Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên Công ty cổ phần 207 - 1ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

----------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ 1


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 125 trang tài liệu này.

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 207Sinh viên thực hiện:

Phạm Thị Hồng Nhung Mã sinh viên: 17K4021184 Lớp: K51C QTKD

Niên khóa: 2017-2021


Giảng viên hướng dẫn :

ThS. Nguyễn Thị Minh Hương


Huế, 06/2021
LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, đặc biệt là Quý thầy cô Khoa Quản trị Kinh doanh đã tận tình truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện cho tôi được tham gia thực tập cuối khóa.

Để có thể hoàn thành bài cáo báo này, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn đến quý Thầy, Cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt những kiến thức cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ bảo, hướng dẫn của các thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh và đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô ThS. Nguyễn Thị Minh Hương đã luôn quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn tôi tận tình trong suốt quá trình thực tập vừa qua để tôi có thể hoàn thành đề tài này.

Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần 207 đã tiếp nhận tôi, hướng dẫn, cung cấp tài liệu phục vụ cho báo cáo lần này. Tôi rất vui khi đến thực tập tại quý công ty, có Ban lãnh đạo cùng Anh, Chị đang làm việc tại đây tận tình chỉ bảo cho tôi trong thời gian qua.

Tôi hy vọng rằng, sau đợt thực tập lần này sẽ nhận được những sự đóng góp, chỉ bảo từ quý thầy cô để có thể giúp tôi đúc kết được những kinh nghiệm thực tiễn cho bản thân mình, giúp tôi phát hiện ra những điểm mạnh để tiếp tục phát huy cũng như sớm phát hiện những điểm yếu mà bản thân còn gặp phải để khắc phục trong thời gian sắp tới. Tôi xin chân thành cảm ơn!


Sinh viên

Phạm Thị Hồng Nhung


SVTH: Phạm Thị Hồng Nhung

i


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ...............................................................

MỤC LỤC .....................................................................

DANH MỤC BẢNG .....................................................

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ..................................

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................

1 .Tính cấp thiết của đề tài ............................................

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ................................. 2.1. Mục tiêu chung....................................................... 2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................. 3.1. Đối tượng nghiên cứu............................................. 3.2. Phạm vi nghiên cứu................................................ 4. Phương pháp nghiên cứu...........................................

4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ................................

4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp.................

4.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp ..................

4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu............................... 4.3. Quy trình nghiên cứu.............................................. 5. Bố cục đề tài .............................................................. PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN........................................................

1.1. Cơ sở lý luận .........................................................

1.1.1. Sự hài lòng của nhân viên trong công việc .........

1.1.2. Các lý thuyết về sự hài lòng của nhân viên trong công việc

1.1.2.1. Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow ...............

1.1.2.2. Thuyết hai yếu tố của Herzberg .......................


1.1.2.3. Thuyết công bằng của John Stacey Adams (1963)

1.1.2.4. Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom ..................

1.1.2.5. Mô hình chỉ số mô tả công việc Job Descriptive Index (JDI)

1.1.3. Một số mô hình nghiên cứu liên quan sự hài lòng của nhân viên trong công việc

.......................................................................................

1.2. Mô hình nghiên cứu ...............................................

1.3. Cơ sở thực tiễn ....................................................... CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..............................................................................

2.1. Đặc điểm của công ty cổ phần 207- Quảng Bình...

2.1.1. Tóm tắt quá trình hoạt động ................................

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty ......................

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty ......

2.1.3.1. Nguyên tắc tổ chức quản lý của Công ty .........

2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và Chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban trong Công ty. ...................................................................................

2.2. Tình hình công ty cổ phần 207...............................

2.2.1.Tình hình quản trị nhân sự tại công ty .................

2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần 207 giai đoạn 2017-2019

2.3. Kết quả nghiên cứu.................................................

2.3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu...................................

2.3.1.1. Đặc điểm mẫu theo giới tính ............................

2.3.1.2. Đặc điểm mẫu theo độ tuổi ..............................

2.3.1.3. Đặc điểm mẫu theo trình độ học vấn ...............

2.3.1.4. Đặc điểm mẫu theo bộ phận làm việc ..............

2.3.1.5. Đặc điểm mẫu theo thời gian làm việc.............

2.3.1.6. Đặc điểm mẫu theo thu nhập hàng tháng .........


2.3.2. Kiểm định sự tin cậy của thang đo ......................

2.3.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis)...............

2.3.3.1. Kiểm định KMO và Bartlett’s Test biến độc lập

2.3.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập

2.3.3.3. Kiểm định KMO và Bartlett’s Test biến phụ thuộc

2.3.3.4. Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc

2.3.4. Kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu .

2.3.4.1. Kiểm định mối tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc .............

2.3.4.2. Xem xét tự tương quan.....................................

2.3.4.3. Xem xét đa cộng tuyến.....................................

2.3.4.4. Kiểm định phân phối chuẩn của phần dư.........

2.3.5. Mô hình hồi quy ..................................................

2.3.5.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình ................... 2.3.5.2.. Kiểm định sự phù hợp của mô hình ................ 2.3.5.3. Phân tích hồi quy..............................................

2.3.6. Đánh giá của công nhân viên về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công vệc của Công ty Cổ phần 207........................................ CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ

HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 207Error! Bookm

3.1. Định hướng.............................................................

3.1.1. Định hướng của công ty ......................................

3.1.2. Định hướng từ kết quả nghiên cứu......................

3.2. Giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần 207 ........................................................................

3.2.1. Nhóm giải pháp về hỗ trợ quan tâm của lãnh đạo

3.2.2. Nhóm giải pháp về bản chất công việc ...............

3.2.3. Giải pháp về nhân tố đồng nghiệp.......................


3.2.4. Giải pháp về nhân tố Lương thưởng ...................

3.2.5. Giải pháp về nhân tố Phúc lợi ............................. PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................... 1. Kết luận .....................................................................

2. Kiến nghị đối với cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC


DANH MỤC BẢNG


Bảng 2. 1. Tình hình lao động giai đoạn 2017-2019.....

Bảng 2. 2. Kết quả hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần 207 giai đoạn 2017-2019

.......................................................................................

Bảng 2. 3. Đặc điểm mẫu điều tra .................................

Bảng 2. 4. Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha

.......................................................................................

Bảng 2. 5. Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo của biến phụ thuộc

Bảng 2. 6. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s Test biến độc lập

Bảng 2. 7. Rút trích nhân tố biến độc lập ...................... Bảng 2. 8. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s Test biến phụ thuộc

Bảng 2. 9. Rút trích nhân tố biến phụ thuộc.................. Bảng 2. 10. Kết quả phân tích tương quan Pearson ...... Bảng 2. 11. Đánh giá độ phù hợp của mô hình ............. Bảng 2. 12. Kết quả kiểm định ANOVA ......................

Bảng 2. 13. Hệ số phân tích hồi quy .............................


Bảng 2. 14. Kết quả đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc

.......................................................................................

Bảng 2. 15. Kết quả đánh giá về hài lòng công việc .....DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ


Sơ đồ 1. 1. Quy trình nghiên cứu .................................. Sơ đồ 1. 2. Cấp bậc nhu cầu của Abraham Maslow (1943)

Sơ đồ 1. 3. Nghiên cứu của Đoàn Tiến Song (2015) .... Sơ đồ 1. 4. Nghiên cứu của Trần Kim Dung và các cộng sự (2005)

Sơ đồ 1. 5. Nghiên cứu của Nguyễn Trọng Điều (2012)Sơ đồ 1. 6. Mô hình nghiên cứu đề xuất ....................... Sơ đồ 2. 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần 207

Sơ đồ 2. 2. Mô hình nghiên cứu sau khi phân tích nhân tố khám phá

Sơ đồ 2. 3. Biểu đồ tần số của phần dư chuẩn hóa Histogram

Xem tất cả 125 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí