Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Khối Đảng, Đoàn

Ngoài ra còn có: “ Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý giáo dục ” của tác giả Nguyễn Ngọc Quang đã đề cập đến những khái niệm cơ bản của quản lý, quản lý giáo dục, các đối tượng của khoa học quản lý giáo dục; ...

Quản Lý Bồi Dưỡng Cán Bộ , Công Chức Khối Đảng, Đoàn

Từ đó có thể đưa ra khái niệm: “Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng và khách thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các thời cơ của tổ chức để ...

Quản Lý Bồi Dưỡng Cán Bộ , Công Chức Khối Đảng, Đoàn

Nhằm được lĩnh hội kiến thức về chuyên môn, hướng dẫn tự học, hệ thống hóa kiến thức và kĩ năng cơ bản. + Tự bồi dưỡng Tự học, tự bồi dưỡng là một trong những khả năng quan trọng của con người, năng lực này vốn tiềm ...

Ý Kiến Đánh Giá Của Cán Bộ, Công Chức (Học Viên)

Bảng 2.6. Ý kiến đánh giá của cán bộ, công chức (học viên) về công tác quản lý việc thực hiện nội dung, chương trình bồi dưỡng STT Nội dung Mức độ (tính theo %) Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt SL % SL % SL % SL % 1 Quản lý thực ...

Đánh Giá Hiệu Quả Sau Bồi Dưỡng Cán Bộ , Công Chức

Tuy nhiên, còn có ý kiến cho rằng việc thường xuyên có sự trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị có cán bộ cử đi học với Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh để quản lý học viên còn ít. Để biết được việc sử dụng cán bộ, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí