Quản Lý Giáo Dục Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức Cho Sv

- Xét ở cấp vi mô: Quản lý giáo dục là những tác động có mục đích có kế hoạch, có hệ thống của các lãnh đạo nhà trường tới cán bộ giáo viên, HSSV, cha mẹ học sinh, các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường, nhằm thực ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí