Đối Tượng, Cách Thức, Tài Liệu Dạy Học Tự Chọn

1.3.2. Dạy học tự chọn ở trường THPT 1.3.2.1. Mục tiêu của dạy học tự chọn Dạy học tự chọn nhằm đáp ứng hiểu biết nâng cao hoặc mở rộng kiến thức các môn học; cung cấp những hiểu biết và kỹ năng ban đầu như là nhập môn ...

Quản Lý Việc Kiểm Tra Đánh Giá Trong Dạy Học Tự Chọn

HS là chủ thể của hoạt động học tập, là đối tượng của quá trình dạy học, giáo dục và là chủ thể của quá trình nhận thức. HS học tập tốt nhất khi có nhu cầu học tập; hiểu rõ mục tiêu của khóa học; thấy rõ ý nghĩa của ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí