Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 14

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: Tỷ trọng danh mục cho vay của nhóm ngân hàng có quy mô lớn giai đoạn 2004-2014

ĐVT: %

CTG20042005200620072008200920102011201220132014
Thương mại21.63%31.98%35.39%21.13%18.74%21.10%11.55%11.75%29.13%28.49%28.72%
Nông, lâm nghiệp8.83%8.80%5.07%4.19%3.22%3.25%1.71%3.11%2.49%3.00%3.37%
Sản xuất và gia công chế biến33.15%34.75%28.71%35.98%38.80%38.26%38.30%44.54%46.02%47.36%44.97%
Xây dựng13.94%13.90%13.39%10.62%11.23%10.96%11.43%10.85%6.83%7.10%8.61%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng0.00%0.00%0.00%11.21%10.58%6.82%24.57%15.46%1.56%2.45%2.98%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
10.92%5.78%5.89%8.19%9.49%9.37%7.37%5.85%1.45%0.41%2.00%
Giáo dục và đào tạo0.00%0.00%0.00%0.36%0.25%0.25%0.42%0.03%0.29%0.21%0.16%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản0.00%0.00%0.00%0.16%0.30%2.31%1.43%3.09%7.82%6.59%6.18%
Nhà hàng và khách sạn0.00%0.00%0.00%2.52%2.39%2.65%2.07%1.08%1.69%1.64%0.73%
Dịch vụ tài chính0.00%0.00%0.00%0.59%0.34%0.39%0.66%0.61%0.00%0.01%0.02%
Các ngành nghề khác11.53%4.79%11.54%5.05%4.66%4.65%0.51%3.63%2.72%2.74%2.26%
Tổng100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%
VCB20042005200620072008200920102011201220132014
Thương mại51.99%26.54%25.81%19.03%22.16%25.37%21.98%22.18%22.20%29.46%29.27%
Nông, lâm nghiệp10.13%4.29%2.92%3.71%2.14%1.37%1.17%1.17%1.98%2.25%2.36%
Sản xuất và gia công chế biến21.73%38.69%40.32%53.27%51.19%50.50%50.47%51.07%49.90%47.07%46.11%
Xây dựng3.99%5.69%5.88%6.51%6.70%7.87%5.93%6.13%5.84%5.61%5.07%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 170 trang tài liệu này.

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 14

Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
1.16%3.31%4.24%6.07%6.59%7.36%6.88%5.64%5.14%3.72%4.69%
Giáo dục và đào tạo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Nhà hàng và khách sạn1.13%2.34%2.48%3.39%2.52%2.15%2.24%2.59%2.50%2.60%2.72%
Dịch vụ tài chính0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Các ngành nghề khác9.87%19.14%18.35%8.02%8.70%5.38%11.43%11.22%12.45%9.29%9.77%
Tổng100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.09%100.00%100.00%100.00%100.00%
BIDV20042005200620072008200920102011201220132014
Thương mại0.00%0.00%9.02%12.40%14.91%15.92%15.65%20.06%19.97%22.61%23.13%
Nông, lâm nghiệp0.00%0.00%4.74%4.01%4.16%3.34%3.54%4.01%5.34%4.89%5.44%
Sản xuất và gia công chế biến0.00%0.00%40.15%31.99%33.70%33.18%29.73%38.17%37.32%33.51%29.30%
Xây dựng0.00%0.00%24.90%23.60%23.09%23.18%26.90%14.50%12.61%14.39%15.83%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng0.00%0.00%10.21%11.80%9.63%7.96%10.93%10.97%0.00%0.00%0.00%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00%0.00%3.71%4.54%5.75%7.04%6.17%5.73%3.98%2.88%2.33%
Giáo dục và đào tạo0.00%0.00%0.20%0.15%0.13%0.16%0.19%0.22%0.08%0.06%0.05%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.55%6.88%7.13%7.10%
Nhà hàng và khách sạn0.00%0.00%3.98%4.15%5.45%4.69%2.50%0.81%2.99%3.06%2.96%
Dịch vụ tài chính0.00%0.00%1.49%5.73%1.18%1.94%1.30%0.57%0.21%0.18%0.38%
Các ngành nghề khác0.00%0.00%1.59%1.62%2.00%2.59%3.08%4.42%10.62%11.29%13.47%
Tổng0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%
STB20042005200620072008200920102011201220132014
Thương mại0.00%0.00%33.14%31.58%23.67%22.25%14.30%15.25%16.00%13.10%13.10%
Nông, lâm nghiệp0.00%0.00%5.37%4.79%7.49%6.93%10.92%11.52%7.72%8.73%9.45%
Sản xuất và gia công chế biến0.00%0.00%30.27%28.50%24.85%26.22%32.48%36.09%23.58%20.23%16.59%
Xây dựng0.00%0.00%6.29%6.51%5.87%6.56%6.69%7.00%13.77%15.07%12.30%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng0.00%0.00%4.95%8.18%16.48%12.76%8.76%8.59%8.58%5.70%5.89%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00%0.00%2.26%2.02%2.12%1.81%2.47%2.53%3.01%2.84%3.09%
Giáo dục và đào tạo0.00%0.00%4.26%3.13%3.65%2.66%2.64%2.89%2.94%3.61%3.61%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản0.00%0.00%3.64%6.14%8.42%9.23%3.40%4.42%12.10%14.87%18.02%
Nhà hàng và khách sạn0.00%0.00%2.66%1.34%2.25%1.27%1.09%0.00%0.06%0.60%1.03%
Dịch vụ tài chính0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.72%6.74%
Các ngành nghề khác0.00%0.00%7.15%7.82%5.19%10.31%17.27%11.71%12.24%9.54%10.18%
Tổng0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%
MBB20042005200620072008200920102011201220132014
Thương mại0.00%0.00%0.00%55.47%39.85%20.56%21.58%23.44%21.92%21.70%27.79%
Nông, lâm nghiệp0.00%0.00%0.00%4.48%7.19%6.48%5.24%5.13%5.45%6.07%3.09%
Sản xuất và gia công chế biến0.00%0.00%0.00%16.97%24.97%28.05%32.54%37.92%40.31%39.30%29.28%
Xây dựng0.00%0.00%0.00%9.75%6.72%6.67%8.48%7.93%9.55%8.68%8.77%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng0.00%0.00%0.00%0.18%1.95%16.61%16.86%4.99%6.55%7.15%13.79%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00%0.00%0.00%5.03%9.96%14.82%10.58%10.18%7.52%8.45%8.07%
Giáo dục và đào tạo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.15%0.05%0.08%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản0.00%0.00%0.00%5.68%6.78%3.93%3.56%8.93%7.43%4.65%4.27%
Nhà hàng và khách sạn0.00%0.00%0.00%0.95%1.44%0.33%0.24%0.21%0.16%0.20%0.65%
Dịch vụ tài chính0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%1.08%
Các ngành nghề khác0.00%0.00%0.00%1.50%1.13%2.55%0.92%1.04%0.96%3.40%3.12%
Tổng0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%
TECHCOMBANK20042005200620072008200920102011201220132014
Thương mại0.00%0.00%40.03%0.00%0.00%38.41%16.49%0.00%15.46%14.49%11.75%
Nông, lâm nghiệp0.00%0.00%8.39%0.00%0.00%15.08%37.23%0.00%0.28%1.75%0.16%
Sản xuất và gia công chế biến0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%28.84%21.83%16.83%
Xây dựng0.00%0.00%5.79%0.00%0.00%6.54%8.40%0.00%4.60%5.49%2.89%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%40.33%33.47%38.45%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00%0.00%2.17%0.00%0.00%3.56%0.84%0.00%3.00%0.43%6.56%
Giáo dục và đào tạo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.04%0.07%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.35%17.47%19.50%
Nhà hàng và khách sạn0.00%0.00%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%2.91%0.24%
Dịch vụ tài chính0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.36%1.34%
Các ngành nghề khác0.00%0.00%43.23%0.00%0.00%36.40%37.04%0.00%0.54%1.77%2.19%
Tổng0.00%0.00%100.00%0.00%0.00%100.00%100.00%0.00%100.00%100.00%100.00%
EIB20042005200620072008200920102011201220132014
Thương mại0.00%0.00%25.11%24.85%27.04%27.48%28.27%24.10%22.58%23.66%25.19%
Nông, lâm nghiệp0.00%0.00%0.19%0.07%11.04%6.11%2.79%8.23%6.93%6.40%8.79%
Sản xuất và gia công chế biến0.00%0.00%22.80%26.48%13.99%18.74%16.31%26.95%23.45%22.97%16.25%
Xây dựng0.00%0.00%13.81%12.34%10.68%5.91%6.98%8.24%7.75%8.10%8.45%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng0.00%0.00%25.02%28.99%25.33%14.86%35.44%24.02%29.59%29.03%33.70%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00%0.00%2.21%1.46%1.52%2.60%2.63%1.41%1.09%0.89%0.89%
Giáo dục và đào tạo0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.51%0.87%0.84%0.73%0.77%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản0.00%0.00%0.00%1.07%1.64%2.71%0.92%1.08%1.20%0.89%0.53%
Nhà hàng và khách sạn0.00%0.00%1.17%1.40%1.97%3.06%2.94%2.61%2.18%1.87%1.62%
Dịch vụ tài chính0.00%0.00%0.20%0.14%0.14%0.57%1.74%1.54%3.28%4.30%2.42%
Các ngành nghề khác0.00%0.00%9.36%3.21%6.66%17.97%1.47%0.96%1.09%1.16%1.38%
Tổng0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%
SCB20042005200620072008200920102011201220132014
Thương mại0.00%0.00%1.55%3.79%3.42%2.35%2.40%0.00%2.88%1.79%1.83%
Nông, lâm nghiệp0.00%0.00%0.29%2.59%0.94%0.29%0.12%0.00%0.22%0.35%1.16%
Sản xuất và gia công chế biến0.00%0.00%6.05%7.52%7.71%8.81%8.13%0.00%2.04%1.14%0.29%
Xây dựng0.00%0.00%9.55%11.46%12.09%10.04%16.60%0.00%5.14%5.91%0.72%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng0.00%0.00%73.81%65.68%64.34%59.55%52.60%0.00%8.10%12.12%33.98%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00%0.00%2.11%0.66%2.11%8.42%1.49%0.00%0.33%0.04%0.12%
Giáo dục và đào tạo0.00%0.00%0.10%0.40%1.41%2.02%1.99%0.00%0.61%0.28%0.00%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản0.00%0.00%2.03%1.43%2.86%2.90%11.46%0.00%9.38%9.98%8.06%
Nhà hàng và khách sạn0.00%0.00%4.34%1.42%1.30%3.08%3.05%0.00%0.55%0.53%0.01%
Dịch vụ tài chính0.00%0.00%0.00%0.78%1.02%1.02%2.13%0.00%0.72%0.71%0.00%
Các ngành nghề khác0.00%0.00%0.18%4.28%2.82%1.52%0.04%0.00%70.03%67.14%53.84%
Tổng0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%0.00%100.00%100.00%100.00%
ACB20042005200620072008200920102011201220132014
Thương mại17.36%21.22%30.12%25.19%23.47%31.80%31.84%35.87%32.29%25.28%24.52%
Nông, lâm nghiệp2.17%1.38%0.80%0.37%0.64%0.27%0.29%0.32%0.50%0.97%0.81%
Sản xuất và gia công chế biến29.70%22.59%22.62%17.06%12.96%18.07%15.24%14.46%12.91%19.50%18.41%
Xây dựng3.00%3.40%2.53%2.27%2.72%3.81%4.08%4.74%3.25%3.55%3.72%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng41.64%38.60%38.92%47.10%50.84%36.79%38.56%34.62%42.50%42.27%44.36%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
1.77%2.88%2.22%2.40%2.12%2.82%3.00%2.96%2.32%2.94%2.42%
Giáo dục và đào tạo0.03%0.33%0.27%0.18%0.01%0.05%0.09%0.10%0.10%0.11%0.13%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản2.98%2.03%0.88%1.13%1.75%0.83%1.47%1.42%1.05%2.06%1.97%
Nhà hàng và khách sạn0.66%0.73%1.03%1.11%1.42%1.60%1.70%2.13%1.77%1.59%1.68%
Dịch vụ tài chính0.01%0.05%0.48%0.02%0.01%1.01%0.77%0.69%0.61%0.00%0.21%
Các ngành nghề khác0.68%6.78%0.14%3.16%4.07%2.96%2.96%2.67%2.70%1.74%1.78%
TỔNG100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%
SHB20042005200620072008200920102011201220132014
Thương mại0.00%0.00%0.00%31.69%8.15%6.11%12.56%19.69%18.40%15.17%15.57%
Nông, lâm nghiệp0.00%0.00%0.00%15.62%15.16%20.70%4.78%10.83%14.17%21.64%22.47%
Sản xuất và gia công chế biến0.00%0.00%0.00%8.47%16.99%17.57%25.39%29.33%24.55%26.53%21.41%
Xây dựng0.00%0.00%0.00%15.72%16.59%9.12%11.06%11.32%10.72%9.34%14.69%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng0.00%0.00%0.00%1.30%4.60%2.58%1.20%0.92%0.70%0.26%0.02%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00%0.00%0.00%16.40%1.07%2.45%9.25%5.42%7.34%5.17%3.24%
Giáo dục và đào tạo0.00%0.00%0.00%0.01%0.05%0.04%0.72%0.05%0.08%0.07%0.03%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản0.00%0.00%0.00%2.89%1.51%0.67%6.09%4.78%3.92%4.58%7.64%
Nhà hàng và khách sạn0.00%0.00%0.00%2.29%0.35%0.46%2.40%2.68%2.25%2.75%1.77%
Dịch vụ tài chính0.00%0.00%0.00%0.00%1.40%1.44%2.44%1.59%1.15%0.85%1.05%
Các ngành nghề khác0.00%0.00%0.00%5.63%34.12%38.85%24.12%13.38%16.73%13.63%12.10%
Tổng0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%

Xem tất cả 170 trang.

Ngày đăng: 12/11/2021
Trang chủ Tài liệu miễn phí