Khảo Nghiệm Mức Độ Cần Thiết Của Một Số Biện Pháp

3.3.1. Mục đích khảo nghiệm - Xác định tính hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp được đề xuất. 3.3.2. Đối tượng khảo nghiệm - Nhóm đối tượng trong nhà trường: 25 cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của trường. - Nhóm ...

Tạo Môi Trường Cho Sinh Viên Rèn Luyện Kỹ Năng Mềm

Khốc liệt, đòi hỏi SV khối ngành Kinh tế muốn thành công trong công việc thì phải có KN và kiến thức không chỉ học ở trường mà quan trọng hơn nữa có từ các trải nghiệm thực tế. Thực tập, trải nghiệm thực tế là cơ hội tốt ...

Thực Trạng Về Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Mềm

Tốt các tình huống trong - Vai trò giúp phát huy tiềm năng cá nhân được đánh giá là ít quan trọng hơn với tỷ lệ đánh giá rất quan trọng của cán bộ, giảng viên và SV lần lượt là 69,5% và 73%. So sánh với những đánh giá của SV về ...