Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17


PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA

Phân tích nhân tố EFA lần 1


KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin

Measure of Sampling Adequacy.

.774

Bartlett's Test of Sphericity

Approx.

Chi- Square

665.702

df

550

Sig.

.000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 141 trang tài liệu này.

Chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17


CommunalitiesInitial

Extraction

TC1

1.000

.904

TC2

1.000

.883

TC3

1.000

.966

TC4

1.000

.913

TC5

1.000

.963

PT1

1.000

.903

PT2

1.000

.951

PT3

1.000

.987

PT4

1.000

.966

DC1

1.000

.920

DC2

1.000

.942

DC3

1.000

.970

DC4

1.000

.961

DC5

1.000

.979

NL1

1.000

.532

NL2

1.000

.837

NL3

1.000

.740

NL4

1.000

.617

DU1

1.000

.950

DU2

1.000

.988

DU3

1.000

.961

DU4

1.000

.975


Extraction Method: Principal Component Analysis.Total Variance ExplainedComponent


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Rotation Sums of Squared

Loadings


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%

1

11.469

52.133

52.133

11.469

52.133

52.133

6.060

27.544

27.544

2

2.735

12.434

64.567

2.735

12.434

64.567

4.075

18.523

46.067

3

2.400

10.910

75.477

2.400

10.910

75.477

3.838

17.447

63.515

4

1.798

8.174

83.651

1.798

8.174

83.651

3.134

14.244

77.759

5

1.406

6.389

90.040

1.406

6.389

90.040

2.702

12.280

90.040

6

.750

3.408

93.4487

.699

1.782

95.2308

.591

1.432

96.6619

.575

1.301

97.96310

.475

.858

98.82111

.422

.769

99.19012

.343

.657

99.44713

.311

.558

99.60514

.259

.417

99.72315

.214

.400

99.82216

.221

.373

99.89517

.191

.369

99.93018

.190

.257

99.96119

.152

.158

99.97920

.103

.117

99.99221

.101

.100

99.99722

.091

.073

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.


Component MatrixaComponent

1

2

3

4

5

DU1

.881

TC2

.876

PT2

.870

DC2

.853

TC3

.842

PT3

.840

DU2

.830

DC3

.827

DU3

.820

TC4

.820

PT4

.819

DC4

.788

DU4

.734.650


DC5

.732.649


TC5

.720.652


TC1

.671


.509PT1

.666


.532DC1

.665


.547NL2


.769
NL3


.678

.522NL1


.630
NL4


.560
Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 5 components extracted.Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

TC1

.877

TC2

.876

TC3

.875

TC4

.845

TC5

.763

PT2

.757

.562
DC2

.754

.561
DC1


.827
DC3


.891


DC4


.875
DC5


.867
DU1.867DU2.867DU3.862DU4.862PT1
.886


PT3
.884


PT4
.884


NL2

.906

NL3

.859

NL4

.764

NL1

.715

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 9 iterations.


Component Transformation Matrix


Component

1

2

3

4

5

1

.648

.445

.483

.374

.098

2

-.412

.419

.050

-.060

.806

3

.420

-.670

-.154

.117

.581

4

-.237

.049

-.399

.883

-.056

5

.422

.419

-.763

-.253

.027

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Phân tích nhân tố khám phá EFA lần 2

KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.757

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

1274.702

df

495

Sig.

.000


CommunalitiesInitial

Extraction

TC1

1.000

.929

TC2

1.000

.878

TC3

1.000

.964

TC4

1.000

.932

TC5

1.000

.964

PT1

1.000

.911

PT3

1.000

.989

PT4

1.000

.974

DC1

1.000

.930

DC3

1.000

.972

DC4

1.000

.968

DC5

1.000

.987

NL1

1.000

.530

NL2

1.000

.837

NL3

1.000

.740

NL4

1.000

.617

DU1

1.000

.904

DU2

1.000

.990

DU3

1.000

.966

DU4

1.000

.985

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Total Variance ExplainedComponent


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Rotation Sums of Squared

Loadings


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

% of

Variance

Cumulative

%

1

10.020

50.100

50.100

10.020

50.100

50.100

4.989

24.947

24.947

2

2.735

13.676

63.776

2.735

13.676

63.776

3.808

19.039

43.986

3

2.396

11.981

75.757

2.396

11.981

75.757

3.538

17.689

61.675

4

1.744

8.722

84.479

1.744

8.722

84.479

2.938

14.688

76.363

5

1.072

5.361

89.840

1.102

5.361

89.840

2.695

13.477

89.840

6

.849

3.747

93.5867

.775

1.876

95.4628

.689

1.555

97.0179

.521

1.076

98.09410

.515

.933

99.02711

.495

.830

99.401

12

.452

.761

99.64713

.383

.699

99.77714

.361

.591

99.87215

.289

.575

99.91616

.221

.475

99.95217

.191

.422

99.97318

.190

.343

99.98719

.152

.311

99.99720

.101

.203

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

PT3

.854

DU2

.853

TC3

.844

TC2

.842

DU1

.839

DC3

.819

PT4

.819

TC4

.818

DU3

.816

DC4

.793

TC5

.764.585


DU4

.762.584


DC5

.753.581


TC1

.663


.513PT1

.660


.551DC1

.655


.535NL2


.768
NL3


.676

.523NL1


.629
NL4


.558
Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 5 components extracted.Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

TC2

.903

TC3

.899

TC1

.899

TC4

.886

TC5

.709

DC1


.703
DC3


.877
DC4


.876
DC5


.874
DU1.864DU2.896DU3.895DU4.872PT1
.883


PT3
.883


PT4
.873


NL2

.906

NL3

.859

NL4

.764

NL1

.715

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.


Component Transformation Matrix


Component

1

2

3

4

5

1

.607

.522

.431

.403

.104

2

-.442

.056

.395

-.037

.803

3

.471

-.180

-.633

.051

.585

4

-.087

-.604

.135

.780

-.037

5

.456

-.572

.489

-.475

.028

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.


PHỤ LỤC 4

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘC LẬP

KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.716

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

718.450

df

3

Sig.

.000

CommunalitiesInitial

Extraction

HL1

1.000

.814

HL2

1.000

.722

HL3

1.000

.767

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance ExplainedComponent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2.303

76.774

76.774

2.303

76.774

76.774

2

.416

13.869

90.643
3

.281

9.357

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component MatrixaComponent

1

HL1

.902

HL3

.876

HL2

.850Extraction Method: Principal

Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrixa


a. Only one component was extracted. The solution cannot be

rotated.


PHỤ LỤC 5

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY

Descriptive Statistics
Mean

Std.

Deviation


N

HL

3.30

.870

550

TC

3.25

.883

550

PT

3.23

.863

550

DC

3.17

.879

550

NL

3.30

.873

550

DU

3.28

.847

550


CorrelationsHL

TC

PT

DC

NL

DU

Pearson Correlation

HL

1.000

.933

.922

.834

.079

.957

TC

.928

1.000

.967

.931

.107

.977

PT

.918

.977

1.000

.977

.104

.939

DC

.879

.991

.947

1.000

.107

.955

NL

.098

.109

.105

.108

1.000

.099

DU

.957

.973

.944

.947

.089

1.000

Sig. (1-

tailed)

HL


.000

.000

.000

.023

.000

TC

.000


0.000

0.000

.006

0.000

PT

.000

0.000


.000

.008

.000

DC

.000

0.000

.000


.007

.000

NL

.023

.006

.007

.006


.012

DU

.000

0.000

.000

.000

.012


N

HL

550

550

550

550

550

550

TC

550

550

550

550

550

550

PT

550

550

550

550

550

550

DC

550

550

550

550

550

550

NL

550

550

550

550

550

550

DU

550

550

550

550

550

550


Variables Entered/RemovedaModel

Variables

Entered

Variables

Removed


Method

1

DU, NL,

PT, DC,

TCb


Enter

a. Dependent Variable: HL

b. All requested variables entered.


Model SummarybModel


R


R Square


Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate


Durbin- Watson

1

.971a

.894

.899

.206

1.665

a. Predictors: (Constant), DU, NL, PT, DC, TC

b. Dependent Variable: HL


ANOVAaModel

Sum of

Squares


df

Mean

Square


F


Sig.

1

Regression

380.398

5

76.089

1806.528

.000b

Residual

21.671

516

.043Total

402.069

521
a. Dependent Variable: HL

b. Predictors: (Constant), DU, NL, PT, DC, TC


Coefficientsa


Model


Unstandardized Coefficients


Standardized Coefficients


t


Sig.


Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF

1

(Constant)

.088

.066


1.920

.057TC

.488

.079

.469

6.491

.000

.938

1.034

PT

.752

.053

.747

18.181

.000

.972

1.005

DC

.453

.058

.429

7.972

.000

.946

1.014

NL

.005

.015

.004

.438

.056

.967

1.047


DU

.106

.049

.539

25.819

.000

.973

1.011


a. Dependent Variable: HL


Collinearity DiagnosticsaModel


Eigenvalue

Condition

Index

Variance Proportions

(Constant)

TC

PT

DC

NL

DU

1

1

5.867

1.000

.00

.00

.00

.00

.00

.00

2

.108

7.373

.05

.00

.00

.00

.34

.00

3

.029

14.490

.95

.00

.00

.00

.65

.00

4

.006

35.631

.01

.00

.52

.00

.00

.35

5

.002

48.666

.01

.00

.30

.64

.00

.34

6

.001

79.923

.00

.98

.18

.37

.00

.33

a. Dependent Variable: HL


Residuals Statisticsa
Minimum


Maximum


Mean

Std.

Deviation


N

Predicted

Value

1.48

4.94

3.30

.876

550

Residual

-1.634

.780

.000

.205

550

Std.

Predicted Value

-1.998

2.016

.000

1.000

550

Std.

Residual

-7.906

3.877

.000

.996

550

a. Dependent Variable: HL

Xem tất cả 141 trang.

Ngày đăng: 23/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí