Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Hoạt Động Trải Nghiệm

Để triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT, Hiệu trưởng cần: Dựa vào mục tiêu, nội dung giáo dục và nhiệm vụ của học kỳ, của năm học; dựa vào kế hoạch học ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí