Tổng Dư Nợ Và Tăng Trưởng Dư Nợ Tín Dụng 2011-2013

Biểu đồ 2.2. Tổng dư nợ và tăng trưởng dư nợ tín dụng 2011-2013 ( Đơn vị: tỷ đồng (cột trái), % (cột phải) 800 25 700 600 500 400 20 15 300 10 Tổng dư nợ Mức tăng trưởng 200 5 100 0 Tổng dư nợ Mức tăng trưởng 2011 559,26 18,06 2012 643,25 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí