Nâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 18


DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Tốc độ tăng cung tiền, tín dụng, tăng trưởng GDP, lạm phát từ năm 2004 đến 2013 68

Hình 2.2 : Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNN Việt Nam theo Nghị định số 156/2013/NĐ-CP 77

Hình 2.3 Tỷ trọng tài sản Có của các NHTM từ năm 1997 – 2013 82

Hình 2.4 Tốc độ tăng huy động vốn và tín dụng của các NHTM từ năm 2005 đến 2013 85

Hình 2.5 Tăng trưởng tín dụng từ năm 2005 -> 2013 86

Hình 2.6 Tỉ lệ tín dụng trên tổng huy động giai đoạn 2001-2011 92

Hình 2.7 Tỉ lệ cho vay / huy động tiền gửi của hệ thống ngân hàng các nước trong hai năm 2009 – 2010 93

Hình 2.8 Biến động các loại lãi suất trên thị trường liên ngân hàng 94

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 147 trang: Nâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

DANH MỤC BẢNG


Nâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 18

Bảng 1.1 Quan hệ giữa mục tiêu hoạt động, mục tiêu trung gian và mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ 15

Bảng 2.1 Tăng trưởng tín dụng của các NHTM ở Việt Nam và một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác giai đoạn 2005 - 2013 68

Bảng 2.2 Số lượng các NHTM từ năm 1997 đến 2013 80

Bảng 2.3 Tổng tài sản Có của các NHTM từ năm 1997 – 2013 81

Bảng 2.4 Tỷ trọng tài sản Có của các NHTM từ năm 1997 – 2013 (%)...83 Bảng 2.5 Vốn tự có, vốn điều lệ của các NHTM từ năm 2011 – 2013 83

Bảng 2.6 Huy động và cho vay của các NHTM từ năm 2005 -> 2013 85

Bảng 2.7 Thị phần huy động vốn và tín dụng của các Ngân hàng thương mại từ năm 2005 –> 2013 (%) 88

Bảng 2.8 Dư nợ cho vay, nợ xấu của các NHTM từ năm 2005 ->2013 89

Bảng 2.9- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM (%) 91

Bảng 2.10- Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (thị trường 1- TT1) của các NHTM (%) 94

Bảng 2.11- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các Ngân hàng thương mại (%)

....................................................................................................................96

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số