Nhu Cầu Học Chữ Chăm Của Người Chăm Lớn Tuổi

Tương tự, ở độ tuổi 21 - 30 số người chưa biết chữ lẫn số người tái mù chữ là 80 người trong tổng số 87 người chiếm tỉ lệ 91,9%; ở độ tuổi 30 - 45 số người chưa biết chữ lẫn số người tái mù chữ là 157 người trong ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí