Xây Dựng Kế Hoạch Quản Lý Bồi Dưỡng Phù Hợp Với Thực Trạng Và Đặc Điểm Cán Bộ Công Chức Khối Đảng, Đoàn Tỉnh Bắc Kạn

3.2.1.2. Nội dung

Quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về hoạt động bồi dưỡng; các văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ, từng bước tiến hành đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của đối tượng bồi dưỡng và vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý của các chủ thể tham gia bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ hướng đến thực hiện tốt mục tiêu Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020 là tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ với các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước trọng tâm trong giai đoạn II (2016- 2020) là “Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công” [6] và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10- NQ/TU ngày 26 tháng 4 năm 2016 của BTV Tỉnh ủy Bắc Kạn về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016- 2020 [16].

- Quán triệt sâu sắc và cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và hệ thống các cơ sở bồi dưỡng.

3.2.1.3. Cách thực hiện

Trước hết, tăng cường hơn nữa sự lãnh, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức trong thời gian tới; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ và cơ quan có thẩm quyền mở lớp, các cơ quan Đảng, đoàn thể trong quá trình tổ

chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành và người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác cán bộ; trước yêu cầu đổi mới phải xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức, kỹ năng hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chủ yếu thông qua việc quán triệt, phổ biến của các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan tại các hội nghị, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên của cơ quan; huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh- truyền hình, Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của tỉnh.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng phải thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, gắn việc xây dựng quy hoạch cán bộ với kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh của từng giai đoạn. Chọn, cử cán bộ đi bồi dưỡng đúng đối tượng, thiết thực, tránh tràn lan, gây tốn kém, lãng phí.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ có thẩm quyền đối với các cơ sở bồi dưỡng, đặc biệt là trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực quản trị nội bộ của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 125 trang tài liệu này.

- Tăng cường vai trò quản lý của các cơ quan chức năng trong công tác phối hợp: Lãnh đạo quản lý cần có nhận thức và quan điểm chỉ đạo tập trung ưu tiên đối với hoạt động đổi mới, tăng cường sự phối hợp quản lý; luôn xác định đây là hoạt động trọng tâm về công tác bồi dưỡng; hàng quý, 6 tháng, tổng kết năm thông qua giao ban nắm bắt tình hình để kiểm tra, đôn đốc.

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện

Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn - 12

Luôn có sự thống nhất từ ý chí đến hành động của cán bộ lãnh đạo quản lý, của đội ngũ cán bộ, công chức về ý thức trách nhiệm, vì mục tiêu đặt ra.

Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu cho tỉnh cần cụ thể hóa các quy định sát hợp với tình hình thực tế cụ thể ở địa phương để tổ chức thực hiện; xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp với các tổ

chức trong hệ thống chính trị cơ sở, nhằm nâng hiệu quả hoạt động quản lý bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng và chất lượng đội ngũ CBCC.

Cần có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị làm công tác tuyên truyền tại địa phương như Báo, Đài, Ban Tuyên giáo… để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các văn bản liên quan đến công tác bồi dưỡng cán bộ.

Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình mới, theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, bộ máy tinh gọn, nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo.

3.2.2. Xây dựng kế hoạch quản lý bồi dưỡng phù hợp với thực trạng và đặc điểm cán bộ công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn

3.2.1.1. Mục tiêu

Việc xây dựng kế hoạch quản lý bồi dưỡng sẽ giúp cho các nhà quản lý xác định được nội dung cần triển khai thực hiện và phải đảm bảo sát với yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức theo quy định, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới đang đặt ra không chỉ đối với xã hội mà phải gắn với nhu cầu của từng cơ quan, đơn vị, với thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức. Căn cứ vào đó để các nhà quản lý xác định mục tiêu cho từng loại chương trình bồi dưỡng và lập kế hoạch cụ thể cho công tác bồi dưỡng theo lộ trình.

Kế hoạch phải có tính khả thi, tính khoa học và thực tiễn làm cơ sở cho quá trình tổ chức thực hiện, đưa công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức đi vào nền nếp và thực hiện theo đúng tiến trình kế hoạch để hướng tới mục tiêu đã định.

Việc xây dựng kế hoạch quản lý phù hợp góp phần tạo ra khả năng huy động và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác bồi dưỡng một cách tốt nhất, giúp các nhà quản lý thực hiện tốt chức năng tổ chức kiểm tra và chủ động điều chỉnh những sai lệch trong công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức

khối Đảng, Đoàn thể nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

3.2.1.2. Nội dung

Tăng cường và đổi mới công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Hàng năm, cần có kế hoạch rà soát, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức. Thống kê cụ thể số lượng cán bộ đã qua bồi dưỡng, chưa qua bồi dưỡng và căn cứ vào nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch cho sát với đối tượng. Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh có sự chỉ đạo các cơ quan tham mưu cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, huyện (thành phố), qua đó nắm bắt số lượng cán bộ, công chức cần bồi dưỡng.

3.2.1.3. Cách thực hiện

Đẩy mạnh công tác rà soát đối tượng, xác định việc bồi dưỡng cán bộ, công chức phải gắn với chức danh, nhiệm vụ; theo tiêu chuẩn quy định ở mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Yêu cầu từng cấp, đơn vị chủ động rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức từ đó có kế hoạch bồi dưỡng cho giai đoạn tiếp theo. Thông qua kết quả rà soát, đánh giá, có phương án lựa chọn đúng đối tượng đưa đi bồi dưỡng, tránh tình trạng tràn lan, chương trình trùng lắp gây tốn kém thời gian và tiền của nhà nước.

Xây dựng kế hoạch bao gồm kế hoạch dài hạn mang tính chiến lược và kế hoạch ngắn hạn, đảm bảo tính cấp thiết của nội dung cần bồi dưỡng. Kế hoạch phải mang tính thống nhất, toàn diện, tăng cường tính thực tiễn và phải được các nhà quản lý xây dựng trong nhiều năm.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng dài hạn phải dựa trên cơ sở nhu cầu phát triển chung của đội ngũ cán bộ, công chức về số lượng, đối tượng, nội dung, chương trình bồi dưỡng toàn diện.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn hằng năm thông qua việc kiểm tra, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức kết hợp với yêu cầu thực tế về đội ngũ cán bộ, công chức mà xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, sát hợp.

Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức phù hợp với điều kiện đơn vị nhằm bảo đảm tính chủ động trong triển khai, tổ chức các hoạt

động bồi dưỡng và sớm chủ động tạo nguồn bổ sung công chức cho các cơ quan, đoàn thể các cấp.

Khi xây dựng kế hoạch cần khảo sát điều tra quy hoạch về công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trên địa bàn toàn tỉnh để nắm bắt rõ về số lượng, về trình độ nghiệp vụ để làm căn cứ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp; đưa ra được những căn cứ làm định hướng cho việc xác định mục tiêu, những công việc phải làm, những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể và những biện pháp thực hiện phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động. Ví dục việc viết giáo trình cũng có sự thay đổi; không mang nặng tính lý thuyết hàn lâm mà đi sâu vào thực tế, sát với tình hình của địa phương với những ví dụ và số liệu cụ thể…chủ yếu cho học viên tự nghiên cứu ở nhà, tích cực thảo luận và thực hành trao đổi theo nhóm, giảng viên hướng dẫn trả lời, giải đáp thắc mắc vào cuối tuần.

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện

Để làm tốt công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức, cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Một là, kế hoạch bồi dưỡng cần phải dựa trên yêu cầu chính trị, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể; cần làm rõ về mục tiêu bồi dưỡng là trang bị cho CBCC có tầm nhìn, có năng lực làm việc thực tế đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hướng tới sự phát triển năng lực của CBCC.

Hai là, bồi dưỡng trên cơ sở năng lực làm việc cho CBCC, phải xác định nhu cầu và mục đích học tập rõ ràng, xác định nguyên tắc trong các chương trình bồi dưỡng cung cấp kiến thức ở mức cần thiết và rèn luyện kỹ năng đến mức có thể.

Ba là, xây dựng mục tiêu bồi dưỡng cán bộ phải sát với yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ công chức, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tình hình mới đang đặt ra không chỉ đối với xã hội mà phải gắn với nhu cầu của các cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào đó để xác định mục tiêu cho từng loại chương trình bồi dưỡng và lập kế hoạch cụ thể cho công tác bồi dưỡng trong từng năm.

Bốn là, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBCC cần gắn với quy hoạch, sử

dụng và tạo nguồn cán bộ công chức lâu dài. Với tình hình hiện nay, khi lực lượng CBCC trong khối Đảng, đoàn thể ngày càng bó hẹp, ít được tuyển dụng mới, một số cơ quan trong khối có đội tuổi trung bình cao (như Hội Cựu Chiến binh, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan khối Đảng), việc quy hoạch, bồi dưỡng phải hết sức coi trọng và hướng vào nhóm đối tượng trẻ để tạo nguồn cán bộ công chức, trẻ hóa đội ngũ trong tương lai.

3.2.3. Tổ chức thực hiện nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn

3.2.3.1. Mục tiêu

Nội dung, chương trình là khâu rất quan trọng của công tác bồi dưỡng. Vì thực tiễn rất sinh động và không ngừng thay đổi nên cần phải đổi mới nội dung, chương trình, phải bám sát với thực tế, bắt kịp với những yêu cầu về nghiệp vụ quản lý.

Đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng nhằm lựa chọn và xây dựng nội dung, chương tình mới theo hướng thiết thực, đáp ứng nhu cầu cán bộ, công chức và sự nghiệp đổi mới đất nước. Khắc phục tình trạng nội dung bồi dưỡng dàn trải, thiếu trọng tâm, mang tính hình thức và chưa đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức mong đợi.

Đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng là một trong những giải pháp lớn, quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể.

3.2.3.2. Nội dung

Xác định nội dung bồi dưỡng cụ thể, đáp ứng yêu cầu và mong muốn của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đa dạng hoá các hình thức, nội dung và phương pháp bồi dưỡng theo hướng đáp ứng nhu cầu công việc. Đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn sâu đối với cán bộ thực hiện tác nghiệp ở cơ sở, số cán bộ trẻ có năng lực. Bên cạnh việc bồi dưỡng về chuyên môn, cần tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước và bồi dưỡng theo vị trí việc làm. Xác định rõ những điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, công chức tham gia các chương

trình bồi dưỡng lý luận chính trị; chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước,…

Tăng cường tự bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể.

3.2.3.3. Cách thực hiện

Đổi mới nội dung bồi dưỡng theo hướng đảm bảo quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ cán bộ, công chức cũng như yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn của từng cán bộ, công chức.

Xây dựng và hoàn thiện chương trình, nội dung và phương thức bồi dưỡng công chức theo hướng nâng cao kiến thức, kỹ năng hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức theo ngạch và theo chức vụ đang đảm nhận, kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, kiến thức và kỹ năng.

Trưng cầu ý kiến của đội ngũ cán bộ, công chức, các nhà quản lý, báo cáo viên … về nội dung, hình thức bồi dưỡng để xác định được nhu cầu và mong muốn của họ.

Cập nhật những nội dung bồi dưỡng chuyên môn của từng ngành, đòi hỏi đội ngũ báo cáo viên, giảng viên phải am hiểu về lĩnh vực của mỗi chuyên ngành. Các nội dung bồi dưỡng chuyên ngành phải phù hợp với nhu cầu, mong muốn của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với tình hình thực tiễn.

Cập nhật và nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.

Cán bộ, công chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định đối với từng ngạch, từng chức danh; bổ sung và cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý theo tiêu chuẩn quy định của các chức danh mà công chức đảm nhận.

Bên cạnh nội dung, chương trình thì phương pháp bồi dưỡng cũng có vai trò hết sức quan trọng. Do đó, cần đổi mới các phương pháp bồi dưỡng theo hướng hướng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý gắn với vị trí và trách nhiệm tương ứng của cán bộ; thay đổi, kết hợp các phương pháp giảng dạy hiện đại

như phương pháp thảo luận, làm việc nhóm, kích thích tư duy; đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm, người học tham gia tích cực vào quá trình bồi dưỡng; đề cao vai trò chủ động và tính sáng tạo của học viên, giúp học viên tiếp tục tự học, bổ sung, mở rộng và nâng cao kiến thức, rèn luyện về phương pháp tư duy, khả năng vận dụng giải quyết tình huống thực tiễn; khuyến khích học viên đi nghiên cứu, khảo sát thực tế giữa các đơn vị bạn với thời gian thích hợp để điều tra, nghiên cứu tình huống nhằm góp phần giải quyết một số vấn đề và đề xuất những biện pháp xử lý vấn đề đang nổi cộm, bức xúc hiện nay...

Trong các khóa bồi dưỡng, mời các chuyên gia cao cấp của Trung ương, cán bộ chuyên môn có nhiều kinh nghiệm tham gia truyền đạt.

Tỉnh và các huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể phải có cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức chủ động, tự giác học tập, bồi dưỡng theo tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, chuyển qúa trình bồi dưỡng thành qúa trình tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực, chất lượng và hiệu quả công tác.

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện

- Hệ thống hóa và nâng cao chất lượng chương trình, giáo trình bồi dưỡng công chức. Việc xây dựng chương trình phải đáp ứng nhu cầu của người học, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức và có tính hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cao; giảm những phần kiến thức về lý luận chung chung. Trong việc thiết kế nội dung chương trình bồi dưỡng cần tham khảo ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý của chính những người học và của cơ quan, đơn vị cử đi học. Thực tế cho thấy, nội dung chương trình chỉ thu hút được người học khi nó thực sự thiết thực đối với họ.

- Đội ngũ giảng viên đóng vai trò quyết định đối với chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức. Vì vậy, cần tiếp tục tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy. Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu bồi

Xem tất cả 125 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí