Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - 18


Câu 2: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện mục đích của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường THPT(Mức 1: Không quan trọng; mức 2: Ít quan trọng; mức 3: Khá quan trọng; mức 4: Rất quan trọng).


STT

Nội dung

Mức độ quan trọng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

1

Công khai hoá nhận định về năng lực và kết

quả học tập của một học sinh và tập thể lớp

2

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh có

ý nghĩa đối với CBQL, giáo viên và học sinh


3

Tạo cơ hội cho học sinh phát triển kĩ năng tự

đánh giá, giúp học sinh nhận ra sự tiến bộ của mình; khuyến khích, động viên việc học tập


4

Kiểm tra, đánh giá có hệ thống và thường xuyên, cung cấp kịp thời những thông tin “liên

hệ nguợc”

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 170 trang: Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - 18


Câu 3: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường THPT(Mức 1: Không quan trọng; mức 2: Ít quan trọng; mức 3: Khá quan trọng; mức 4: Rất quan trọng.)

STT

Nội dung

Mức độ quan trọng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

1

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn

Toán trong quá trình dạy học

2

Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

môn Toán theo ma trận đề


3

Tổ chức xây dựng ma trận đề thi, kiểm tra theo 4 mức độ: Nhận biết,thông hiểu, vận dung, vận

dụng cao

4

Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng tính tự học cho

học sinh


5

Tổ chức Kiểm tra, đánh giá thông qua sản phẩm học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập học sinh


6

Tổ chức thi, kiểm tra bằng trắc nghiệm khách

quan kết hợp trắc nghiệm tự luận


Câu 4: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện các điều kiện, phương tiện cho tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường trung học phổ thông .(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Tổ chức chấm kiểm tra, xử lý kết quả các bài

kiểm dưới hình thức trắc nghiệm bằng phần mềm xử lý bài thi trăc nghiệm


2

Trang bị máy photo copy, máy vi tính cho tổ Toán phục vụ thi, kiểm tra, đánh giá kết quả

học tập môn Toán

3

Trang bị phần mềm chấm trác nghiệm, phần

mềm tổ chức thi, kiểm tra online


4

Kế toán trường tham mưu Hiệu trưởng dự toán kinh phí riêng phục vụ công tác kiểm tra đánh

giá kết quả học tập môn Toán học của trường


Câu 5: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện xây dựng kế hoạch về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán và chỉ đạo, thực hiện xuyên suốt, hiệu quả. (Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, của tổ chuyên môn Toán; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Toán theo định hướng phát triển năng lực và

phẩm chất học sinh


2

Thành lập nhóm cán bộ, giáo viên cốt cán môn Toán có nhiệm vụ tư vấn trong quá trình quyết định bàn kế hoạch kiểm tra, đánh giá chung toàn trường.3

Tổ chức giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả

học tập môn Toán học


4

Tổ chức hội thảo triển khai, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả

học tập môn Toán học


Câu 6: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện việc cụ thể hóa, xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh cả về năng lực và kiến thức, kỹ năng cần đạt được (Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt)


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

1

Tổ chức xây dựng nội dung tiêu chí đánh giá

kết quả học tập môn Toán

2

Tổ chức phân tích chuẩn kiến thức, kỹ năng

trong chương trình Toán phổ thông


3

Tổ chức phân tích khung năng lực và phẩm chất học sinh cần đạt theo yêu cầu của Bộ Giáo dục

và Đào tạo

4

Tổ chức tiêu chí hóa khung năng lực và phẩm

chất theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Tổ chức xác định chuẩn đầu ra/ đầu vào cho

từng lớp 10, 11, 12


Câu 7: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế, quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Tổ chức thực hiện đúng, đủ số lần kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo quy định ở tất cả

học sinh các lớp


2

Tổ chức đánh giá trong quá trình dạy học Toán với đánh giá định kỳ, cuối kỳ; đánh giá hồ sơ, sản phẩm học tập3

Kết hợp một cách hợp lý kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách quan với trắc nghiệm

tự luận


4

Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế, quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

môn Toán


Câu 8: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán cho cán bộ quản lý và giáo viên. (Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán về xây dựng ma trận đề kiểm tra theo 4 mức độ nhận

biết, thông hiểu, vận dung, vận dung cao


2

Tổ chức tập huấn xây dựng câu hỏi trắc

nghiệm; kỹ thuật ra đề kiểm tra đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực học sinh

3

Tổ chức hội thảo đánh giá học sinh trong quá

trình giảng dạy Toán

4

Tổ chức tập huấn xây dựng kế hoạch cá nhân

5

Tổ chức tập huấn phân tích kết quả học tập học

sinh sau các bài kiểm tra


6

Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá kết quả

hoc tập môn Toán là môđun thực hiện bồi dưỡng thường xuyên


Câu 9: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ đảm bảo tài chính, cơ sở vật chất cho hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Trang bị đầy đủ máy photo copy, máy vi tinh,

các phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm; kiểm tra, thi Toán online2

Kế toán trường dự trù kinh phí đúng đủ phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn

Toán


3

Ban hành quy định, quy chế về việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra, đánh

giá kết quả học tập môn Toán


4

Cuối mỗi tháng nhân viên thiết bị, tổ trưởng tổ toán báo cáo Hiệu trưởng kết quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kiểm tra, đánh giá

kết quả học tập môn Toán


Câu 10: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường trung học phổ thông. (Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Nhận thức của cán bộ quản lý về đổi mới kiểm

tra,đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở trường phổ thông

2

Năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ

giáo viên môn Toán học


3

Ý thức, thái độ, động cơ học tập, mức độ, rèn luyện, cố gắng vươn lên trong học tập của học

sinh

4

Kinh nghiệm, trách nhiệm, năng lực của CBQL

5

Các văn bản quy định về kiểm tra, đánh giá kết

quả học tập môn Toán học của Bộ, Sở


Câu 11: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra, đánh giá. (Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn

Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh2

Kết hợp đánh giá học sinh trong quá trình dạy môn Toán với đánh giá định kỳ, cuối kỳ; các năng lực học sinh cần phát triển qua học tập

môn Toán.


3

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán đó là một trong những khâu quyết định tới chất

lượng dạy và học môn Toán.

4

Các năng lực học sinh cần phát triển qua học

tập môn Toán.


5

Xây dựng tầm nhìn dài hơi về mục tiêu, định hướng tuyên truyền, giáo dục là để làm cho CBQL, giáo viên, học sinh hiểu được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của kiểm tra, đánh giá

kết quả học tập môn ToánPHỤ LỤC 2_ BẢNG HỎI

VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Dành cho giáo viên)

Kính thưa quý Thầy (Cô)

Chúng tôi đang thực hiện đề tài “ Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của của các trường THPT thành phố Vĩnh Long”. Xin quý Thầy/ Cô vui lòng cho ý kiến về các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu x vào ô lựa chọn thích hợp. Chúng tôi cam kết những ý kiến của quý Thầy/ Cô chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu của đề tài, không nhằm mục đích nào khác. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Thầy/ Cô.

Trân trọng cám ơn quý Thầy/ Cô.

Câu 1: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện các yêu cầu và hình thức tổ chức của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường THPT.(Mức 1: Không quan trọng; mức 2: Ít quan trọng; mức 3: Khá quan trọng; mức 4: Rất quan trọng).


STT

Nội dung

Mức độ quan trọng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Kết hợp trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận trong các bài kiểm tra 15 phút,

1 tiết, kiểm tra cuối kỳ với ti lệ thích hợp


2

Các bài tập hoặc các hoạt động đánh giá không chỉ đánh giá kiến thức, kỹ năng môn

Toán học mà còn đánh giá các phẩm chất trí tuệ và tình cảm

3

Bài kiểm tra hình thức trắc nghiệm tự luận thì

thang điểm đánh giá được xây dựng cẩn thận.


4

Công khai các yêu cầu hoặc tiêu chí đánh giá tạo điều kiện cho học sinh có cơ sở để xem

xét tính chính xác, tính thích hợp của các đánh giá của giáo viên


Câu 2: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện mục đích của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường THPT.(Mức 1: Không quan trọng; mức 2: Ít quan trọng; mức 3: Khá quan trọng; mức 4: Rất quan trọng).

STT

Nội dung

Mức độ quan trọng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

1

Công khai hoá nhận định về năng lực và kết

quả học tập của một học sinh và tập thể lớp

2

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh có

ý nghĩa đối với giáo viên, học sinh, CBQL


3

Tạo cơ hội cho học sinh phát triển kĩ năng tự

đánh giá, giúp học sinh nhận ra sự tiến bộ của mình; khuyến khích, động viên việc học tập


4

Kiểm tra, đánh giá có hệ thống và thường

xuyên, cung cấp kịp thời những thông tin “liên hệ nguợc”


Câu 3: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường THPT(Mức 1: Không quan trọng; mức 2: Ít quan trọng; mức 3: Khá quan trọng; mức 4: Rất quan trọng).


S

T T


Nội dung

Mức độ quan trọng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

1

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn

Toán trong quá trình dạy học

2

Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

môn Toán theo ma trận đề


3

Tổ chức xây dựng ma trận đề thi, kiểm tra theo 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dung, vận

dụng cao

4

Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng tính tự học cho học

sinh

5

Tổ chức kiểm tra, đánh giá thông qua sản phẩm

học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập học sinh

6

Tổ chức thi, kiểm tra bằng trắc nghiệm khách

quan kết hợp trắc nghiệm tự luận

7

Tổ chức kiểm tra bằng 100% trắc nghiệm khách

quan

8

Tổ chức kiểm tra bằng 100% trắc nghiệm tự luận

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/02/2023
Đánh giá:
5.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số