Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế - Trường đại học Hải Dương - 14

Câu 5: Theo em, môn học và những hoạt động giáo dục KNM cho SV khối ngành kinh tế đã được nhà trường quan tâm thực hiện là nội dung nào?

TT

Nội dung

Đã

thực hiện

Chưa

thực hiện

1

Môn học Kỹ năng giao tiếp2

Hoạt động hình thành kỹ năng giao tiếp3

Hoạt động hình thành kỹ năng suy luận phán đoán4

Hoạt động giao lưu5

Hoạt động bồi dưỡng kỹ năng6

Hoạt động tình nguyện xã hội7

Môn phương pháp học tập đại học và nghiên cứu khoa học8

Sinh hoạt chủ nhiệm và tất cả môn học ở trường đều có khả

năng dạy KNM9

Phong trào Đoàn - HộiCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế - Trường đại học Hải Dương - 14


Câu 6: Theo em mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hình thành và phát triển kỹ năng mềm của sinh viên như thế nào? (Đánh dấu X vào ô tương ứng).

Các yếu tố

Mức độ ảnh hưởng

Nhiều

BT

Ít

1. Yếu tố khách quan
1.1. Môi trường gia đình
1.2. Môi trường xã hội
1.3. Quan hệ bạn bè
1.4. Giáo dục của nhà trường
1.5. Chương trình đào tạo
1.6. Phương pháp giảng dạy của giảng viên
1.7. Thực hành, thực tập
1.8. Các phong trào hoạt động ngoại khóa
1.9. Ý kiến khác: …………………………………….
2. Yếu tố chủ quan
2.1. Nhận thức của bản thân sinh viên
2.2. Động cơ, hứng thú của sinh viên
2.3. Ý thức của sinh viên
2.4. Ý kiến khác:…………………………………….
Câu 7: Để rèn luyện kĩ năng sống cho sinh viên khối ngành kinh tế Nhà trường thường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp dưới hình thức nào? (SV có thể chọn nhiều mục)

1. Tổ chức các cuộc thi

2. Tổ chức các buổi thảo luận, tọa đàm, giao lưu

3. Tổ chức tham quan, dã ngoại

4. Thành lập câu lạc bộ

5. Tổ chức trò chơi

6. Các hình thức khác

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của em!

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DÀNH CHO CBQL VÀ GIÁO VIÊN


Để đề xuất những biện pháp khả thi trong việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng mềm (viết tắt HĐGDKNM) cho sinh viên khối ngành kinh tế tại trường Đại học Hải Dương; xin Thầy (Cô) vui lòng cho biết ý kiến về những biện pháp sau bằng cách đánh dấu (x) vào ô lựa chọn

Xin các Thầy (Cô) cho biết ý kiến của mình về một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức HĐGDKNM?


TT


Biện pháp

Mức độ cần thiết

Mức độ khả thi

Rất cần

thiết

Cần thiết

Không cần

thiết

Rất khả

thi

Khả thi

Không khả

thi


1.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo

dục kĩ năng mềm cho giảng viên, sinh viên
2.

Xác định Danh mục kỹ năng mềm thiết yếu và đưa vào Mục tiêu đào tạo như là chuẩn đầu ra các kỹ năng

cần trang bị cho sinh viên3.

Tạo môi trường cho sinh viên rèn

luyện kỹ năng mềm.4.

Nâng cao ý thức rèn luyện kỹ năng

mềm của sinh viên.
5.

Chỉ đạo giảng viên đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên theo hướng tiếp

cận giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế
6.

Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện

KNM cho SV
Thầy (Cô) vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân:

Tuổi:. .....................................................................................................................................

Giới tính:................................................................................................................................

Chức vụ:. ...............................................................................................................................

Thâm niên công tác:. ..............................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất:. .............................................................................................

Chuyên ngành:. ......................................................................................................................


Xin chân thành cảm ơn quý Thầy (Cô)!

Xem tất cả 113 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí