Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - 15

Bảng 2.3. Nhận thức của học sinh về phân loại di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể


TT


DSVH

DSVH Vật

thể

DSVH

phi vật thể


Tỷ lệ


Thứ bậc

Số ý

kiến

Tỷ lệ

%

Số ý

kiến

Tỷ lệ

%

1

Các công trình xây dựng, địa điểm và

các di vật, cổ vật, bảo vật…2

Lễ hội truyền thống
3

Cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá

trị lịch sử thẩm mỹ, khoa học4

Nghệ thuật trình diễn dân gian5

Nghề thủ công truyền thống
6

Hiện vật lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, có từ 100 năm

tuổi trở lên
7

Hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đát

nước về lịch sử, văn hóa, khoa học8

Tri thức dân gian (kinh nghiệm trong

lao động sản xuất…)Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang tài liệu này.

Bảng 2.4: Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về giá trị di sản văn hóa Hát Xoan Phú Thọ


TT


Giá trị DSVH Hát Xoan Phú Thọ

CBQL

GV

Tỷ lệ GV trả lời

đúng

Số ý kiến

Tỷ lệ

%

Số ý kiến

Tỷ lệ

%


1

Hát Xoan có tính giá trị, tính cộng đồng trong việc sáng tạo và truyền

dạy từ đời này qua đời khác.2

Hát xoan có sức sống mạnh mẽ cũng như các cam kết bảo vệ nghệ thuật này không bị biến mất trong

đời sống hiện đại


3

Hát Xoan là loại hình dân ca lễ

nghi phong tục hát thờ thần.4

Hát Xoan thể hiện phong tục tập

quán, lối sống, giao lưu văn hóa của người dân vùng đất tổ.


Bảng 2.5. Nội dung giáo dục giá trị di sản văn hóa hát Xoan và tín ngưỡng Hùng Vương cho học sinh


TT


Nội dung giáo dục

Các mức độ thực hiện (% )


Trung bình


Thứ bậc

Thường xuyên

Không thường xuyên

Chưa thực hiện

1

Giáo dục nhận thức về

DSVH của địa phương


2

Giáo dục thái độ ứng xử đối

với giá trị DSVH3

Giáo dục hành vi tích cực trong việc bảo tồn giá trị các

DSVH được UNESCO công nhận.4

Giáo dục hành vi văn hóa

như bảo tồn tiếng nói, chữ viết...5

Giáo dục giữ gìn các DSVH

nơi công công, bảo tàng dân tộc...


6

Giáo dục giá trị của các

danh lam thắng cảnh


7

Giáo dục giá trị của các di

tích lịch sử văn hóa8

Giáo dục giá trị của các lễ

hội, tập quán, làng nghề thủ công.


Bảng 2.6: Thực trạng mức độ sử dụng con đường giáo dục giá trị di sản văn hóa cho học sinh trung học cơ sở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ


TT


Nội dung giáo dục

Các mức độ thực hiện (% )


TB


Thứ bậc

Thường xuyên

Không

thường xuyên

Chưa

thực hiện

1

Thông qua con đường dạy học

vào các môn học chiếm ưu thế


2

Thông qua tổ chức hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp


3

Thông qua tổ chức hoạt động,

lao động, trải nghiệm


4

Thông qua sinh hoạt tập thể


5

Thông qua tổ chức các hoạt

động xã hội


Bảng 2.7: Thực trạng mức độ sử dụng con đường giáo dục giá trị di sản văn hóa cho học sinh trung học cơ sở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ


TT


Nội dung giáo dục

Các mức độ thực hiện (% )


Trung bình


Thứ bậc

Thường

xuyên

Không thường xuyên

Chưa thực hiện

1

Thông qua con đường dạy học


2

Thông qua tổ chức hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp3

Thông qua tổ chức hoạt động, lao động, trải nghiệm sáng sáng

tạo


4

Thông qua sinh hoạt tập thể


5

Thông qua tổ chức các hoạt

động xã hội


Bảng 2.8: Thực trạng mức độ sử dụng con đường giáo dục giá trị di sản văn hóa cho học sinh trung học cơ sở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ


TT


Nội dung giáo dục

Các mức độ thực hiện (% )


Trung bình


Thứ bậc


Thường xuyên

Không thường

xuyên

Chưa

thực hiện

1

Thông qua con đường

dạy học2

Thông qua tổ chức

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp3

Thông qua tổ chức hoạt động, lao động,

trải nghiệm


4

Thông qua sinh hoạt

tập thể


5

Thông qua tổ chức

các hoạt động xã hội


Bảng 2.9. Phương pháp tổ chức giáo dục giá trị di sản văn hóa cho học sinhTT


Phuơng pháp giáo dục

Các mức độ thực hiện (% )

Trung bình

Thứ bậc

Thuờng xuyên

Không thường xuyên

Chưa thực hiện

1

PP thuyết trình


2

Phương pháp dạy học

nhóm


3

PP đóng vai


4

PP tổ chức trò chơi


5

Phương pháp trực quan,

mô phỏng


6

PP dạy học tình huống


7

PP dạy học giải quyết

vấn đề


8

Giáo dục thông qua trải

nghiệm thực tế


9

PP dự án


10

Các phương pháp khác


Bảng 2.10. Đánh giá công tác xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục giá trị di sản văn hóa cho học sinh


TT


Công tác tổ chức thực hiện

Các mức độ thực hiện (% )


TB


Thứ bậc

Thường xuyên

Không thường

xuyên

Chưa thực

hiện

1

Thành lập ban chỉ đạo giáo dục giá trị

DSVH cho học sinh2

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục

giá trị di sản văn hóa cho học sinh


3

Xây dựng nội dung, chương trình

giáo dục giá trị di sản văn hóa


4

Xác định các hình thức tổ chức

giáo dục giá trị di sản văn hóa


5

Tổ chức dự giờ, tham gia các hoạt động

giáo dục giá trị di sản văn hóa.


6

Xây dựng các tiêu chí đánh giá và

kết quả giáo dục giá trị di sản văn hóa7

Chỉ đạo thực hiện nội dung, chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức

giáo dục giá trị di sản văn hóa


8

Chỉ đạo tổ chức dạy học thí điểm có nội

dung giáo dục di sản văn hóa


9

Các biện pháp khác


Bảng 2.11. Đánh giá công tác bồi dưỡng cho giáo viên về di sản văn hoá và dạy học tích hợp


T T


Công tác tổ chức thực hiện

Các mức độ thực hiện (% )

Trung bình

Thứ bậc

Thường xuyên

Không thường xuyên

Chưa thực hiện


1

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến

thức về giáo dục giá trị DSVH cho GV2

Chỉ đạo công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học tích hợp nội dung giáo dục

giá trị DSVH3

Chỉ đạo giáo viên thực hiện các tiết dạy minh họa có

sử dụng DSVH4

Chỉ đạo giáo viên tự bồi dưỡng nghiệp vụ về giáo dục giá trị

DSVHBảng 2.12. Đánh giá công tác đảm bảo điều kiện tài chính, vật chất cho các hoạt động dạy học, giáo dục giá trị di sản văn hóa thực hiện trong và ngoài nhà trường


TT


Công tác chỉ đạo thực hiện

Các mức độ thực hiện (% )

Trung bình

Thứ bậc

Thường xuyên

Không

thường xuyên

Chưa thực hiện


1

Chỉ đạo huy động các nguồn

lực tài chính thực hiện chương trình giáo dục giá trị DSVH2

Đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện kế hoạch GD giá trị

DSVH cho HS3

Hỗ trợ kinh phí cho GV tham gia sưu tầm tài liệu, giáo dục

giá tị DSVH4

Chỉ đạo công tác xã hội hóa

cho HS tham gia các hoạt động giáo dục giá trị DSVH


Bảng 2.13. Đánh giá sự chỉ đạo phối hợp các lực lượng giáo dục thực hiện chương trình dạy học các môn khoa học xã hội nhằm giáo dục giá trị di sản văn hóa cho học sinh


TT


Công tác chỉ đạo thực hiện

Các mức độ thực hiện (% )

Trung bình

Thứ bậc

Thường xuyên

Không

thường xuyên

Chưa

thực hiện


1

Chỉ đạo phối hợp với ngành

Văn hóa, Thể thao để thực hiện giáo dục giá trị DSVH2

Chủ động cung cấp các văn bản phối hợp với các ban ngành đoàn thể như hội khuyến học, hội phụ nữ…

nhằm giáo dục giá trị DSVH3

Chủ động mời các nghệ

nhân trao đổi và giao lưu giáo dục DSVHBảng 3.1. Ý kiến của cán bộ quản lý và giáo viên về sự cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất


TT


Một số biện pháp

Mức độ cần thiết

Mức độ khả thi

Không cần thiết

Cần thiết

Rất cần

Không khả thi

Khả thi

Rất khả thi

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%


1.

Nâng cao nhận thức cho cán

bộ quản lý và GV về giáo dục giá trị DSVH trong nhà trường


2.

Cử đội ngũ cốt cán tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục giá trị DSVH

trong nhà trường THCS


3.

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục giá trị DSVH theo hướng phát triển

năng lực HS


4.

Chỉ đạo GV đổi mới kiểm tra

đánh giá kết quả giáo dục DSVH cho HS

Bảng 3.2. Ý kiến của học sinh về sự cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất


TT


Một số biện pháp

Mức độ cần thiết

Mức độ khả thi

Không

cần

Cần thiết

Rất cần

Không

khả thi

Khả thi

Rất khả

thi

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%


1.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và GV về giáo dục giá trị

DSVH trong nhà trường


2.

Cử đội ngũ cốt cán tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục giá trị DSVH thông qua dạy học các môn KHXH

trong trường THCS


3.

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục giá trị DSVH theo hướng phát triển năng lực

HS


4.

Chỉ đạo GV đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục

DSVH cho HS

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO DỤC DI SẢN VĂN HÓA HÁT XOAN

VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG TRONG TRƯỜNG HỌCCâu lạc bộ hát Xoan trường THCS Chu Hóa 1

Câu lạc bộ hát Xoan trường THCS Chu Hóa


THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG TRONG TRƯỜNG HỌC Câu lạc bộ hát Xoan trường THCS Chu Hóa 2

Xem tất cả 129 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí