Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn - 14

Bắc Kạn;

+ Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch quản lý bồi dưỡng phù hợp với thực trạng và đặc điểm cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn tỉnh Bắc Kạn;

+ Biện pháp 3: Tổ chức thực hiện nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn tỉnh Bắc Kạn phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn;

+ Biện pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn tỉnh Bắc Kạn;

+ Biện pháp 5: Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và phương tiện phục vụ bồi dưỡng.

Về tính cần thiết: Cả 5 biện pháp đưa ra đều nhận được sự đồng thuận cao của các đối tượng khảo sát, có tỷ lệ từ 60,8% đến 100% đánh giá là “Rất cần thiết” để đổi mới công tác quản lý bồi dưỡng cán bộ công chức. Căn cứ vào kết quả này phần nào khẳng định những biện pháp đưa ra được các đối tượng là những người trực tiếp liên quan tới công tác quản lý bồi dưỡng ở tỉnh thời gian qua xác nhận là cần thiết. Những biện pháp này sẽ góp phần quan trọng vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh trong thời gian tới.

Có 3,8% cho rằng ít cần thiết. với lý do công tác quản lý bồi dưỡng của tỉnh đã đảm bảo, có những thành tích đáng kể trong những năm qua nên nếu thời gian tới tiếp tục giữ vững được các thành tích đó đã là sự thành công trong công tác quản lý bồi dưỡng.

Về tính khả thi: Cả 5 biện pháp đưa ra đều nhận được sự đồng thuận cao về tính khả thi, trong đó có tỷ lệ từ 51,9% đến 73,1% ý kiến trở lên cho rằng là “Rất khả thi”. Trong đó có biện pháp đổi mới quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho giảng dạy và học tập cho rằng “không khả thi” cao nhất với tỷ lệ 9,6%. Điều này cho thấy việc đổi mới và nâng cấp về cơ sở vật chất của tỉnh cần được tiến hành đồng bộ, thực hiện trong thời gian dài, bởi Bắc Kạn là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn thu từ ngân sách hằng năm thấp. Việc đầu tư kinh phí cho công tác bồi dưỡng của tỉnh nói riêng luôn được

các cấp uỷ quan tâm, song trong điều kiện khó khăn chung của cả tỉnh thì việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho giảng dạy và học tập là việc làm không phải “một sớm, một chiều”.

Tóm lại, mặc dù còn một số ý kiến băn khoăn về tính cần thiết và tính khả thi của 5 biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh Bắc Kạn mà tác giả đã phân tích ở phần trên, song về cơ bản các đối tượng được khảo nghiệm đã đồng thuận với tỷ lệ cao, cho rằng có thể đem áp dụng vào thực tiễn để công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói chung, cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể nói riêng ngày càng hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 125 trang tài liệu này.

Như vậy, trong bối cảnh nước ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân trong điều kiện quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế phát triển mạnh mẽ thì một vấn đề cấp bách đặt ra là phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp, đảm bảo đủ trình độ, năng lực và phẩm chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao. Vì vậy, đối với cả nước nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đang đặt ra nhiều vấn đề phải nghiên cứu, đề xuất biện pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Luận văn thạc sĩ “Quản lý bồi dưỡng cán bộ khối Đảng, Đoàn tỉnh Bắc Kạn” đã phần nào đáp ứng được yêu cầu trên.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là công việc phức tạp liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều vấn đề, nên đòi hỏi sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, các ngành và các cá nhân. Đồng thời, cần có cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, tài chính và đặc biệt là đội ngũ giảng viên ngang tầm để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức trong tình hình mới.

Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn - 14

Tiểu kết Chương 3


Dựa trên 4 nguyên tắc (đảm bảo tính thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, đảm bảo tính đồng bộ và đảm bảo tính kế thừa) tôi đề xuất 5 biện pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn tỉnh Bắc Kạn (Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng của bồi dưỡng cán bộ công chức khối Đảng đoàn tỉnh Bắc Kạn; xây dựng kế hoạch quản lý bồi dưỡng phù hợp với thực trạng và đặc điểm cán bộ công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn; tổ chức thực hiện nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn và tăng cường quản lý cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động bồi dưỡng). Ở mỗi biện pháp đều xác định rõ mục tiêu, nội dung, cách tiến hành và điều kiện thực hiện.

Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý bồi dưỡng cho thấy cả 5 biện pháp được đề xuất là rất cần thiết và có tính khả thi cao.

Để công tác quản lý bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn tỉnh Bắc Kạn đạt chất lượng và hiệu quả, các nhà quản lý phải biết vận dụng linh hoạt, mềm dẻo các biện pháp cho phù hợp với từng thời điểm, tình hình, điều kiện thực tế, phát huy quyền chủ động, sáng tạo của các nhà quản lý, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và sự kết hợp của các yếu tố, các thành viên tham gia vào công tác quản lý việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn tỉnh Bắc Kạn.

KÉT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1. Kết luận

Qua nghiên cứu lý luận và thực trạng về quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn cho thấy:

1.1. Bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn tỉnh là nhiệm vụ hết sức cần thiết nhất là trong thời kỳ CNH- HĐH và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người cán bộ- nhân tố quyết định hàng đầu. Các nhà quản lý bồi dưỡng cần có nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục tiêu, biện pháp, phương pháp tổ chức quản lý đề việc bồi dưỡng cán bộ, công chức tiến hành một cách có nền nếp, chủ động và đạt hiệu quả ngày một tốt hơn, Nếu các nhà quản lý thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý bồi dưỡng sẽ góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn cũng như nâng cao chất lượng hiệu quả thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức.

1.2. Khảo sát thực trạng quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn cho thấy: Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thời gian qua đã đạt được những thành quả nhất định: Hằng năm, số lượng học viên của khối Đảng, Đoàn thể trong tỉnh cử đi học đều tăng. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống trong thực thi nhiệm vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể được nâng lên; nhận thức trách nhiệm của các nhà quản lý có sự chuyển biến tích cực; tổ chức, chỉ đạo bồi dưỡng cơ bản đi vào nền nếp.

Tuy nhiên kết quả khảo sát cũng phản ánh những hạn chế trong công tác quản lý, đó là: Một số chương trình còn nặng về lý thuyết, chưa phù hợp với trình độ và yêu cầu của cán bộ, công chức. Việc áp dụng phương tiện dạy học mới như sử dụng các phần mềm, công nghệ tin học, ngoại ngữ cũng còn hạn chế, nhất là số giảng viên cao tuổi. Chính sách khuyến khích người học chưa cao, chưa tạo điều kiện thời gian và công việc cho cán bộ đi học, nghĩa là mặc dù trên danh sách vẫn cử đi học nhưng đồng thời vẫn giao việc làm, phải đi

họp... làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Các điều kiện phục vụ cho giảng dạy còn thiếu, chưa đồng bộ nên chưa phát huy được việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát sau bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức.

1.3. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực trạng, đề tài đã đề xuất 5 biện pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn tỉnh Bắc Kạn:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng của bồi dưỡng cán bộ công chức khối Đảng đoàn tỉnh Bắc Kạn;

- Xây dựng kế hoạch quản lý bồi dưỡng phù hợp với thực trạng và đặc điểm cán bộ công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn;

- Tổ chức thực hiện nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn;

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn;

- Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động bồi dưỡng.

Các biện pháp trên có mối quan hệ biện chứng, tương hỗ lẫn nhau tạo thành một hệ thống. Mỗi biện pháp là một phần của hệ thống giúp các nhà quản lý quản lý tốt việc bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay.

2. Khuyến nghị

Thứ nhất: Đối với tỉnh Bắc Kạn

Sớm ổn định việc xây dựng qui hoạch, bố sung quy hoạch hàng năm, thống nhất quy định sử dụng cán bộ theo các chức danh sau khi đưa đi bồi dưỡng, trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trước mắt và lâu dài các đối tượng cán bộ đến năm 2020. Đưa người đi đào tạo, bồi dưỡng phải nằm trong danh sách được sử dụng, có như vậy mới chủ động công tác đào tạo, đồng thời khi đào tạo, bồi dưỡng về mới bố trí sắp xếp được hợp lý, phát huy vai trò tác dụng của cán bộ trong hệ thống chính trị sau đào tạo, bồi dưỡng.

Tăng cường chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ sở đào tạo, tránh tình trạng lấn sân trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Tăng nguồn đầu tư ngân sách để nâng cao chất lượng mọi mặt của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, vì nơi đây trực tiếp làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Thứ hai: Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện

Để tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, hàng năm các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện cần chủ động đề xuất với tỉnh và phối hợp với Trường Chính trị để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho đơn vị. Chú trọng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, kỹ năng thực hành. Tạo điều kiện về thời gian, bố trí công việc hợp lý để cán bộ, công chức có điều kiện theo học. Lấy kết quả sau bồi dưỡng để đánh giá chất lượng cán bộ và bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp và làm căn cứ đánh giá, bổ nhiệm cán bộ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (2007), Nghị quyết số 03- NQ/TW ngày 18 tháng 6 năm 2007 của BCH Trung ương lần thứ 3 (khóa

VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Nguyễn Hữu Cát (2000), Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay.

3. Chủ nghĩa Mác - Lênnin toàn tập, NXB ST.

4. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996), Đại Cương về quản lý - Đề cương về bài giảng cao học, Đại học quốc gia Hà Nội.

5. Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ- CP ngày 05 tháng 3 năm về ĐTBD công chức.

6. Chính phủ (2011), Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020.

7. Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Nghị quyết số 17- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

9. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2006), Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

10. Hồ Chí Minh: Về vấn đề cán bộ, Nxb ST.

11. Khoa học quản lý (tập 1 NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội năm 1999)

12. Trần Kiểm, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản của khoa học quản lý giáo dục.

13. Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB khoa học- Kỹ thuật, 1993.

14. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Đại cương về quản lý giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.

15. Nguyễn Thị Nga (2014), Luận văn thạc sỹ: Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học tại Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên.

16. Nghị quyết số 10- NQ/TU ngày 26 tháng 4 năm 2016 của BTV Tỉnh ủy Bắc Kạn về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016- 2020.

17. Nguyễn Ngọc Quang (1989), Một số khái niệm về quản lý giáo dục, Tập bài giảng SĐH, Trường CBQL Giáo dục và đào tạo, Hà Nội.

18. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật cán bộ, công chức, Hà Nội.

19. Tỉnh uỷ Bắc Kạn (2016), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 02- ĐA/TU về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, giai đoạn 2011-2016.

20. Tỉnh uỷ Bắc Kạn (2017), Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

21. Từ điển Tiếng Việt do GS. Hoàng Phê chủ biên (Nxb, Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2010).

22. Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2003), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

23. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII, Văn phòng Trung ương Đảng.

24. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, X.

25. Lại Đức Vượng (2009), Luận án tiến sĩ: Quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng công chức hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Xem tất cả 125 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí