Đánh Giá Mức Độ Tương Quan Giữa Tính Cần Thiết Và Tính Khả Thi Của Các Biện Pháp

Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - 16


Bảng 3.1. Mức độ cần thiết của các biện pháp


T T

Biện pháp

Đánh giá về mức độ cần thiết (%)

RCT

CT

ICT

KCT

ĐTB

TB


Biện pháp 1

60

40

-

-

3.6

1


- Tiêu chí 1

80

20

-

-

3.8

1

1

- Tiêu chí 2

70

30

-

-

3.7

2


- Tiêu chí 3

50

50

-

-

3.5

3


- Tiêu chí 4

40

60

-

-

3.4

4


Biện pháp 2

47.4

36.8

10

5.8

3.3

6


- Tiêu chí 1

50

46

4

-

3.5

2


- Tiêu chí 2

50

50

-

-

3.5

2


- Tiêu chí 3

50

48

2

-

3.5

2


- Tiêu chí 4

40

20

20

20

2.8

9

2

- Tiêu chí 5

40

32

16

12

3.0

7


- Tiêu chí 6

40

24

24

12

2.9

8


- Tiêu chí 7

40

14

32

14

2.8

9


- Tiêu chí 8

50

48

2

-

3.5

2


- Tiêu chí 9

60

40

-

-

3.6

1


- Tiêu chí 10

54

46

-

-

3.5

2


Biện pháp 3

58.8

34

7.2

-

3.5

3


- Tiêu chí 1

70

30

-

-

3.7

1

3

- Tiêu chí 2

- Tiêu chí 3

56

54

44

46

-

-

-

-

3.6

3.5

2

3


- Tiêu chí 4

50

26

24

-

3.3

5


- Tiêu chí 5

64

24

12

-

3.5

3


Biện pháp 4

58.6

36

5.4

-

3.5

3


- Tiêu chí 1

58

42

-

-

3.6

2


- Tiêu chí 2

60

40

-

-

3.6

2

4

- Tiêu chí 3

- Tiêu chí 4

56

72

44

28

-

-

-

-

3.6

3.7

2

1


- Tiêu chí 5

50

34

-

-

3.3

5


- Tiêu chí 6

50

28

16

-

3.3

5


- Tiêu chí 7

64

36

22

-

3.6

5


Biện pháp 5

62.4

37.3

0.3

-

3.6

1


- Tiêu chí 1

62

36

2

-

3.6

3


- Tiêu chí 2

68

32

-

-

3.7

1

5

- Tiêu chí 3

62

38

-

-

3.6

3


- Tiêu chí 4

52

48

-

-

3.5

6


- Tiêu chí 5

56

44

-

-

3.6

3


- Tiêu chí 6

74

26

-

-

3.7

1


Biện pháp 6

58

33

9

-

3.5

3


- Tiêu chí 1

36

46

18


3.2

4

6

- Tiêu chí 2

46

36

18


3.3

3


- Tiêu chí 3

76

243.8

1


- Tiêu chí 4

74

263.7

2

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 170 trang: Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - 16


- Biện pháp 6: CBQL, giáo viên đánh giá mức độ rất cần thiết là 3 BP nhỏ 2, 3, 4(BP nhỏ 3: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 1; BP nhỏ 4: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 2; BP nhỏ 2: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 3). Ngoài ra CBQL, giáo viên đánh giá mức cần thiết là BP nhỏ 1 của biện pháp 6(CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 4); trong đó có 18% CBQL, giáo viên đánh giá ít cần thiết BP nhỏ 1, 2 của biện pháp 6; điều này chứng tỏ một số CBQL, giáo viên chưa nhận thức đúng việc tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Khảo nghiệm mức độ khả thi của các biện pháp


Kết quả Bảng 3.2 cho thấy CBQL, giáo viên đánh giá cả 6 biện pháp ở mức độ rất khả thi(CBQL, giáo viên đánh thứ bậc 1 là biện pháp 3; CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 2 cho 4 biện pháp: 1, 4, 5, 6; CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 6 cho biện pháp 2); trong đó có 1.6% CBQL, giáo viên đánh giá biện pháp 2 không khả thi; điều này nói lên một số CBQL, giáo viên chưa nhận thức đúng, đủ chức năng kế hoạch hóa của quản lý; cụ thể CBQL, giáo viên đánh giá mức độ khả thi các tiêu chí của từng biện pháp như sau:

- Biện pháp 1: CBQL, giáo viên đánh giá cả 4 BP nhỏ mức độ rất khả thi (BP nhỏ 1: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 1; BP nhỏ 2: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 2; BP nhỏ 3: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 3; BP nhỏ 4: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 4).

- Biện pháp 2: CBQL, giáo viên đánh giá 7 BP nhỏ rất khả thi: BP nhỏ 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10(BP nhỏ 8: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 1; BP nhỏ 1, 9: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 2; BP nhỏ 2, 10: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 4; BP nhỏ 3, 4: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 6). Ngoài ra CBQL, giáo viên 3 tiêu chí mức khả thi tiêu chí 5,6,7(BP nhỏ 5, 6: CBQL, giáo viên


đánh giá thứ bậc 8; BP nhỏ 7: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 10); BP nhỏ 5, 6 có 6% CBQL, giáo viên đánh giá không khả thi; điều này nói lên một số CBQL, giáo viên chưa nhận thức đúng và thực hiện tốt quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán môn Toán, chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

- Biện pháp 3: CBQL, giáo viên đánh giá cả 5 BP nhỏ ở mức độ rất khả thi (BP nhỏ 1: CBQL, giáo viên đánh giá thứ cấp 1; BP nhỏ 2, 3, 5: CBQL, giáo viên đánh giá thứ cấp 2; BP nhỏ 4: CBQL, giáo viên đánh giá thứ cấp 5).

- Biện pháp 4: CBQL, giáo viên đánh giá 7 BP nhỏ của biện pháp 4 ở mức độ rất khả thi(BP nhỏ 2, 4: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 1; BP nhỏ 1, 7: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 3; tiêu chí 3: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 5; BP nhỏ 5: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 6; BP nhỏ 6: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 7).

- Biện pháp 5: CBQL, giáo viên đánh giá mức độ rất khả thi của biện pháp 5 là 6 BP nhỏ (BP nhỏ 6: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 1; BP nhỏ 2: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 2; BP nhỏ 1, 3: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 3; BP nhỏ 4, 5: CBQL, giáo viên đánh giá thứ bậc 5).

- Biện pháp 6: CBQL, giáo viên đánh giá các BP nhỏ của biện pháp 6 là rất khả thi(BP nhỏ 3, 4: CBQL, giáo viên đánh giá thứ cấp 1; BP nhỏ 2: CBQL, giáo viên đánh giá thứ cấp 3; BP nhỏ 1: CBQL, giáo viên đánh giá thứ cấp 4).

Qua kết quả phỏng vấn đa số cán bộ quản lý đều cho rằng “Hiện nay cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên; thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh”.


Bảng 3.2. Mức độ khả thi của các biện pháp


TT

Biện pháp

Đánh giá về mức độ khả thi (%)

Rất KT

KT

Ít KT

KKT

ĐTB

Thứ bậc


1

Biện pháp 1

- Tiêu chí 1

- Tiêu chí 2

- Tiêu chí 3

- Tiêu chí 4

50

70

60

40

30

50

30

40

60

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5

3.7

3.6

3.4

3.3

2

1

2

3

4


Biện pháp 2

45.8

44.2

7.4

1.6

3.4

6


- Tiêu chí 1

48

50

2

-

3.5

2


- Tiêu chí 2

44

56

-

-

3.4

4


- Tiêu chí 3

40

26

24

-

3.3

6


- Tiêu chí 4

40

48

12

-

3.3

6

2

- Tiêu chí 5

40

46

8

6

3.2

8


- Tiêu chí 6

40

44

12

4

3.2

8


- Tiêu chí 7

40

38

16

6

3.1

10


- Tiêu chí 8

64

36

-

-

3.6

1


- Tiêu chí 9

54

46

-

-

3.5

2


- Tiêu chí 10

48

52

-

-

3.4

4


Biện pháp 3

63.2

28.4

8.4

-

3.6

1


- Tiêu chí 1

76

24

-

-

3.8

1

3

- Tiêu chí 2

- Tiêu chí 3

62

60

38

40

-

-

-

-

3.6

3.6

2

2


- Tiêu chí 4

48

22

30

-

3.5

5


- Tiêu chí 5

70

18

12

-

3.6

2


Biện pháp 4

57.7

35.4

6.9

-

3.5

2


- Tiêu chí 1

64

36

-

-

3.6

3


- Tiêu chí 2

66

34

-

-

3.7

1

4

- Tiêu chí 3

- Tiêu chí 4

52

72

46

28

2

-

-

-

3.5

3.7

5

1


- Tiêu chí 5

46

34

20

-

3.3

6


- Tiêu chí 6

46

28

26

-

3.2

7


- Tiêu chí 7

58

42

-

-

3.6

3


Biện pháp 5

54.7

44.7

0.6

-

3.5

2


- Tiêu chí 1

56

42

2

-

3.5

3


- Tiêu chí 2

60

40

-

-

3.6

2

5

- Tiêu chí 3

54

46

-

-

3.5

3


- Tiêu chí 4

44

56

-

-

3.4

5


- Tiêu chí 5

46

52

2

-

3.4

5


- Tiêu chí 6

68

32

-

-

3.7

1


Biện pháp 6

60.5

34

5.5


3.5

2


- Tiêu chí 1

42

46

12

3.3

4

6

- Tiêu chí 2

54

36

10

3.4

3


- Tiêu chí 3

70

30

-

3.7

1


- Tiêu chí 4

76

24

-

3.7

1


Kết quả khảo nghiệm mức khả thi của biện pháp 6 cho chúng ta thông tin phản hồi CBQL, giáo viên nhận thức đúng, đủ về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả môn Toán là phải tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo đủ kinh phí tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán; tuy nhiên qua phỏng vấn CBQL các trường cho biết Khó khăn quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toan: Kinh phí tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán chủ yếu xã hội hóa giáo duc; các trường chưa được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán, cụ thể chưa có phòng máy tổ chức thi online, chưa trang bị máy photo cho tổ Toán để sao in đề kiểm tra; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ yếu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để các trường đạt tiêu chí trường đạt chuẩn Quôc gia.

3.4.4. Đánh giá mức độ tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

Để đánh giá sự tương quan giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý đề xuất, tác giả dùng phương pháp toán thống kê tính hệ số tương quan thứ bậc Spearman. Cụ thể như sau:

- Công thức tính:

6. D2

r = 1 -

N.(N2 - 1)

. Trong đó:


r: Hệ số tương quan thứ bậc Spearman;

D: Hiệu số thứ bậc thứ bậc giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý đề xuất;

N: Số biện pháp quản lý đề xuất.

- Chuẩn đánh giá:

r > 0: Tương quan thuận, nghĩa là các biện pháp đề xuất phù hợp, thống nhất với nhau;


r < 0: Tương quan nghịch, nghĩa là các biện pháp đề xuất không phù hợp, không thống nhất với nhau;

r ≥ 0,70: Tương quan chặt chẽ, nghĩa là các biện pháp đề xuất phù hợp, thống nhất với nhau;

0,50 ≤ r ≤ 0,69: Tương quan tương đối chặt chẽ, nghĩa là các biện pháp đề xuất tương đối phù hợp, tương đối thống nhất với nhau;

r < 0,50: Tương quan lỏng, ít chặt chẽ, nghĩa là các biện pháp đề xuất ít phù hợp, ít thống nhất với nhau.

Bảng 3.3 Tổng hợp mức độ cần thiết và khả thi của các biện phápTT


Các biện pháp

Mức cần thiết

Mức khả thi

ĐT B

Thứ bậc

ĐT B

Thứ bâc

1

Biện pháp 1

3.6

1

3.5

2

2

Biện pháp 2

3.3

6

3.4

6

3

Biện pháp 3

3.5

3

3.6

1

4

Biện pháp 4

3.5

3

3.5

2

5

Biện pháp 5

3.6

1

3.5

2

6

Biện pháp 6

3.5

3

3.5

2

Dựa vào kết quả khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý đề xuất, áp dụng công thức tính hệ số tương quan thứ bậc

Spearman (r), ta có: r = 1 -

6 x 8

0,77 .Với kết quả r = 0,77 cho phép

6 x (62 - 1)


kết luận tương quan trên là tương quan thuận và chặt chẽ, nghĩa là giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý đề xuất là phù hợp và thống


nhất chặt chẽ với nhau. Các biện pháp quản lý được CBQL và giáo viên môn Toán ở các trường THPT thành phố Vĩnh Long đánh giá ở mức độ cần thiết nào thì cũng được thực hiện ở mức độ tương ứng. Điều đó cho thấy các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở các trường THPT thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long mà luận văn nghiên cứu và đề xuất là hợp lý, có cơ sở khoa học và thực tiễn, phù hợp với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay.


Tiểu kết chương 3

Dựa trên cơ sở lý luận và kết quả khảo sát thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán tại các trường THPT thành phố Vĩnh Long; chúng tôi đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán. Các biện pháp đề xuất đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; phù hợp các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, của nhà trường. Trong quá trình triển khai thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán được CBQL và giáo viên Toán đánh giá rất cao về tính cần thiết và khả khi của các biện pháp.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/02/2023
Đánh giá:
4.2/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số