Quy Trình Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Vietinbank Quảng Trị

Thẩm định khách hàng, phương án, biện pháp bảo đảm tiền vay Thẩm định rủi ro tín dụng độc lập Kết thúc Từ chối Xét duyệt khoản vay Nếu cần Chấp thuận Ký kết hợp đồng tín dụng, giao nhận TSBĐ và giấy tờ TSBĐ Quản lý tài ...

Đánh Giá Hệ Thống Ksnb Quy Trình Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân

 Kiểm soát dữ liệu, thông tin trên máy tính Hệ thống INCAS đảm bảo việc “quyền thực hiện và quyền phê duyệt” phù hợp với chức năng của từng cá nhân, bộ phận trong bộ máy cấp tín dụng cá nhân tại chi nhánh. Nguyên tắc của ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí