Đánh Giá Của Công Nhân Viên Về Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Lao

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên Công ty cổ phần 207 - 12


24

.272

1.009

97.372
25

.260

.963

98.335

26

.238

.880

99.215

27

.212

.785

100.000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 125 trang: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên Công ty cổ phần 207

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

7

DTTT4

.862DTTT3

.796DTTT2

.790DTTT1

.721LUONG2


.824


LUONG1


.767


LUONG3


.739


LUONG4


.737


DIEUKIEN4.797

DIEUKIEN1.790

DIEUKIEN3.784

DIEUKIEN2.682

LANHDAO1
.841
LANHDAO2
.780
LANHDAO3
.735
LANHDAO4
.686
PHUCLOI2

.805PHUCLOI1

.804PHUCLOI3

.731PHUCLOI4

.614DONGNGHIEP4


.782


DONGNGHIEP3


.721


DONGNGHIEP2


.705


DONGNGHIEP1


.675


BCCV1.795

BCCV4.744

BCCV2.678

BCCV3.609

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Kiểm định KMO và Bartlett’s Test biến phụ thuộc


KMO and Bartlett's Test

.684

103.622

3

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Approx. Chi-Square

Bartlett's Test of Sphericity Df Sig.


Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

1.998

66.608

66.608

1.998

66.608

66.608

2

.559

18.637

85.245
3

.443

14.755

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

1. Phân tích tương quan và hồi quy

Phân tích tương quan


Correlations


LANHDAO

BCCV

DIEUKIEN

DONGNGHIEP

LUONG


LANHDAO


BCCV


DIEUKIEN


DONGNGHIEP


LUONG


PHUCLOI DTTT

HLCV

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed) N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

1

.050

.003

.103

.164*


.542

.975

.210

.045

150

.050

150

1

150

.002

150

.272**

150

-.006

.542


.984

.001

.938

150

150

150

150

150

.003

.002

1

.036

-.034

.975

.984


.663

.683

150

.103

150

.272**

150

.036

150

1

150

.010

.210

.001

.663


.902

150

.164*

150

-.006

150

-.034

150

.010

150

1

.045

.938

.683

.902


150

.023

150

.084

150

.119

150

.052

150

.213**

.778

.306

.147

.525

.009

150

.014

150

.048

150

.275**

150

.004

150

.025

.862

.562

.001

.966

.763

150

.337**

150

.376**

150

.100

150

.386**

150

.506**

.000

.000

.226

.000

.000

150

150

150

150

150


Correlations


PHUCLOI

DTTT

HLCV


LANHDAO


BCCV DIEUKIEN DONGNGHIEP LUONG

PHUCLOI


DTTT


HLCV

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

.023

.014

.337

.778

.862

.000

150

150

150

.084

.048

.376

.306

.562

.000

150

150

150

.119

.275

.100

.147

.001

.226

150

.052

150

.004**

150

.386

.525

.966

.000

150

.213*

150

.025

150

.506

.009

.763

.000

150

150

150

1

.015

.457


.853

.000

150

.015

150

1

150

.099**

.853


.229

150

.457**

150

.099**

150

1

.000

.229


150

150

150


Phân tích hồi quyCorrelations


HLCV

LANHDAO

BCCV

DIEUKIEN

DONGNGHIEP


Pearson Correlation


Sig. (1-tailed)


N

HLCV LANHDAO BCCV DIEUKIEN DONGNGHIEP LUONG PHUCLOI DTTT

HLCV

LANHDAO BCCV DIEUKIEN DONGNGHIEP LUONG PHUCLOI DTTT

HLCV LANHDAO BCCV DIEUKIEN DONGNGHIEP LUONG PHUCLOI

DTTT

1.000

.337

.376

.100

.386

.337

1.000

.050

.003

.103

.376

.050

1.000

.002

.272

.100

.003

.002

1.000

.036

.386

.103

.272

.036

1.000

.506

.164

-.006

-.034

.010

.457

.023

.084

.119

.052

.099

.014

.048

.275

.004

.

.000

.000

.113

.000

.000

.

.271

.487

.105

.000

.271

.

.492

.000

.113

.487

.492

.

.332

.000

.105

.000

.332

.

.000

.022

.469

.342

.451

.000

.389

.153

.073

.263

.115

.431

.281

.000

.483

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150


Correlations


LUONG

PHUCLOI

DTTT


HLCV

.506

.457

.099


LANHDAO

.164

.023

.014


BCCV

-.006

.084

.048

Pearson Correlation

DIEUKIEN

DONGNGHIEP

-.034

.010

.119

.052

.275

.004


LUONG

1.000

.213

.025


PHUCLOI

.213

1.000

.015


DTTT

.025

.015

1.000


HLCV

.000

.000

.115


LANHDAO

.022

.389

.431


BCCV

.469

.153

.281

Sig. (1-tailed)

DIEUKIEN

DONGNGHIEP

.342

.451

.073

.263

.000

.483


LUONG

.

.004

.382


PHUCLOI

.004

.

.427


DTTT

.382

.427

.


HLCV

150

150

150


LANHDAO

150

150

150

N

BCCV

DIEUKIEN

150

150

150

150

150

150


DONGNGHIEP

150

150

150


LUONG

150

150

150


PHUCLOI

DTTT

150

150

150

150

150

150


Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t

Sig.

B

Std. Error

Beta


(Constant)

-.167

.280


-.595

.553


LANHDAO

.144

.033

.223

4.323

.000


BCCV

.167

.033

.264

5.013

.000

1

DIEUKIEN

DONGNGHIEP

.036

.200

.039

.039

.049

.269

.924

5.092

.357

.000


LUONG

.242

.032

.400

7.606

.000


PHUCLOI

.216

.035

.323

6.178

.000


DTTT

.032

.032

.054

1.021

.309


Coefficientsa

Model

Correlations

Collinearity Statistics

Zero-order

Partial

Part

Tolerance

VIF


(Constant)LANHDAO

.337

.341

.218

.962

1.040


BCCV

.376

.388

.253

.917

1.091

1

DIEUKIEN

DONGNGHIEP

.100

.386

.077

.393

.047

.257

.905

.916

1.105

1.092


LUONG

.506

.538

.384

.923

1.083


PHUCLOI

.457

.460

.312

.930

1.076


DTTT

.099

.085

.052

.920

1.087


Đánh giá độ phù hợp của mô hìnhodel

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Change Statistics

R Square Change

F Change

df1

1

.799a

.638

.620

.342

.638

35.789

7


Model Summaryb

Model

Change Statistics

Durbin-Watson

df2

Sig. F Change

1

142a

.000

1.867

a. Predictors: (Constant), DTTT, DONGNGHIEP, LUONG, LANHDAO, PHUCLOI, BCCV, DIEUKIEN

b. Dependent Variable: HLCV


ANOVAa

Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.


1

Regression

Residual

Total

29.272

7

4.182

35.789

.000b

16.592

142

.11745.864

149

a. Dependent Variable: HLCV

b. Predictors: (Constant), DTTT, DONGNGHIEP, LUONG, LANHDAO, PHUCLOI, BCCV, DIEUKIEN

Kiểm định phân phối chuẩn của phần dư


2. Đánh giá của công nhân viên về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 1

2. Đánh giá của công nhân viên về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng lao

động tại công ty Cổ phần 207

Lãnh đạoLANHDAO1

LANHDAO2

LANHDAO3

LANHDAO4

LANHDAO

N

Valid Missing

Mean

Mode

150

150

150

150

150

0

0

0

0

0

4.13

4.03

3.79

3.83

3.94

5

5

5

4

4

LANHDAO1


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoan toan khong dong y

2

1.3

1.3

1.3


Khong dong y

15

10.0

10.0

11.3

Valid

Trung lap

Dong y

22

14.7

14.7

26.0

33

22.0

22.0

48.0


Hoan toan dong y

78

52.0

52.0

100.0


Total

150

100.0

100.0LANHDAO2


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoan toan khong dong y

2

1.3

1.3

1.3


Khong dong y

15

10.0

10.0

11.3

Valid

Trung lap

Dong y

25

16.7

16.7

28.0

43

28.7

28.7

56.7


Hoan toan dong y

65

43.3

43.3

100.0


Total

150

100.0

100.0LANHDAO3


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoan toan khong dong y

12

8.0

8.0

8.0


Khong dong y

10

6.7

6.7

14.7

Valid

Trung lap

Dong y

27

18.0

18.0

32.7

50

33.3

33.3

66.0


Hoan toan dong y

51

34.0

34.0

100.0


Total

150

100.0

100.0LANHDAO4


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Percent


Hoan toan khong dong y

5

3.3

3.3

3.3


Khong dong y

14

9.3

9.3

12.7

Valid

Trung lap

Dong y

32

21.3

21.3

34.0

50

33.3

33.3

67.3


Hoan toan dong y

49

32.7

32.7

100.0


Total

150

100.0

100.0Bản chất công việcStatistics


BCCV1

BCCV2

BCCV3

BCCV4

BCCV

N

Valid Missing

Mean

Mode

150

150

150

150

150

0

0

0

0

0

3.75

3.07

3.38

3.53

3.44

5

2

2

4

4


BCCV1


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoan toan khong dong y

8

5.3

5.3

5.3


Khong dong y

16

10.7

10.7

16.0

Valid

Trung lap

Dong y

38

25.3

25.3

41.3

31

20.7

20.7

62.0


Hoan toan dong y

57

38.0

38.0

100.0


Total

150

100.0

100.0BCCV2


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoan toan khong dong y

9

6.0

6.0

6.0


Khong dong y

53

35.3

35.3

41.3

Valid

Trung lap

Dong y

34

22.7

22.7

64.0

26

17.3

17.3

81.3


Hoan toan dong y

28

18.7

18.7

100.0


Total

150

100.0

100.0BCCV3


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoan toan khong dong y

3

2.0

2.0

2.0


Khong dong y

42

28.0

28.0

30.0

Valid

Trung lap

Dong y

35

23.3

23.3

53.3

35

23.3

23.3

76.7


Hoan toan dong y

35

23.3

23.3

100.0


Total

150

100.0

100.0BCCV4


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoan toan khong dong y

8

5.3

5.3

5.3

Valid

Khong dong y

Trung lap

25

36

16.7

24.0

16.7

24.0

22.0

46.0


Dong y

41

27.3

27.3

73.3


Hoan toan dong y

Total

40

150

26.7

100.0

26.7

100.0

100.0

Điều kiện làm việc

Statistics


DIEUKIEN1

DIEUKIEN2

DIEUKIEN3

DIEUKIEN4

DIEUKIEN

N

Valid Missing

Mean

Mode

150

150

150

150

150

0

0

0

0

0

3.66

3.92

3.66

3.67

3.73

3

4

4

4

4


DIEUKIEN1


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoan toan khong dong y

4

2.7

2.7

2.7


Khong dong y

6

4.0

4.0

6.7

Valid

Trung lap

Dong y

58

38.7

38.7

45.3

51

34.0

34.0

79.3


Hoan toan dong y

31

20.7

20.7

100.0


Total

150

100.0

100.0DIEUKIEN2


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Percent


Hoan toan khong dong y

1

.7

.7

.7


Khong dong y

12

8.0

8.0

8.7

Valid

Trung lap

Dong y

34

22.7

22.7

31.3

54

36.0

36.0

67.3


Hoan toan dong y

49

32.7

32.7

100.0


Total

150

100.0

100.0DIEUKIEN3


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoan toan khong dong y

5

3.3

3.3

3.3


Khong dong y

9

6.0

6.0

9.3

Valid

Trung lap

Dong y

51

34.0

34.0

43.3

52

34.7

34.7

78.0


Hoan toan dong y

33

22.0

22.0

100.0


Total

150

100.0

100.0DIEUKIEN4


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoan toan khong dong y

5

3.3

3.3

3.3


Khong dong y

16

10.7

10.7

14.0

Valid

Trung lap

30

20.0

20.0

34.0


Dong y

71

47.3

47.3

81.3


Hoan toan dong y

28

18.7

18.7

100.0

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/06/2022
Đánh giá:
4.4/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số