Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Quang, Hà Giang - 13

29. Ngô Thị Tuyên (2015), Khái niệm hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Diễn đàn Công nghệ giáo dục online ngày 20/5/2015.

30. Phan Thanh Vân (2010), Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung hoc phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Luận án tiến sĩ Giáo dục học.

31. Nguyễn Quốc Vương, Lê Xuân Quang (2018), Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học, tập1, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

32. Nguyễn Thị Xuân (2014), Quản lý giáo dục KNS cho học sinh THCS thông qua hoạt động dạy học ở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục.

33. https://giaoducthoidai.vn/trao-doi/hoc-phieu-luu-mao-hiem-116933.html

34. https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/4-nhom-noi-dung-loai-hinh-hoat-dong- trong-chuong-trinh-hoat-dong-trai-nghiem-3912605-v.html

35. https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/download/?download=1&catid

=337&id=6010

PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT

(Dành cho CBQL, GV)


Câu 1. Theo Thầy/cô, hoạt động trải nghiệm là:

Rất quan trọng Quan trọng Bình thường

Không quan trọng Không ý kiến

Câu 2. Thầy/cô quan niệm như thế nào về ý nghĩa, vai trò của HĐTN trong chương trình giáo dục THPT? (Đáp án nhiều lựa chọn)


Các nội dung hoạt động trải nghiệm

Mức độ thực hiện

Tác dụng

nhiều

Tác dụng ít

Không có

tác dụng

1. Giúp HS phát huy khả năng hoạt động độc lập và

tư duy sáng tạo trong học tập và cuộc sống
2. Giúp HS tăng thêm kĩ năng giao tiếp, ứng xử với bạn bè, thầy cô giáo, người khác thông qua hoạt

động trải nghiệm
3. Giúp HS phát hiện và giải quyết vấn đề thực tiễn

cuộc sống mà trên lớp không có điều kiện tìm ra
4. Giúp HS nắm vững, mở rộng và hiểu biết sâu

sắc hơn những kiến thức đã học trên lớp
5. Rèn luyện kỹ năng học tập, làm việc độc lập, rèn

luyện bản thân phát triển toàn diện
5. HĐTN là cơ hội để giải trí
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Quang, Hà Giang - 13

2. Thầy/cô quan niệm như thế nào về tác dụng của HĐTN trong chương trình giáo dục THPT? (Đáp án nhiều lựa chọn)


Tác dụng của HĐTN

Tác dụng

nhiều

Tác dụng

ít

Không có

tác dụng


ĐTB

Thứ bậc

SL

ĐTB

SL

ĐTB

SL

ĐTB

1. Giúp HS phát huy khả năng hoạt động độc lập và tư duy sáng tạo

trong học tập và cuộc sống

2. Giúp HS tăng thêm kĩ năng giao tiếp, ứng xử với bạn bè, thầy cô giáo, người khác thông qua hoạt

động trải nghiệm

Tác dụng của HĐTN

Tác dụng

nhiều

Tác dụng

ít

Không có

tác dụng


ĐTB

Thứ bậc

SL

ĐTB

SL

ĐTB

SL

ĐTB

3. Giúp HS phát hiện và giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống mà trên

lớp không có điều kiện tìm ra

4. Giúp HS nắm vững, mở rộng và

hiểu biết sâu sắc hơn những kiến thức đã học trên lớp

5. Rèn luyện kỹ năng học tập, làm

việc độc lập, rèn luyện bản thân phát triển toàn diện

6. HĐTN là cơ hội để giải trí

Điểm trung bình

3. Thầy/cô quan niệm như thế nào về HĐTN trong chương trình giáo dục THPT? (Đáp án nhiều lựa chọn)

a. Chủ yếu hình thành phẩm chất, giá trị và kỹ năng sống

b. Nhằm thực hiện giáo dục đạo đức, thẩm mĩ…

c. Giúp HS vận dụng những kiến thức, kỹ năng, thái độ đã học trong nhà trường vào thực tiễn một cách sáng tạo, hình thành và phát triển những năng

lực đặc thù cho HS


d. Là hoạt động giáo dục hướng dẫn và tổ chức HS được trực tiếp tham gia hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc xã hội, hoạt động hướng nghiệp hình thành

những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực đặc thù4. Thầy/cô cho biết mức độ thực hiện các nội dung của hoạt động trải nghiệm ở trường dân tộc nội trú THCS và THPT là:


Các nội dung hoạt động trải nghiệm

Mức độ thực hiện

Rất cần

thiết

Bình

thường

Không

cần thiết

1. Hoạt động phát triển cá nhân
2. Thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm

theo chủ đề định hướng nghề nghiệp
3. Thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm

giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức, tìm hiểu phong cảnh, di tích văn hoá - lịch sử
Các nội dung hoạt động trải nghiệm

Mức độ thực hiện

Rất cần

thiết

Bình

thường

Không

cần thiết

4. Hoạt động lao động
5. Thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm

theo chủ đề xã hội


5. Thầy/cô cho biết về mức độ cần thiết và mức độ thực hiện các hình thức hoạt động trải nghiệm ở trường dân tộc nội trú THCS và THPT?

Các hình thức hoạt động trải nghiệm

Mức độ cần thiết

Mức độ thực hiện

Rất cần

thiết

Cần

thiết

Không

cần thiết

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Không

thực hiện

1. Hoạt động CLB2. Tổ chức trò chơi3. Tổ chức diễn đàn4. Sân khấu tương tác5. Tham quan, dã ngoại6. Tổ chức hội thi7. Tổ chức sự kiện8. Hoạt động giao lưu9. Hoạt động chiến dịch10. Hoạt động nhân đạo6. Thầy/cô cho biết mức độ thực hiện của quản lí lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường dân tộc nội trú THCS và THPT nơi thầy/cô công tác?

Nội dung

Thường

xuyên

Chưa Thường

xuyên

Chưa bao

giờ

1. Hiệu trưởng thực hiện phân cấp xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm
2. Hiệu trưởng chỉ đạo đảm bảo tính thống nhất giữa các loại kế hoạch tránh chồng chéo, kế hoạch của khối lớp phải nằm trong kế hoạch chung của trường
3. Xây dựng kế hoạch trải nghiệm cho học sinh gắn với nội dung học tập các môn

văn hóa ngoài giờ lên lớp.
4. Đánh giá kế hoạch
5. Xây dựng kế hoạch trải nghiệm chung cho cả trường
7. Thầy/cô cho biết mức độ thực hiện của quản lí tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động trải nghiệm ở trường dân tộc nội trú THCS và THPT nơi thầy/cô công tác?

Các tiêu chí

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Chưa thực hiện

1. Tổ chức những hoạt động lớn, qui mô trường và thực hiện sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn và các lực lượng

giáo dục khác ngoài nhà trường
2. Thành lập ban chỉ đạo HĐTN gồm Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, đại diện công đoàn, Bí thư đoàn trường, giáo viên và

đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh
3. Hiệu trưởng sắp xếp bố trí nhân sự, phân công trách nhiệm quản lí, huy động cơ sở vật chất, tài chính phục vụ cho thực hiện

kế hoạch
4. Tổ chức bồi dưỡng cho các

lực lượng tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm
5. Tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm

với các trường bạn
8. Thầy/cô cho biết mức độ thực hiện của quản lí chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động trải nghiệm ở trường dân tộc nội trú THCS và THPT nơi thầy/cô công tác?

Các tiêu chí

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Chưa thực

hiện

1. Chỉ đạo giáo viên xây dựng chương trình, kế

hoạch HĐTN
2. Chỉ đạo giáo viên chuẩn bị hoạt động theo chủ

điểm, chủ đề
3. Chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp và

hình thức tổ chức HĐTN
4. Chỉ đạo tăng cường cơ sở vật chất, tài chính
5. Chỉ đạo giáo viên nhận xét đánh giá kết quả

HĐTN
9. Thầy/cô cho biết mức độ thực hiện của quản lí kiểm tra, đánh giá kế hoạch hoạt động trải nghiệm ở trường dân tộc nội trú THCS và THPT nơi thầy/cô công tác?


Các tiêu chí

Mức độ

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Chưa thực

hiện

1. Xây dựng (xác định) các tiêu chí kiểm tra hoạt

động trải nghiệm
2. Chỉ đạo lựa chọn các hình thức phương pháp

kiểm tra phù hợp để đánh giá HDTN
3. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch các hoạt động

trải nghiệm có đảm bảo mục tiêu chương trình.
4. Điều chỉnh kế hoạch hoạt động trải nghiệm (cả về hình thức, nội dung, phân bổ thời gian...) cho

phù hợp với học sinh
5. Tổ chức thu nhập các thông tin cho việc đánh

giá HĐTN thông qua nhiều kênh thông tin
10. Thầy/cô cho biết mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lí hoạt động trải nghiệm ở trường dân tộc nội trú THCS và THPT nơi thầy/cô công tác?


Các yếu tố ảnh hưởng

Mức độ ảnh hưởng

Ảnh hưởng

nhiều

Ảnh

hưởng

Ít ảnh

hưởng

Không ảnh

hưởng

1. Nhận thức của CBQL, GV về tầm quan trọng của

HĐTN ở trường PTDT nội trú THCS & THPT

2. GV thiếu kiến thức, kỹ năng tổ chức HĐTH cho

HS PTDT nội trú THCS & THPT

3. Thời giãn dành cho HĐTN

4. Sự phối hợp, ủng hộ của gia đình HS và cộng

đồng, địa phương nơi trường đóng quân

5. Cơ sở vật chất, kinh phí cho HĐTN

6. Chưa xây dựng tiêu chí đánh giá HĐTN cho HS ở

trường PTDT nội trú THCS & THPT

Xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô!

PHỤ LỤC 2

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho học sinh)


Để khảo sát hứng thú của các bạn học sinh về hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT Bắc Quang, Hà Giang, em vui lòng đóng góp ý kiến của mình qua việc trả lời các câu hỏi sau đây.

A.Phần thông tin

1. Họ và tên:...........................................

2. Giới tính: Nam Nữ

3. Học sinh khối:

B. PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT

Câu 1. Theo em HĐTN có tác dụng như thế nào đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh phổ thông?

Tác dụng của HĐTN

Tác

dụng

Bình

thường

Không có

tác dụng

1. Giúp bạn nắm vững, mở rộng và hiểu biết sâu sắc hơn

những kiến thức đã học trên lớp
2. Giúp bạn phát hiện và giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc

sống mà trên lớp không có điều kiện tìm ra
3. Giúp bạn phát huy khả năng hoạt động độc lập và tư

duy sáng tạo trong học tập và cuộc sống
4. HĐTN là cơ hội để giải trí
4. Rèn luyện kỹ năng học tập, làm việc độc lập, rèn luyện

bản thân phát triển toàn diện
5. Giúp bạn tăng thêm kĩ năng giao tiếp, ứng xử với bạn bè,

thầy cô giáo, người khác thông qua hoạt động trải nghiệm
Câu 2. Ý kiến đánh giá của em về mức độ thực hiện các nội dung của hoạt động trải nghiệm ở trường dân tộc nội trú THCS và THPT là:


Các nội dung hoạt động trải nghiệm

Mức độ thực hiện

Thường

xuyên

Chưa thường

xuyên

Chưa

thực hiện

(1) Thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm phát

triển kĩ năng giao tiếp và hợp tác trong lao động
(2) Thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm giáo

dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức, tìm hiểu phong cảnh, di tích văn hoá - lịch sử
(3) Thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm theo

chủ đề tích hợp các nội dung giáo dục
Các nội dung hoạt động trải nghiệm

Mức độ thực hiện

Thường

xuyên

Chưa thường

xuyên

Chưa

thực hiện

(4) Thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm theo chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ

năng sống
(5) Thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm theo

chủ đề định hướng nghề nghiệp
(6) Thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm theo

chủ đề xã hội


Câu 3. Hứng thú của em về hoạt động trải nghiệm?


Các hình thức hoạt động trải nghiệm

Mức độ hứng thú

Rất hứng thú

Hứng thú

Không hứng thú

1. Tổ chức hội thi
2. Tổ chức tham quan, dã ngoại
3. Tổ chức trò chơi
4. Tổ chức sự kiện
5. Tổ chức hoạt động CLB
6. Tổ chức diễn đàn
7. Tổ chức hoạt động chiến dịch

Câu 4. Ý kiến đánh giá của em về mức độ thực hiện các hoạt động trải nghiệm?


Các hình thức hoạt động trải nghiệm

Mức độ hứng thú

Rất cần thiết

Cần thiết

Không cần thiết

1. Tổ chức hội thi
2. Tổ chức tham quan, dã ngoại
3. Tổ chức trò chơi
4. Tổ chức sự kiện
5. Tổ chức hoạt động CLB
6. Tổ chức diễn đàn
7. Tổ chức hoạt động chiến dịch
Xem tất cả 112 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí