Các V Ă N Bán Cúa Bố Gd& Đ T Vế Hoát Đ Ống D Ạ Y

Kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, nhờ đó năng lực và phẩm chất của học sinh được hình thành và phát triển. Ngoài ra, dạy học các chủ đề tích hợp, liên ...

Thực Trạng Thực Hiện Giờ Dạy Trên Lớp Của Giáo Viên.

Gần đây việc đổi mới phương pháp dạy học, nội dung chương trình cũng đòi hỏi người GV phải sang tạo hơn, linh hoạt trong các khâu của một tiến trình lên lớp, vì vậy chúng ta không nên cứng nhắc đánh giá về mặt hình thức của ...

Những Nguyên Tắc Của Việc Đề Xuất Các Biện Pháp

Tiểu kết chương 2 Quá trình khảo sát và phân tích thực trạng hoạt động dạy học liên môn và quản lí hoạt động DHLM ở các trường THCS huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã cho thấy thấy: công tác quản lí hoạt động DHLM đã được các ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí