Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - 19


9

Tổ chức kiểm tra miệng thường xuyên dầu giờ,

giữa giờ, cuối giờ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 170 trang: Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - 19


Câu 4: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện các điều kiện, phương tiện cho tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường trung học phổ thông(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Tổ chức chấm kiểm tra, xử lý kết quả các bài

kiểm dưới hình thức trắc nghiệm bằng phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm


2

Trang bị máy photo copy, máy vi tính cho tổ

Toán phục vụ thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán

3

Trang bị phần mềm chấm trắc nghiệm, phần

mềm tổ chức thi, kiểm tra online


4

Trường dự toán đủ kinh phí phục vụ công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán

học của trường


Câu 5: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện xây dựng kế hoạch về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán và chỉ đạo, thực hiện xuyên suốt, hiệu quả(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, của tổ chuyên môn Toán; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Toán theo định hướng

phát triển năng lực và phẩm chất học sinh


2

Thành lập nhóm cán bộ, giáo viên cốt cán môn Toán có nhiệm vụ tư vấn trong quá trình quyết định bàn kế hoạch kiểm tra,đánh giá chung toàn

trường.


3

Tổ chức giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân

thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học4

Tổ chức hội thảo triển khai, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

môn Toán học

5

Tổ chức ghi kết quả đánh giá và trao đổi thường

xuyên với học sinh, phụ huynh học sinh


Câu 6: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện việc cụ thể hóa, xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh cả về năng lực và kiến thức, kỹ năng cần đạt được(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

1

Tổ chức xây dựng nội dung tiêu chí đánh giá

kết quả học tập môn Toán

2

Tổ chức phân tích chuẩn kiến thức, kỹ năng

trong chương trình Toán phổ thông


3

Tổ chức phân tích khung năng lực và phẩm chất học sinh cần đạt theo yêu cầu của Bộ Giáo dục

và Đào tạo

4

Tổ chức tiêu chí hóa khung năng lực và phẩm

chất theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Tổ chức xác định chuẩn đầu ra/đầu vào cho

từng lớp 10,11,12


Câu 7: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế, quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Tổ chức thực hiện đúng, đủ số lần kiểm tra

thường xuyên và định kỳ theo quy định ở tất cả học sinh các lớp


2

Tổ chức đánh giá trong quá trình dạy học Toán với với đánh giá định kỳ, cuối kỳ; đánh giá hồ

sơ, sản phẩm học tập

3

Kết hợp một cách hợp lý kiểm tra bằng hình

thức trắc nghiệm khách quan, tự luận4

Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế, quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

môn Toán

5

Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách

quan

6

Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm tự luận


Câu 8: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán cho cán bộ quản lý và giáo viên. (Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán về xây dựng ma trận đề kiểm tra theo 4 mức độ nhận

biết, thông hiểu, vận dung, vận dung cao


2

Tổ chức tập huấn xây dựng câu hỏi trắc nghiệm; kỹ thuật ra đề kiểm tra đáp ứng mục

tiêu phát triển năng lực học sinh

3

Tổ chức hội thảo đánh giá học sinh trong quá

trình giảng dạy Toán

4

Tổ chức tập huấn xây dựng kế hoạch cá nhân

5

Tổ chức tập huấn phân tích kết quả học tập học

sinh sau các bài kiểm tra


6

Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá kết quả hoc tập môn Toán là mô đun thực hiện bồi

dưỡng thường xuyên


Câu 9: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ đảm bảo tài chính, cơ sở vật chất cho hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Trang bị đầy đủ máy photo copy, máy vi tinh,

các phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm; kiểm tra, thi Toán online2

Kế toán trường dự trù kinh phí đúng đủ phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn

Toán


3

Ban hành quy định, quy chế về việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra, đánh

giá kết quả học tập môn Toán


Câu 10: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường trung học phổ thông(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Nhận thức của giáo viên về đổi mới kiểm tra,đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở

trường phổ thông

2

Năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ

giáo viên môn Toán học


3

Ý thức, thái độ, động cơ học tập, mức độ, rèn

luyện, cố gắng vươn lên trong học tập của học sinh

4

Kinh nghiệm, trách nhiệm, năng lực của CBQL

5

Các văn bản quy định về kiểm tra, đánh giá kết

quả học tập môn Toán học của Bộ, Sở


6

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn

Toán học

7

Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội


Câu 11: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra, đánh giá(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức1

Mức2

Mức 3

Mức 4


1

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn

Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2

Kết hợp đánh giá học sinh trong quá trình dạy

môn Toán với đánh giá định kỳ, cuối kỳ; các năng lực học sinh cần phát triển qua học tập môn Toán.


3

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán đó

là một trong những khâu quyết định tới chất lượng dạy và học môn Toán.

4

Các năng lực học sinh cần phát triển qua học tập

môn Toán.


5

Xây dựng tầm nhìn dài hơi về mục tiêu, định hướng tuyên truyền, giáo dục là để làm cho CBQL, giáo viên, học sinh hiểu được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của kiểm tra, đánh giá kết

quả học tập môn Toán


Câu 11: Thầy/ Cô vui lòng đánh giá mức độ nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra, đánh giá(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; mức 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn

Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh


2

Kết hợp đánh giá học sinh trong quá trình dạy môn Toán với đánh giá định kỳ, cuối kỳ; các

năng lực học sinh cần phát triển qua học tập môn Toán.


3

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán đó là một trong những khâu quyết định tới chất

lượng dạy và học môn Toán.

4

Các năng lực học sinh cần phát triển qua học

tập môn Toán.


5

Xây dựng tầm nhìn dài hơi về mục tiêu, định hướng tuyên truyền, giáo dục là để làm cho CBQL, giáo viên, học sinh hiểu được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của kiểm tra, đánh giá

kết quả học tập môn Toán


PHỤ LỤC 3-BẢNG HỎI

VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Dành cho học sinh)

Các em học sinh thân mến

Chúng tôi đang thực hiện đề tài “ Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của các trường THPT thành phố Vĩnh Long”. Xin các em vui lòng cho ý kiến về các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu x vào ô lựa chọn thích hợp. Chúng tôi cam kết những ý kiến của các em chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu của đề tài, không nhằm mục đích nào khác. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của các em.

Trân trọng cám ơn các em.

Câu 1: Các em vui lòng đánh giá mức độ thực hiện các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường THPT(Mức 1: Không quan trọng; mức 2: Ít quan trọng; mức 3: Khá quan trọng; mức 4: Rất quan trọng).


STT

Nội dung

Mức độ quan trọng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

1

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn

Toán trong quá trình dạy học

2

Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

môn Toán theo ma trận đề

3

Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng tính tự học cho

học sinh

4

Tổ chức kiểm tra, đánh giá thông qua sản phẩm

học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập học sinh

5

Tổ chức thi, kiểm tra bằng trắc nghiệm khách

quan kết hợp trắc nghiệm tự luận

6

Tổ chức kiểm tra bằng 100% trắc nghiệm khách

quan

7

Tổ chức kiểm tra bằng 100% trắc nghiệm tự

luận

8

Tổ chức kiểm tra miệng thường xuyên dầu giờ,

giữa giờ, cuối giờ


Câu 2: Các em vui lòng đánh giá mức độ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế, quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Tổ chức thực hiện đúng, đủ số lần kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo quy định ở tất cả

học sinh các lớp


2

Tổ chức đánh giá trong quá trình dạy học Toán với với đánh giá định kỳ, cuối kỳ; đánh giá hồ

sơ, sản phẩm học tập


3

Kết hợp một cách hợp lý kiểm tra bằng hình

thức trắc nghiệm khách quan với trắc nghiệm tự luận

4

Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách

quan

5

Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm tự luận


Câu 4: Các em vui lòng đánh giá mức độ ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường trung học phổ thông(Mức 1: kém; mức 2: Trung bình; 3: Khá; mức 4: Tốt).


STT

Nội dung

Mức độ đạt được

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


1

Nhận thức của các em về đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở

trường phổ thông

2

Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên

môn Toán học


3

Ý thức, thái độ, động cơ học tập, mức độ, rèn

luyện, cố gắng vươn lên trong học tập của học sinh


PHỤ LỤC 4-CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU

(Dành cho CBQL, giáo viên)

Câu 1: Quý Thầy/ Cô theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, động viên giáo viên toán thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán như thế nào?

Câu 2: Quý Thầy/ Cô tổ chức xây dựng ma trận đề kiểm tra Toán cho lớp 10, 11, 12 như thế nào?

Câu 3: Quý Thầy/ Cô xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ phận, các quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán như thế nào?

Câu 4: Quý Thầy/ Cô tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán cho CBQL, giáo viên Toán như thế nào?

Câu 5: Quý Thầy/ Cô tổ chức đánh giá kết quả học tập môn Toán trong quá trình dạy học như thế nào.

Câu 6: Quý Thầy/ Cô dự toán kinh phí cho hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán như thế nào?

Câu 7: Trường quý Thầy/ Cô thường triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán đến học sinh như thế nào?

Câu 8: Xin quý Thầy/ Cô cho biết những thuận lợi và khó khăn trong quá trình quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường.

Câu 9: Xin quý Thầy/ Cô vui lòng đề xuất một số biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường THPT trong thời gian tới.

Câu 10: Xin quý Thầy/ Cô cho biết khi tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý Thầy/Cô !

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/02/2023
Đánh giá:
4.4/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số