Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn - 15


PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC


PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho học viên)


Để tìm hiểu thực trạng quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể của tỉnh Bắc Kạn, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn đề sau bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng. Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

1. Giới tính: Nam ………………; Nữ……………..

2. Trình độ chuyên môn:

3. Thạc sĩ ……………….; Đại học……………….; Cao đẳng ………….. 4. Thâm niên công tác (số năm) .............................................................

Câu 1. Đánh giá của đồng chí về quản lý công tác lập kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể của tỉnh Bắc Kạn ?


STT


Nội dung lập kế hoạch

Mức độ

Rất phù

hợp

Phù hợp

Bình

thường

Không PH

1

Mục tiêu bồi dưỡng nói chung

2

Thời gian và phân bổ thời gian

cho các khóa học

3

Xác định đối tượng bồi dưỡng,

nội dung, các phương án, biện pháp cần bồi dưỡng.

4

Những yêu cầu đặt ra và đạt

được trong bồi dưỡng

5

Thời gian thực hiện tối thiểu

trong mỗi hoạt động bồi dưỡng

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 125 trang tài liệu này.

Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn - 15

Câu 2: Đánh giá của đồng chí về công tác quản lý việc thực hiện nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể của tỉnh Bắc Kạn?STT


Nội dung lập kế hoạch

Mức độ

Rất phù

hợp

Phù hợp

Bình

thường

Không PH

1

Quản lý thực hiện kế hoạch,

tiến độ thời gian của bồi dưỡng

2

Quản lý nội dung, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, học

tập trên lớp

3

Quản lý hoạt động thực hành,

thực tế nghiệp vụ bồi dưỡng


Câu 3. Ý kiến đánh giá của đồng chí về quản lý phương pháp và hình thức bồi dưỡng của tỉnh?


STT


Nội dung lập kế hoạch

Mức độ

Rất phù

hợp

Phù hợp

Bình

thường

Không PH

1

Về công tác quản lý phương pháp bồi dưỡng

2

Về công tác quản lý hình thức bồi dưỡng

3

Về công tác quản lý hoạt

động kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng

PHỤ LỤC 2


PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý)


Để tìm hiểu thực trạng quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn đề sau bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng. Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

1. Học và tên (nếu là giảng viên, báo cáo viên) ………………………….. 2. Giới tính: Nam …………………..; Nữ ……………………………..…

3. Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ ……….; Đại học ………; Cao đẳng …….; Trung cấp ……….. 4. Thâm niên công tác (số năm) ..............................................................

Câu 1. Đánh giá của đồng chí về quản lý công tác lập kế hoạch bồi dưỡng cán bộ công chức chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn?


STT


Nội dung lập kế hoạch

Mức độ

Rất phù

hợp

Phù hợp

Bình thường

Không PH

1

Mục tiêu bồi dưỡng nói chung

2

Thời gian và phân bổ thời gian

cho các khóa học


3

Xác định đối tượng bồi dưỡng, nội dung, các phương án, biện

pháp cần bồi dưỡng.

4

Những yêu cầu đặt ra và đạt

được trong bồi dưỡng

5

Thời gian thực hiện tối thiểu

trong mỗi hoạt động bồi dưỡng

Câu 2. Ý kiến đánh giá của đồng chí về công tác quản lý việc thực hiện nội dung, chương trình bồi dưỡng của tỉnh?


STT


Nội dung lập kế hoạch

Mức độ

Rất phù

hợp

Phù hợp

Bình

thường

Không PH

1

Quản lý thực hiện kế hoạch, tiến độ

thời gian của bồi dưỡng

2

Quản lý nội dung, kế hoạch bồi

dưỡng chuyên môn, học tập trên lớp

3

Quản lý hoạt động thực hành, thực

tế nghiệp vụ bồi dưỡng


Câu 3. Ý kiến đánh giá của đồng chí về quản lý phương pháp và hình thức hoạt động bồi dưỡng của tỉnh?


STT


Nội dung lập kế hoạch

Mức độ

Rất phù

hợp

Phù hợp

Bình

thường

Không PH

1

Về công tác quản lý phương pháp

bồi dưỡng

2

Về công tác quản lý hình thức bồi

dưỡng


3

Về công tác quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả bồi

dưỡng

PHỤ LỤC 3


PHIẾU ĐÁNH GIÁ

HIỆU QUẢ SAU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

(Dành cho cán bộ lãnh đạo sử dụng CBCC và Cựu học viên)

Kính chào Ông/Bà!

Nhằm đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), chúng tôi tiến hành lấy ý kiến phản hồi của cán bộ lãnh đạo sử dụng CBCC và cựu học viên về hiệu quả sau bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng: ……………..…………………………………………

………………………………………………………………………………….

Các thông tin phản hồi của Ông/Bà sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!


Câu 1. Dưới đây là các tiêu chí/chỉ báo đánh giá liên quan trực tiếp đến hiệu quả sau bồi dưỡng. Ông/Bà hãy lựa chọn mức đánh giá (con số) mà mình thấy phù hợp nhất về từng nội dung liên quan, khoanh tròn vào ô tương ứng.

Mức độ đánh giá

j Hoàn toàn không cải thiện so với trước khi bồi dưỡng → s Cải thiện tốtTT


Tiêu chí/ Chỉ báo

Mức độ đánh giá

j Hoàn toàn không cải thiện so với

trước khi bồi dưỡng → s Cải thiện tốt

HQSĐT1. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ

1.1.

Kiến thức chuyên môn của CB (CC,VC)

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

1.2.

Kiến thức nghiệp vụ của CB (CC,VC)

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

HQSĐT2. Kỹ năng

2.1.

CB (CC,VC) vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

Kỹ năng giải quyết vấn đề của CB (CC,VC)

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

HQSĐT3. Thái độ của cán bộ, công chức sau bồi dưỡng

3.1.

Tính chủ động, tích cực của CB (CC,VC) trong công việc

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

3.2.

Tính trách nhiệm của CB (CC,VC) trong công việc

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

3.3.

Tinh thần hợp tác của CB (CC,VC) với đồng nghiệp

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

2.2.


Câu 2. Những ý kiến đóng góp khác của Ông/Bà để nâng cao hiệu quả bồi dưỡng

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 3. Xin Ông/Bà cho biết một số thông tin cá nhân:

3.1. Giới tính: □ Nam □ Nữ

3.2. Tuổi:

3..3 CB diện Tỉnh quản lý …………………….

3.4. Thâm niên công tác trong công việc hiện tại: ………………………… …..

XIN CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ!

PHỤ LỤC 4

PHIẾU KHẢO NGHIỆM

Để đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng dưới đây.


STT


Biện pháp

Tính cần thiết %

Tính khả thi %

Rất cần

thiết

Cần thiết

Ít cần thiết

Không cần

thiết

Rất khả

thi

Khả thi

Ít khả

thi

Không khả thi


1.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng của bồi dưỡng cán bộ công chức khối

Đảng đoàn tỉnh Bắc Kạn


2.

Xây dựng kế hoạch quản lý bồi dưỡng phù hợp với thực trạng và đặc điểm cán bộ công chức

khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn


3.

Tổ chức thực hiện nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn tỉnh Bắc Kạn phù hợp với yêu cầu và

nhiệm vụ thực tiễn


4.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng cán bộ công chức khối Đảng,

đoàn tỉnh Bắc Kạn


5.

Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và

phương tiện phục vụ bồi dưỡng

Xem tất cả 125 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí