Giải Pháp Phát Triển Các Ngành Công Nghiệp Hỗ Trợ

Đầu não của Nhà n ước, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cần phải đưa ra các chính sách đầu tư để hình thành và phát triển các cơ sở đào tạo tiên tiến, hiện đại, đa dạng và năng đ ộng. Đầu tư xây dựng hình thành khung ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top