Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh - 13

27. Nguyễn Thị Tính (2010), Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học khu vực miền núi phía Bắc, Đề tài nghiên cứu khoa học cập Bộ. 28. Từ điển Tiếng Việt (1992), Nhà xuất bản Khoa học xã hội. 29. Phan Thanh Vân (2010), Giáo ...

Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh - 12

3 2.5 2 1.5 Tính cần thiết Tính khả thi 1 0.5 0 BP 1 BP 2 BP 3 BP 4 BP 5 Biểu đồ 3.1: Kết quả khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất‌ Kết quả khảo nghiệm bảng 3.1 và biểu đồ 3.1 cho thấy: Các ...

Nguyên Tắc Phải Nhằm Thực Hiện Mục Tiêu Giáo Dục

Chương 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC‌ THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH 3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 3.1.1. Nguyên ...

Đội Ngũ Gv Trường Th Thành Phố Hạ Long 3 Năm Qua

Phổ thông đã tương đối đủ ở tất cả các cấp học, tổng số CBGV hiện có là 2141 người. Chất lượng đội ngũ 100% đạt chuẩn, trên chuẩn là 1465/2141 đạt 68,4%. Chất lượng giáo dục hàng năm đứng đầu trong toàn tỉnh đặc biệt ...

Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh - 2

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô trường, lớp, HS cấp TH thành phố Hạ Long 31 Bảng 2.2: Chất lượng học sinh giỏi TH 3 năm qua 32 Bảng 2.3: Chất lượng 2 mặt giáo dục 33 Bảng 2.4: Đội ngũ GV trường TH thành phố Hạ Long 3 năm qua 34 Bảng ...

Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Nguyễn Văn Cường Quản Lý Hoạt Động Phối Hợp Giữa Nhà Trường Với Gia Đình Và Xã Hội Trong Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Tại Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long ...