Kết Quả Kiểm Định Kmo Và Bartlett’S Test Biến Phụ Thuộc

Bảng 2. 8. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s Test biến phụ thuộc KMO and Bartlett’s Test Hệ số KMO (Kaiser Meyer – Olkin of Sampling Adequacy) 0,684 Đại lượng thống kế (Bartlett’s Test) Approx. Chi-Square 103,622 Df 3 Sig. 0,000 (Nguồn: Kết quả phân ...

Thông Tin Cá Nhân Câu 1: Giới Tính Của Anh/ Chị:

3. Tiền lương của Anh/Chị được trả đầy đủ theo hợp đồng ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 4. Mức lương hiện tại của anh/ chị phù hợp so với mặt bằng chung của thị trường Lao động ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Phúc lợi 1. Công ty hỗ trợ các khoản đi lại ...

Chuẩn Bị Hồ Sơ (Từ 1/11/2020 Đến 10/11/2020)

Total 150 100.0 100.0  Đồng nghiệp Statistics DONGNGHIEP1 DONGNGHIEP2 DONGNGHIEP3 DONGNGHIEP N Valid Missing Mean Mode 150 150 150 150 0 0 0 0 4.01 4.12 3.81 3.94 5 5 5 5 DONGNGHIEP1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong dong y 6 4.0 4.0 4.0 Khong dong y 6 4.0 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí