ để tạo nên tính đồng bộ và hiệu quả cho thấy hoạt động dạy nghề của lao động nông thôn. Nếu một biện pháp nào bị xem nhẹ thì tính hiệu quả của các biện pháp khác sẽ giảm và không đạt được mục tiêu để ra.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Về mặt lí luận, đổi mới không phải là xóa bỏ hoàn toàn cái cũ để xây dựng cái mới, độc lập và khác biệt với cái cũ. Không thể phủ nhận những thành quả của hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn tại trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn thời gian qua. Chính vì vậy, các biện pháp cần được xây dựng trên cơ sở kế thừa những điểm mạnh, khắc phục được các điểm yếu của những biện pháp đang thực hiện, tận dụng tối đa việc kết hợp giữa các biện pháp cũ đang áp dụng có hiệu quả với các biện pháp mới có tính đột phá.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn tại trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế

- xã hội của địa phương, trình độ và năng lực của giáo viên tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn và đặc điểm, hoàn cảnh của người lao động tại địa bàn.

Trong hoạt động dạy nghề, đặc điểm về cơ sở vật chất, trình độ đội ngũ giáo viên và lao động nông thôn, những thói quen và kinh nghiệm giữa các giáo viên tham gia dạy nghề và lao động nông thôn là khác nhau. Những biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dạy nghề cho lao động nông thôn tại trung tâm GDNN- GDTX huyện Ngân Sơn có những nội dung được thực hiện khá tốt cần được phát huy và cũng còn nhiều nội dung còn hạn chế cần được đổi mới và hoàn thiện. Đây là những yếu tố từ thực tiễn đòi hỏi các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dạy nghề cho lao động nông thôn trong giai đoạn tiếp theo.

Việc đề ra và triển khai những biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dạy nghề cho lao động nông thôn tại trung tâm GDNN- GDTX huyện Ngân Sơ trong giai đoạn tiếp theo đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, phòng, ban chức năng và các cán bộ, giáo viên trung tâm phải hiểu thấu đáo, tính toán đầy đủ các điều kiện về con người, CSVC, ngân sách nhà nước, thời gian, từ đó đề ra các biện pháp vừa có cơ sở khoa học, vừa đảm bảo phù hợp với thực tiễn, với quy luật và xu thế phát triển chung.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Tính khả thi là một trong những yếu tố quan trọng để đnh giá được tính hiệu quả của một biện pháp nâng cao chất lượng dạy nghề cho LĐNT tại trung tâm GDNN- GDTX huyện Ngân Sơn được đưa ra. Để đảm bảo tính khả thi đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng của các CBQL, giáo viên giúp cho việc áp dụng các biện pháp vào thực tiễn một cách thuận lợi, có hiệu quả thiết thực. Các biện pháp đề xuất cần dựa trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, phát huy các ưu điểm sẵn có, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động dạy nghề cho LĐNT. Tính khả thi yêu cầu các biện pháp quản lý dạy nghề cho LĐNT tại trung tâm GDNN-GDTX huyện Ngân Sơn phải được xây dựng theo quy trình khoa học, đảm bảo chính xác, phù hợp đối tượng, điều kiện thực tế ở địa phương để chắc chắn có thể thực hiện được và thực hiện thành công.

Để đảm bảo tính khả thi của biện pháp cần tránh đưa ra các biện pháp xa rời thực tiễn, tránh áp đặt các ý kiến chủ quan, phải căn cứ vào tình hình cụ thể, căn cứ vào các mục tiêu cụ thể của tiến hành đề xuất biện pháp.

Các biện pháp đề ra phải nhận được sự ủng hộ từ phía cán bộ giáo viên trong Trung tâm, sự phối kết hợp của các tổ chức chính quyền địa phương, các cơ sở sử dụng lao động, sự giúp đỡ tạo điều kiện của cấp trên. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu của các biện pháp ở mức tối đa.

3.1.5.Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Biện pháp quản lý được áp dụng vào thực tiễn hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn có tác dụng đến đâu, nhiều hay ít, làm chuyển biến hoạt động dạy nghề ở phạm vi rộng hay hẹp, làm nâng cao chất lượng dạy nghề ở mức độ nào. Đó là điều phải tính đến khi đề xuất các biện pháp. Hiệu quả cao hay thấp phản ánh mức độ tác động và ảnh hưởng của các biện pháp quản lý. Vì thế, khi đề xuất các biện pháp quản lý dạy nghề cho lao động nông thôn cần chú trọng tính hiệu quả của nó.

3.2. Biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho LĐNT ở trung tâm GDNN- GDTX huyện Ngân Sơn

Qua khảo sát thực trạng hoạt động dạy nghề, thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề ở trung tâm, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập ở các nội dung: Thực trạng công tác tuyển sinh, thực trạng về chương trình và giáo trình dạy nghề ,thực trạng hoạt động dạy nghề của giáo viên và hoạt động học nghề của học viên, thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề, thực trạng quản lý hoạt động tuyển sinh, thực trạng quản lý chương trình và giáo trình dạy nghề, thực trạng quản lý công tác dạy nghề của giáo viên và học nghề của học viên, thực trạng quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề. Từ những tồn tại và hạn chế nêu trên, tôi đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn như sau:

- Phát triển chương trình dạy nghề phù hợp với xu thế chuyển dịch lao động

- Chỉ đạo và tổ chức đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận nghề nghiệp.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ giáo dục theo hướng nâng cao kỹ năng nghề.

- Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá quá trình dạy nghề.

- Chú trọng đầu tư và quản lý sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy nghề.

3.2.1. Phát triển chương trình dạy nghề phù hợp với xu thế chuyển dịch lao động

* Mục đích

Phát triển chương trình dạy nghề theo hướng nâng cao kỹ năng thực hành, năng lực tự làm việc, khả năng thích ứng với sự biên đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ và thực tế sản xuất.

Phát triển chương trình dạy nghề phải cập nhật được các tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ trong sản xuất đê dạy nghề gắn được với sử dụng lao động. Đồng thời chương trình dạy nghề cần đảm bảo tính liên thông đáp ứng nhu cầu học tập của người LĐ trong suốt cuộc đời làm việc của họ, nhằm tạo điều kiện để họ có thể học tiếp lên, hoặc chuyển đổi kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường LĐ.

*Nội dung biện pháp

Hiện 9 nghề đã cấp phép với chương trình được tích cực chỉnh sửa hàng năm, dần phù hợp với thực tiễn và mục tiêu chương trình đề ra đã được hiện thực hoá. Tuy nhiên, chương trình được soạn thảo và thực hiện bởi một vài giáo viên có chuyên môn, nên có thể nói chương trình còn mang tính chủ quan bởi một vài người. Chưa được khảo sát đã đưa vào thực hiện, sau đó mới rút kinh nghiệm và chỉnh sửa dần.

Khó khăn nhất là các nghề mới, chương trình được lập hoặc được tham khảo từ đơn vị khác từ những cá nhân có chuyên môn dạy nghề của trung tâm, giáo viên nghề đó có góp ý hoặc lập mới nhưng trách nhiệm chưa cao, cũng chưa hiểu đặc thù lao động địa phương.

Trên cơ sở chương trình dạy nghề đang thực hiện, căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhu cầu ngành nghề và yêu cầu về trình độ LĐ kỹ thuật để chỉnh lý, hàng năm phòng chuyên môn họp và bổ sung nâng cao chất lượng các chương trình dạy nghề hiện hành, phát triển một số chương trình dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đối với các trung tâm dạy nghề, theo Thông tư Số: 31/2010/ TTBLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2010 về hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp, để nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, các trung tâm dạy nghề được lựa chọn và tổ chức xây dựng chương trình theo nhu cầu đơn vị.

*Cách thức thực hiện

- Lập kế hoạch

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, quản lý việc thực hiện và phát triển các chương trình đào tạo của trung tâm. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện các biện pháp thu thập các dữ liệu cần thiết và xây dựng các luận cứ, các điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên, đê điều chỉnh nâng cao chất lượng các chương trình hiện hành, phát triển chương trình dạy nghề theo từng nghề sát thực với nhu cầu của xã hội.

- Tổ chức thực hiện

Đê nâng cao chất lượng các chương trình dạy nghề, trước hết Ban chỉ đạo tổ chức khảo sát: định kỳ khảo sát, tìm hiểu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nơi sử dụng LĐ của nghề đào tạo, khảo sát những HV đã tốt nghiệp đang làm việc tại các cơ sở sản xuất hay kinh tế hộ gia đình thành công.

Trên cơ sở các dữ liệu, luận cứ cần thiết thu thập được, tổ chức Hội nghị để bàn về công tác hoàn thiện nội dung chương trình dạy nghề. Thành phần hội nghị gôm: Cán bộ quản lý trung tâm, giáo viên chuyên ngành, chuyên gia kỹ thuật, người học nghề.

Qua hội nghị, biên soạn nội dung hoàn thiện công tác nâng cao chất lượng các chương trình dạy nghề đang thực hiện, bao gồm: Xây dựng mục tiêu dạy nghề, các phần học, thời lượng và đề cương nội dung chi tiết của từng phần học, trình tự sắp xếp của từng nội dung trong các phần học và trình tự sắp xếp các phần học. Liệt kê các trang thiết bị cần thiết và phương pháp giảng dạy. Xác định yêu cầu và cách thức kiêm tra, đánh giá kết quả học tập của HV để đạt mục tiêu chương trình. Tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy. Tổ chức thẩm định và nghiệm thu đưa vào thực hiện.

- Chỉ đạo thực hiện

Trong quá trình thực hiện, do đặc thù của một trung tâm cấp huyện: Để đảm bảo tính chất xây dựng phần chương trình theo nhu cầu đơn vị. Liên thông và đồng bộ về chương trình dạy nghề trong vùng cũng như cả nước, hàng năm cần phải tổ chức cho CBQL, GV đi tìm hiểu học tập ở một số trung tâm trong và ngoài tỉnh đã và đang làm tốt việc quản lý nâng cao chất lượng các chương trình dạy nghề.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ, có kế hoạch dài hơi cử cán bộ giáo viên đi học tập nâng cao trình độ.

Cùng với việc nâng cao chất lượng các chương trình dạy nghề, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy nghề, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề và các điều kiện khác thích hợp. Chỉ đạo việc kiểm tra và báo cáo định kỳ tình hình triển khai và thực hiện.

- Kiểm tra, đánh giá

Xây dựng kế hoạch thu thập thông tin phản hồi về hiệu quả của chương trình dạy nghề đối với mục tiêu đào tạo đã đề ra. Trên cơ sở phân tích các thông tin, nguồn dữ liệu thu thập được, người đánh giá cần đi đến kết luận những điểm yếu, điểm mạnh của chương trình và tổ chức thực hiện chương trình để đề xuất các biện pháp kịp thời, hiệu quả cải tiến chương trình.

* Điều kiện thực hiện

Có đội ngũ cán bộ, GV có uy tín, có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy ở nghề đang đào tạo.

Có sự phối hợp với các cơ sở sản xuất sử dụng LĐ thuộc các nghề trung tâm đào tạo. Tổ chức hội đồng thẩm định chương trình dạy của từng nghề đúng qui định.

Xây dựng tính tự giác, ý thức trách nhiệm trong đội ngũ GV, vì chính họ là người trực tiếp tham gia xây dựng và thực hiện việc thực phát triển chương trình dạy nghề.

Chuẩn bị các tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác điều chỉnh, phát triển chương trình dạy nghề.

3.2.2. Chỉ đạo và tổ chức đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận nghề nghiệp

* Mục đích

Đổi mới hình thức và phương pháp dạy nghề nhằm tạo cho HV có động cơ học tập đúng đắn, quyết tâm học nghề, không ngại khó, kiên trì thực hành kỹ năng, trau rồi kiến thức ngành nghề. Tổ chức tốt cho HV học tập trên lớp, tự học theo nhóm và cá nhân, đồng thời tham gia các hoạt động, sinh hoạt tập thể một cách có tổ chức, lành mạnh.

Làm cho hoạt động học của HV mang tính tự giác, tích cực học hỏi; tổ chức các hoạt động học bằng nhiều hình thức, thu hút được nhiều HV tham gia... góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trung tâm.

Thực hiện phân cấp quản lý, phát huy trách nhiệm và quyền hạn của đội ngũ CBQL các nghề, cán bộ quản sinh, giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp trong công tác quản lý hoạt động học của HV.

* Nội dung

Theo dõi, tìm hiểu để nắm tình hình HV, nắm được những biểu hiện tích cực và tiêu cực trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện cũng như những biến đổi nhận thức nghề nghiệp nói chung và của từng HV. Từ đó thúc

Xem tất cả 126 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí