Xây Dựng Cơ Chế Phối Hợp Giữa Các Bộ Phận, Thực Hiện Đầy Đủ, Nghiêm Túc Các Quy Định Về Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Toán‌

Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - 14


- Hiệu trưởng phân công phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chỉ đạo tổ Toán xây dựng chuẩn đầu vào/ra trình Hiệu trưởng

* Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch

- Mỗi học kỳ, Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra túi đựng bài kiểm tra của học sinh, mỗi lớp chọn xác suất 5 học sinh kiểm tra; qua kiểm tra, Hiệu trưởng tổ chức rút kinh nghiệm về xây dựng ma trận đề, ra đề, sửa bài cho học sinh; nhắc nhở học sinh điều chỉnh tự học, việc lưu giữ bảo quản bài kiểm tra.

- Cuối học kỳ tổ trưởng tổ Toán báo cáo Hiệu trưởng về xây dựng ma trận đề kiểm tra, tổ chức hội thảo tập huấn xây dựng chuẩn đánh giá thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường.

3.2.4. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ phận, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán

* Mục tiêu biện pháp

- Phát huy sức mạnh từng lực lượng, hạn chế yếu điểm của từng lực lương; tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

- Huy động mọi nguồn lực, tạo môi trường giáo dục đồng nhất trong thực hiện quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 170 trang: Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Xây dựng mục tiêu, định hướng dài hạn cho cơ chế phối hợp các bộ phận trong trường thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán là tạo sự thống nhất giữa các bộ phận trong nhà trường để thực nghiêm quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

Trên cơ sở mục tiêu, định hướng dài hạn cho việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ phận thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán, Hiệu trưởng xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ phận trong

Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - 14


trường thực hiện quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán, bao gồm:

- Nội dung cơ chế phối hợp:

+ Đối tượng phối hợp: Tổ Toán, Thường vụ Đoàn, Tổ Văn phòng, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

+ Nguyên tắc phối hợp: Tuân thủ các quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, trường.

+ Tổ Toán xây dựng kế hoạch thực hiện quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

+ Tổ trưởng tổ Văn phòng xây dựng kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

+ Thường vụ Đoàn trường phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyên truyền quy định kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán cho học sinh và phụ huynh học sinh nắm vững và hiểu đúng các quy định của Bộ, Sở, trường.

+ Nội dung phối hợp : Tuyên truyền các quy chế, quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán; kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của trường; kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

+ Phương pháp phối hợp: Hiệu trưởng tổ chức hội nghị các đối tượng phối hợp thống nhất nhiệm vụ cụ thể của các đối tượng phối hợp và quy định thời gian báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện.

* Tổ chức, chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp giữa các bộ phận thực hiện quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán

- Hiệu trưởng thành lập ban chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp các bộ phận thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán


(Trưởng ban: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; phó trưởng ban tổ trưởng tổ Toán; các ủy viên: Thường vụ Đoàn trường; tổ trưởng, tổ phó tổ văn phòng; nhân viên thiết bị; đại diên ban đại diện cha mẹ học sinh; khối trưởng chủ nhiệm khối 10,11,12). Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các bộ phận thực nghiêm quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

- Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo và duyệt kế hoạch thực hiện quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

- Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo và duyệt kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

- Hiệu trưởng chỉ đạo Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền các quy định về kiểm tra, đánh giá két quả học tập môn Toán, vận động học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán; giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo viên dạy Toán trực tiếp tuyên truyền vận động học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

* Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các bộ phận trong nhà trường thực hiện các quy định kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

- Định kỳ hàng tháng họp ban chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp giữa các bộ phận; phó trưởng ban chỉ đạo (Tổ trưởng tổ Toán) tổng hợp những vấn đề chưa thống nhất trình Hiệu trưởng giải quyết; đồng thời gởi báo cáo kết quả thực hiện quy định kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán cho Hiệu trưởng.

- Định kỳ hai tháng 1 lần, Bí thư Đoàn trường báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền vận động học sinh thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra,


đánh giá kết quả học tập; tổ trưởng tổ Toán báo cáo kết quả thực hiện quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn dự giờ đột xuất(Mỗi học kỳ dự ít nhất 1 giáo viên / 1 khối).

3.2.5. Tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán cho cán bộ quản lý và giáo viên‌

* Mục tiêu biện pháp

Giúp CBQl, giáo viên có đủ năng lực thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của TW

* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

- Xây dựng mục tiêu, định hướng dài hạn cho công tác tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán cho cán bộ quản lý và giáo viên là nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, giáo viên để có đủ năng lực thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông.

- Trên cơ sở mục tiêu, định hướng dài hạn cho việc tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán cho cán bộ quản lý và giáo viên. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán cho cán bộ quản lý và giáo viên , bao gồm:

+ Nội dung bồi dưỡng tập huấn

+ Triển khai quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá


năng lực của người học; kết hợp đánh giá cả quá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo dục phát triển.

+ Xây dựng ma trận đề kiểm tra theo 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dung, vận dung cao; xây dựng câu hỏi trắc nghiệm; kỹ thuật ra đề kiểm tra đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực học sinh; xây dựng kế hoạch cá nhân; đánh giá học sinh trong quá trình giảng dạy Toán.

+ Cách soạn câu hỏi trắc nghiệm; kỹ thuật ra đề kiểm tra đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực học sinh.

+ Xây dựng kế hoạch cá nhân để kiểm tra, đánh giá học sinh trong quá trình dạy Toán.

+ Thống nhất các tiêu chí đánh giá kết quả học tập môn Toán trong quá trình giảng dạy Toán

+ Phân tích kết quả các kiểm tra bằng phần mềm chấm trắc nghiệm, nắm chính xác năng lực của các đối tượng học sinh, để từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy của thầy, phương pháp tự học của trò, nội dung và mức độ đề kiểm tra phù hợp thực tế nhà trường và đánh giá đúng năng lực học snh.

* Tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán

- Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức hội thảo phổ biến các văn bản chỉ đạo của ngành về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện việc cải tiến, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

- Hiệu trưởng phân công phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn xây dựng chương trình bồi dưỡng tập huấn (Cụ thể hóa nội dung tập huấn, bồi dưỡng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán) và trực tiếp chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.


+ Tổ chức tập huấn xây dựng ma trận đề theo 4 mức độ;

+ Tổ chức tập huấn xây dựng câu hỏi trắc nghiệm theo 4 mức độ của ma trận đề và kỹ thuật ra đề kiểm tra đáp đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực học sinh;

+ Tổ chức tập huấn xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán;

+ Tập huấn kỹ thuật phân tích kết quả các bài kiểm tra từ phần mềm chấm trắc nghiệm và bài làm tự luận để từ đó điều chỉnh ma trận củng như yêu cầu đề kiểm tra đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực học sinh.

+ Tổ chức tập huấn giáo viên Toán sử dụng các phần mềm chấm trắc nghiệm; phần mềm thi, kiểm tra online; tập huấn sử dụng máy photo copy.

- Tổ trưởng tổ toán cụ thể hóa nội dung và tiêu chí đánh giá học sinh trong quá trình dạy Toán kết hợp với đánh giá định kỳ, cuối kỳ; đồng thời tổ chức hội thảo cấp tổ thống nhất tiêu chí đánh giá cụ thể và gởi biên bản họp thống nhất về hiệu trưởng để theo dõi và chỉ đạo.

* Chỉ đạo thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng CBQL, giáo viên

Hiệu trưởng thành lập ban chỉ đạo tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên Toán; ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn theo nội dung chương trình đã quy định trong kế hoạch; định kỳ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm báo cáo Hiệu trưởng.

* Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch

- Cuối học kỳ phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn báo kết quả thực hiện bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá cho giáo viên Toán.

- Hiệu trưởng tổ chức dự giờ định kỳ hàng tháng, để đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng theo nội dung đã quy định.


- Cuối kỳ họp ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng tập huấn để rút kinh nghiệm kết quả bồi dưỡng, từ đó điều chỉnh bổ sung nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Cuối năm Hiệu trưởng chỉ đạo tổ Toán đánh giá kết quả tập huấn, bồi dưỡng theo 3 nội dung sau: Nội dung 1(10đ): Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán, gồm 2 tiêu chí(Tiêu chí 1(5 đ): nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng; tiêu chí 2(5 đ): Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán). Nội dung 2(10đ): Đáp ứng yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá của Bộ Giáo duc và Đào tạo hiện nay, gồm 2 tiêu chí (Tiêu chí 1 (5đ): Nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình,tài liệu bồi dưỡng; tiêu chí 2(5đ): Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động kiểm tra đánh giá kết qua học tập môn Toán theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Nội dung 3(10đ): Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp của giáo viên- xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của cá nhân giáo viên, gồm 2 tiêu chí(Tiêu chí 1(5đ): Nhận thức việc xây dưng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; tiêu chí 2(5đ): Vận dụng kiến thức, kỹ năng trong kế hoạch vào thực tế kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của giáo viên). Cách tính điểm như sau: Điểm bồi dưỡng, tập huấn là điểm trung bình cộng của điểm 3 nội dung trên.

Kết quả bồi dưỡng, tập huấn là một tiêu chí đánh giá công chức hàng năm và củng là một tiêu chí xét thi đua cuối năm cho cán bộ, giáo viên trường.


3.2.6. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán

* Mục tiêu biện pháp

Nâng cao nhận thức cho CBQL và giáo viên môn Toán về vai trò quan trọng của cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính trong hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán; về việc khai thác, bảo quản và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.

Đảm bảo đủ kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Xây dựng mục tiêu, định hướng dài hạn cho công tác tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán là đáp ứng cho việc thay đổi nội dung hương trình sách giáo khoa, từ đó đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 TW.

Trên cơ sở mục tiêu, định hướng dài hạn cho việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán, bao gồm:

- Trang bị đầy đủ máy photo copy, máy vi tinh, các phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm; kiểm tra, thi online.

- Dự trù đủ kinh phí phục vụ công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

- Xây dựng quy chế quản lý tài sản công, đảm bảo sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/02/2023
Đánh giá:
4.5/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số