Nâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Xem tất cả 147 trang, được chia thành 18 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 18

Nâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 18

DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Tốc độ tăng cung tiền, tín dụng, tăng trưởng GDP, lạm phát từ năm 2004 đến 2013 68 Hình 2.2 : Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNN Việt Nam theo Nghị định số 156/2013/NĐ-CP 77 Hình 2.3 Tỷ trọng tài sản Có của các NHTM ...

Nâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 17

Nâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 17

Của danh mục đầu tư này làm giảm tổng giá trị tài sản của các tổ chức tín dụng, giảm năng lực tín dụng (do phải tuân thủ các quy định về an toàn vốn trong hoạt động ngân hàng), từ đó làm giảm thanh khoản của hệ thống ngân ...

Nguyên Tắc Cơ Bản Về Giám Sát Hệ Thống Ngân Hàng Hiệu Quả Của Uỷ Ban Basel

Nguyên Tắc Cơ Bản Về Giám Sát Hệ Thống Ngân Hàng Hiệu Quả Của Uỷ Ban Basel

19. Lê Ngọc Lân (2011), “ Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam ”, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. 20. Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các Tổ chức tín ...

Giải Pháp Về Thúc Đẩy Sự Hợp Tác, Cạnh Tranh Lành Mạnh Giữa Các Nhtm

Giải Pháp Về Thúc Đẩy Sự Hợp Tác, Cạnh Tranh Lành Mạnh Giữa Các Nhtm

Thị trường tiền tệ là một bộ phận cấu thành của thị trường tài chính, có vai trò quan trọng không chỉ đối với NHTW, mà cả đối với các NHTM. Nó là kênh truyền dẫn CSTT của NHTW và là nơi thực hiện việc điều tiết vốn ngắn ...

Giải Pháp Hoàn Thiện Cơ Chế Thanh Tra, Giám Sát Đối Với Hoạt Động Nhtm

Giải Pháp Hoàn Thiện Cơ Chế Thanh Tra, Giám Sát Đối Với Hoạt Động Nhtm

Huy động từ chính NHTM đó hoặc các tổ chức, cá nhân khác; NHNN cần phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các biện pháp xác minh nguồn tiền hợp pháp của cổ đông mới. Thứ sáu , Yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước, tổng công ...

Giải Pháp Tiếp Tục Nâng Cao Vị Thế Độc Lập; Hoàn Thiện Cấu Trúc Tổ Chức Quản Lý, Giám

Giải Pháp Tiếp Tục Nâng Cao Vị Thế Độc Lập; Hoàn Thiện Cấu Trúc Tổ Chức Quản Lý, Giám

Các mục tiêu của kế hoạch chiến lược sẽ hợp lý và có tính khả thi. Việc thực hiện các cuộc điều tra lấy ý kiến phản hồi từ các NHTM và các đơn vị có liên quan là một biện pháp quan trọng để nâng cao cơ chế chịu trách nhiệm ...

Cơ Hội, Thách Thức Trong Việc Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Của Ngân Hàng Nhà Nước Đối Với

Cơ Hội, Thách Thức Trong Việc Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Của Ngân Hàng Nhà Nước Đối Với

Sát an toàn toàn bộ hoạt động tài chính, bao gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. Mục tiêu và trách nhiệm chính của Cơ quan Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN là góp phần bảo đảm sự an toàn, ổn định của hệ thống ...

Về Xây Dựng Và Hoàn Thiện Khung Pháp Cho Hoạt Động Của Các Nhtm Và Quản Lý Của Ngân Hàng Nhà

Về Xây Dựng Và Hoàn Thiện Khung Pháp Cho Hoạt Động Của Các Nhtm Và Quản Lý Của Ngân Hàng Nhà

Mặc dù giống với các cơ quan bộ khác thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý, nhưng NHNN lại có sự khác biệt so với các cơ quan bộ khác, đó là NHNN quản lý, giám sát đối với hoạt động của các NHTM không chỉ bằng biện pháp ...

Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Đối Với Hoạt Động Ngân Hàng Thương Mại Ở Việt Nam

Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Đối Với Hoạt Động Ngân Hàng Thương Mại Ở Việt Nam

Trong đó : 62 nghị định của Chính phủ, 28 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 185 thông tư của NHNN, 9 thông tư liên tịch. Trong số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã ban hành, thì số lượng thông tư được ban hành nhiều nhất tập ...

Đánh Giá Chung Về Kết Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Ở Việt Nam

Đánh Giá Chung Về Kết Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Ở Việt Nam

IVB là 165 triệu USD, trong đó Vietinbank và Cathay United Bank mỗi bên góp 82,5 triệu USD. Cổ đông chiến lược nước ngoài tại các NHTM Nhà nước và NHTMCP . Nhằm khuyến khích các NHTM trong nước nâng cao năng lực tài chính và năng lực quản trị ...

Thị Phần Huy Động Vốn Và Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Từ Năm 2005 – 2013 (%)

Thị Phần Huy Động Vốn Và Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Từ Năm 2005 – 2013 (%)

CSTT năm 2012 có xu hướng “linh hoạt” hơn. Nhưng mức tăng tín dụng của các NHTM còn thấp so với kế hoạch đề ra, cuối năm 2012 mức tăng tín dụng 8,85% so với cuối năm 2011. Đến cuối năm 2013 Chính phủ và NHNN đã triển khai nhiều giải ...

Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Nhnn Việt Nam Theo Nghị Định Số 156/2013/nđ-Cp

Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Nhnn Việt Nam Theo Nghị Định Số 156/2013/nđ-Cp

Pháp lý lần đầu tiên quy định tách biệt rõ ràng đối tượng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động của hệ thống NHNN và hệ thống các ngân hàng chuyên doanh. Hệ thống NHNN thực hiện chức năng quản lý nhà nước và bước đầu thực hiện ...

Thanh Tra, Giám Sát Đối Với Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại .

Thanh Tra, Giám Sát Đối Với Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại .

- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của hệ thống các NHTM. - Công cụ pháp luật bao gồm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động của các NHTM. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt ...

Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Quản Lý Của Ngân Hàng Trung Ương Đối Với Hoạt Động

Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Quản Lý Của Ngân Hàng Trung Ương Đối Với Hoạt Động

Còn căn cứ vào các tiêu chí đánh giá đối với mức độ phát triển hoạt động của hệ thống các NHTM (đối tượng quản lý). Phát triển hoạt động của hệ thống các NHTM đảm bảo an toàn, lành mạnh hay bền vững là mục tiêu mà nhiều ...

Vai Trò Quản Lý Của Ngân Hàng Trung Ương Đối Với Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại

Vai Trò Quản Lý Của Ngân Hàng Trung Ương Đối Với Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại

Trung gian thanh toán của NHTM. Khi NHTM nhận tiền gửi của khách hàng, với số vốn huy động này, NHTM sử dụng cho vay và thanh toán chuyển khoản thông qua một ngân hàng hoặc ngân hàng khác, đã “tạo tiền” trong hệ thống NHTM, từ đó tác ...

Vai Trò Của Hoạt Động Ngân Hàng Thương Mại Đối Với Nền Kinh Tế

Vai Trò Của Hoạt Động Ngân Hàng Thương Mại Đối Với Nền Kinh Tế

NHTM không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng theo hướng đảm bảo thuận tiện, an toàn, nhanh chóng và kịp thời. + Đối với nguồn vốn huy động định kỳ . Nguồn vốn huy động định kỳ gồm : tiền gửi có kỳ hạn ...

Nâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 2

Nâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 2

Cụ thể, (i) nếu NHTW theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và tạo nhiều công ăn việc làm, thất nghiệp thấp thì chỉ số lạm phát sẽ có xu hướng tăng lên, ít nhất là trong trung và dài hạn; và khi lạm phát tăng lên, sẽ tác động ...

Nâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 1

Nâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 1

Lời Nói Đầu 1- Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Trong Hơn 25 Năm Qua, Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam (Nhtmvn) Đã Có Những Đóng Góp Đáng Kể Vào Quá Trình Đổi Mới Và Thúc Đẩy Tăng Trưởng Kinh Tế. Hoạt Động Của Các ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số