Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Quang, Hà Giang - 14

PHỤ LỤC 3 PHIẾU KHẢO NGHIỆM

Để áp dụng các biện pháp vào tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT Bắc Quang có hiệu quả, thầy (cô) vui lòng đánh giá về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp sau đây bằng cách đánh dấu (x) vào các cột tương ứng.


TT


Các biện pháp

Rất

cần thiết

Cần thiết

Không

cần thiết

Rất

khả thi

Khả thi

Không khả thi


1

Nâng cao nhận thức cho

CBQL và GV về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các HĐTN
2

Nâng cao hiệu quả công tác quản lí của hiệu trưởng đối với

các HĐTN
3

Phát triển chương trình HĐTN

phù hợp với điều kiện của nhà trường4

Tổ chức bồi dưỡng năng lực tổ

chức HĐTN cho GV5

Tăng cường CSVC, trang thiết

bị phục vụ HĐTN6

Huy động các nguồn lực để tổ

chức HĐTN cho học sinhCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Quang, Hà Giang - 14

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô!

Xem tất cả 112 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí